اقدام مناسب برای هر کد خطا

وقتی چاپ یا اسکن به طور عادی تکمیل نشود یا انتقال یا دریافت فاکس با موفقیت انجام نشود، یک عدد که با "#" شروع می شود (کد خطا) روی صفحه جزئیات گزارش کار یا گزارش مدیریت ارتباط نشان داده می شود (چاپ گزارش ها و لیست ها). اقدام متناسب با کد خطا را انجام دهید.
بسته به دستگاه، ممکن است بعضی از کدهای خطا نشان داده نشود.

‏#001 تا ‎‏#800‏

#801 تا ‎#999‏

#001

اسنادی با اندازه های متفاوت بدون تنظیم کردن حالت "اسناد اصلی با اندازه های مختلف" اسکن شده است.
اسناد اصلی و تنظیمات را بررسی کنید و اسناد اصلی را دوباره اسکن کنید.
کاغذ گیر کرده است.
بعد از بیرون آوردن کاغذ گیر کرده، اسناد و تنظیمات را بررسی کنید و اسکن را دوباره انجام دهید.

#003

ارتباطی که بیش از مدت مشخص (64 دقیقه) طول کشیده است منجر به بروز خطا شده است.
وضوح را کاهش دهید و دوباره ارسال کنید.
عملیات اصلی ارسال فاکس ها
هنگام دریافت سند، از طرف مقابل بخواهید وضوح را هنگام اسکن کردن کاهش دهد یا سند را به چند بخش تقسیم کند.

#005

ظرف 35 ثانیه هیچ پاسخی از طرف مقابل دریافت نشده است.
مطمئن شوید طرف مقابل می تواند ارتباط برقرار کند و دوباره ارسال را انجام دهید.
دستگاه طرف مقابل مدلی نیست که G3 را پشتیبانی کند.
دستگاه طرف مقابل را بررسی کنید.

#009

کاغذ تمام شده است.
کاغذ را بارگذاری کنید.
بارگذاری کاغذ
جای کاغذ/کشوی کاغذ به درستی وارد نشده است.
جای کاغذ/کشوی کاغذ را کامل وارد کنید.
روش بارگذاری کاغذ اصلی

#010

کاغذ تمام شده است.
کاغذ را بارگذاری کنید.
بارگذاری کاغذ

#011

سندی که می خواهید ارسال کنید به طور صحیح قرار نگرفته است.
سند اصلی را به طور صحیح قرار دهید و مراحل ارسال را از ابتدا انجام دهید.

#012

ارسال انجام نشد زیرا دستگاه طرف مقابل کاغذ تمام کرده است.
به طرف مقابل بگویید کاغذ بارگذاری کند.

#018

هنگام شماره گیری مجدد پاسخی دریافت نشد.
مطمئن شوید طرف مقابل می تواند ارتباط برقرار کند و مجدداً شماره گیری کنید.
ارسال انجام نشد زیرا طرف مقابل در حال برقراری تماس است.
مطمئن شوید طرف مقابل می تواند ارتباط برقرار کند و دوباره ارسال را انجام دهید.
ارسال انجام نشد زیرا تنظیمات دستگاه طرف مقابل مطابقت ندارد.
تنظیمات دستگاه طرف مقابل را بررسی کنید و ارسال را دوباره انجام دهید.

#019

درحین ارسال فاکس از دستگاه سرویس گیرنده فاکس راه دور، به دلیل پر شدن حافظه دستگاه سرور فاکس راه دور، ارسال انجام نشد.
بعد از اینکه ارسال دیگر به دستگاه سرور فاکس راه دور تمام شد، دوباره ارسال را انجام دهید.
اسناد غیرضروری و اسناد دارای خطا را از دستگاه سرور فاکس راه دور حذف کنید تا حافظه دستگاه آزاد شود.
سند ارسال نشد زیرا حافظه دستگاه پر شده است.
اسناد غیرضروری و اسناد دارای خطا را حذف کنید تا حافظه بیشتری آزاد شود.
هنگام انجام ارسال از حافظه، تصویر در حافظه ذخیره نشد.
ارسال از حافظه را دوباره انجام دهید.
سند را از طریق ارسال مستقیم ارسال کنید.
هنگام ارسال مستقیم، مشکلی در تصویر اسکن شده به وجود آمده است.
ارسال مستقیم را دوباره انجام دهید.

#022

بازارسال انجام نشد زیرا محتوای مقصد گروهی مشخص شده به عنوان مقصد بازارسال حذف شده است یا فقط حاوی یک صندوق ایمیل است.
مقصد دیگری مشخص کنید و دوباره ارسال کنید.
هنگام ارسال به مقصدی که در Address Book ثبت شده است، ارسال انجام نشد زیرا در مدتی که دستگاه منتظر ارسال بود، مقصد از Address Book حذف شد.
مقصد دیگری مشخص کنید و دوباره ارسال کنید.
ارسال از درایور فاکس مجاز نیست.
<Allow Fax Driver TX> را روی <On> تنظیم کنید و ارسال را دوباره انجام دهید. محدود کردن عملکردهای ارسال فاکس

#025

هنگام ارسال فاکس از دستگاه سرویس گیرنده فاکس راه دور، خطی مشخص شده است که در دستگاه سرور فاکس راه دور موجود نیست.
تعداد خطوط را در دستگاه سرور بررسی کنید و پس از مطابقت دادن تنظیمات انتقال فاکس از راه دور در دستگاه سرویس گیرنده با تعداد خطوط در دستگاه سرور، ارسال را دوباره انجام دهید.
<No. of TX Lines>

#033

دستگاه طرف مقابل از ارتباط محرمانه یا آدرس فرعی پشتیبانی نمی کند.
ارسال را بدون استفاده از ارتباط محرمانه یا آدرس فرعی انجام دهید.

#034

محل ذخیره سازی محرمانه در دستگاه طرف مقابل که برای ارتباط محرمانه مشخص شده باشد یافت نشد.
محل ذخیره سازی محرمانه را در دستگاه طرف مقابل بررسی کنید و ارسال را دوباره انجام دهید.
حافظه دستگاه طرف مقابل کافی نیست.
از طرف مقابل بخواهید مقداری حافظه آزاد کند.

#035

دستگاه طرف مقابل از عملکرد بازارسال یا آدرس فرعی پشتیبانی نمی کند.
ارسال را مستقیماً به طرف مقابل انجام دهید.

#037

به دلیل کافی نبودن حافظه موجود، سند نمی تواند کپی یا دریافت شود.
اسناد را در صندوق ورودی حافظه RX مرتب کنید تا حافظه بیشتری آزاد شود.
چاپ اسناد در صندوق ورودی RX حافظه
اگر می خواهید سندی را که بیش از 100 صفحه دارد یکجا کپی کنید، آن را به دو یا چند بخش تقسیم کنید و سپس کپی کنید.
داده ای با بیش از 1000 صفحه دریافت شده است.
دستگاه همه صفحات بعد از صفحه 999 را حذف می کند و 999 صفحه باقیمانده را چاپ یا ذخیره می کند. به طرف مقابل بگویید صفحه 1000 و صفحه های بعد از آن را دوباره ارسال کند.
هنگام انجام ارسال با تأخیر یا ارسال با شماره گیری مجدد، داده های تصویری سند مورد نظر برای ارسال در حافظه یافت نشد.
سند اصلی را مجدداً اسکن و ارسال کنید.
هنگام ارسال مجدد، ارسال مستقیم را انتخاب کنید.
ارسال به چند مقصد انجام نشد زیرا دستگاه حافظه آزاد کافی ندارد.
اسناد غیرضروری و اسناد دارای خطا را حذف کنید تا مقداری فضا آزاد شود.
اسناد را به دو یا چند بخش تقسیم کنید و آنها را دوباره ارسال کنید.
وضوح را کاهش دهید و دوباره ارسال کنید.

#040

درحین ارسال فاکس از دستگاه سرویس گیرنده فاکس راه دور، به دلیل کافی نبودن حافظه دستگاه سرور فاکس راه دور، ارسال انجام نشد.
اسناد غیرضروری و اسناد دارای خطا را از دستگاه سرور فاکس راه دور حذف کنید تا حافظه دستگاه آزاد شود.
اسناد را به دو یا چند بخش تقسیم کنید و آنها را دوباره ارسال کنید.
وضوح را کاهش دهید و دوباره ارسال کنید.
سند ارسال نشد زیرا حافظه دستگاه پر شده است.
اسناد غیرضروری و اسناد دارای خطا را حذف کنید تا حافظه بیشتری آزاد شود.
به جای ارسال سند به همه مقصدها به صورت یکجا، عملیات ارسال را به چند بخش تقسیم کنید.
وضوح را کاهش دهید و سپس سند را دوباره ارسال کنید.

#054

فرایند ارسال لغو شد زیرا شماره تلفن واحد و نام واحد ثبت نشده است.
پس از ثبت کردن شماره تلفن واحد و نام واحد، ارسال را دوباره انجام دهید.
<Register Unit Telephone Number>
<Register Unit Name>

#080

آدرس فرعی در دستگاه طرف مقابل تنظیم نشده است.
تنظیمات آدرس فرعی طرف مقابل را بررسی کنید و ارسال را دوباره انجام دهید.

#081

کلمه عبور در دستگاه طرف مقابل تنظیم نشده است.
کلمه عبور دستگاه طرف مقابل را بررسی کنید و ارسال را دوباره انجام دهید.

#082

انتقال طبق درخواست در دستگاه طرف مقابل پیکربندی نشده است.
به طرف مقابل بگویید انتقال طبق درخواست را پیکربندی کند و دریافت طبق درخواست را دوباره انجام دهید.

#083

هنگام انجام دریافت طبق درخواست، آدرس فرعی و کلمه عبور این دستگاه و دستگاه طرف مقابل با هم مطابقت نداشتند.
مطمئن شوید آدرس فرعی و کلمه عبور این دستگاه و دستگاه طرف مقابل با هم مطابقت داشته باشد و دوباره ارسال را انجام دهید.

#084

دریافت طبق درخواست انجام نشد زیرا کلمه عبور توسط دستگاه طرف مقابل پشتیبانی نمی شود.
دریافت طبق درخواست را بدون استفاده از کلمه عبور انجام دهید.

#099

عملیات قبل از اینکه تکمیل شود لغو شده است.
عملیات را دوباره انجام دهید.

#102

آدرس فرعی و کلمه عبور با هم مطابقت ندارند.
آدرس فرعی و کلمه عبور دستگاه طرف مقابل را بررسی کنید و ارسال را دوباره انجام دهید.
حافظه کافی در دستگاه گیرنده موجود نیست.
از گیرنده بخواهید حافظه بیشتری آزاد کند.

#107

به دلیل کافی نبودن حافظه موجود، اسناد نمی تواند ارسال شود.
وضوح را کاهش دهید یا اسناد را به دو یا چند بخش تقسیم کنید و آنها را دوباره ارسال کنید.
فایل های غیر ضروری را حذف کنید تا حافظه بیشتری آزاد شود.
ذخیره اسناد دریافت شده در دستگاه (دریافت در حافظه)
اگر این مشکل مدام رخ می دهد، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.

#401

رسانه حافظه یا سرور فایل پر است یا تعداد فایل هایی که می توان در شاخه ریشه (بالاترین پوشه در رسانه حافظه) ذخیره کرد از حد مجاز فراتر رفته است.
برای ایجاد فضا در شاخه ریشه، فایل های غیر ضروری را از رسانه حافظه یا سرور فایل حذف کنید، یا پوشه ای ایجاد کنید و فایل های موجود را به آن پوشه انتقال دهید.

#402

انتقال تصویر به رسانه حافظه انجام نشد، زیرا نویسه نامعتبری (مانند \) در نام فایل وجود دارد.
نام فایل را به نامی صحیح تغییر دهید.

#403

فایل نمی تواند ذخیره شود زیرا فایلی با نام یکسان از قبل موجود است. به طور معمول، وقتی فایلی با نام یکسان موجود باشد، تغییر نام خودکار انجام می شود و عددی بین 1 تا 999 به نام فایل اضافه می شود، اما اگر فایلی که 1 تا 999 به آن اضافه شده است از قبل موجود باشد، فایل نمی تواند ذخیره شود.
نام فایل را تغییر دهید و دوباره فایل را ذخیره کنید.

#404

نوشتن انجام نشد زیرا دکمه محافظت از نوشتن رسانه حافظه فعال است.
دکمه محافظت از نوشتن رسانه حافظه را غیر فعال کنید.

#406

نوشتن به دلیل یکی از مواد احتمالی زیر انجام نشد:
رسانه حافظه درحین نوشتن فایل در آن جدا شده است.
فضای پیشرفته دستگاه دیگری در شبکه هنگام نوشتن فایل در آن حذف شده است.
بررسی کنید رسانه حافظه داخل باشد یا فضای پیشرفته دستگاه دیگر در شبکه در دسترس باشد و خواندن فایل را دوباره انجام دهید.
به دلیل بروز خطایی نامشخص، انتقال تصویر به رسانه حافظه انجام نشد. (ممکن است رسانه حافظه متصل با سیستم فایلی قالب بندی شده باشد که پشتیبانی نمی شود.)
وضعیت رسانه حافظه را بررسی کنید و مطمئن شوید با سیستم فایلی قالب بندی شده باشد که توسط دستگاه پشتیبانی شود (FAT32/exFAT). سپس مراحل را دوباره انجام دهید.
حجم فایل از حداکثر مجاز بیشتر است.
وضوح را کاهش دهید یا تعداد صفحات را کم کنید و عملیات را دوباره انجام دهید.

#407

طول مسیر کامل به فایل (یا پوشه) مشخص شده از حداکثر طول پشتیبانی شده بیشتر است.
نام فایل را تغییر دهید تا طول مسیر کامل حداکثر 256 نویسه باشد یا پوشه مقصد را تغییر دهید.

#409

فایل نمی تواند ذخیره شود زیرا تعداد فایل هایی که می توان در مقصد ذخیره کرد به حداکثر مجاز رسیده است.
برای ذخیره کردن فایل، مقصد را تغییر دهید.

#410

ذخیره سازی نمی تواند انجام شود زیرا کارهایی زیادی در انتظار ذخیره شدن هستند.
پس از تکمیل شدن کارهای دیگر، عملیات را دوباره انجام دهید.

#411

فایل قبلاً توسط عملیات دیگری قفل شده است.
کمی صبر کنید و عملیات را دوباره انجام دهید.

#701

شناسه بخش موجود نیست یا PIN تغییر کرده است.
اگر از تأیید اعتبار کاربر استفاده می کنید، شناسه بخش به کاربران اختصاص دهید. اگر از تأیید اعتبار شناسه بخش استفاده می کنید، شناسه بخش و پین جدید را برای ورود مجدد وارد کنید.
تنظیمات دریافت در <Allow Printer Jobs with Unknown IDs> یا <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> روی <Off> تنظیم شده است.
<Allow Printer Jobs with Unknown IDs> و <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> را در <Department ID Management> روی <On> تنظیم کنید.
تنظیم مدیریت شناسه بخش
ارسال انجام نشد زیرا تأیید اعتبار دستگاه سرویس گیرنده فاکس راه دور در دستگاه سرور فاکس راه دور انجام نشد.
اگر "مدیریت شناسه بخش" در دستگاه سرور فاکس راه دور تنظیم شده است، با شناسه بخش و پین تنظیم شده در دستگاه سرور فاکس راه دور به دستگاه سرور فاکس سرویس گیرنده وارد شوید.

#702

ارسال به دلیل پر بودن حافظه انجام نشد.
کمی صبر کنید. پس از پایان عملیات ارسال دیگر، دوباره ارسال کنید.

#703

هنگام تبدیل تصویر خطایی روی داد.
وضوح را کاهش دهید و سپس سند را دوباره ارسال کنید.
امکان نوشتن وجود ندارد زیرا ناحیه تصویر حافظه پر است.
پس از پایان عملیات ارسال دیگر، دوباره ارسال کنید.
فایل های غیر ضروری را در صندوق ورودی فاکس/فاکس اینترنتی حذف کنید. اگر همچنان مشکلی وجود دارد، دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.
روشن کردن دستگاه

#704

هنگام دریافت اطلاعات مقصد از Address Book، خطایی ناشناس روی داد.
تنظیمات مقصد را بررسی کنید. اگر همچنان مشکلی وجود دارد، دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.
روشن کردن دستگاه

#705

ارسال لغو شد زیرا حجم داده های تصویر از حداکثر مقداری که در تنظیمات/ثبت تنظیم شده است فراتر رفته است.
حداکثر حجم داده برای ارسال را تنظیم کنید. وضوح پایین تری انتخاب کنید یا تعداد تصاویری را که هنگام استفاده از فاکس اینترنتی یکجا ارسال می شود کاهش دهید تا مطمئن شوید از حداکثر حجم داده برای ارسال فراتر نمی روید. بسته به شرایط طرف مقابل، داده ها را تقسیم کنید.
<Maximum Data Size for Sending>

#706

Address Book در حال وارد کردن/صادر کردن از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) است یا بخش دیگری در حال ارسال است.
پس از پایان عملیات دیگر، دوباره ارسال کنید.

#711

حافظه پر است. ممکن است در صورت حذف فایل های غیر ضروری در حافظه، بتوانید ارسال را انجام دهید.
پس از حذف فایل های غیر ضروری در حافظه، دوباره ارسال کنید.

#712

حافظه پر است. پس از حذف فایل های غیر ضروری در حافظه، دوباره اجرا کنید.
پس از حذف فایل های غیر ضروری در حافظه، دوباره ارسال کنید.

#713

سند موجود در فاکس/فاکس اینترنتی پیش از ارسال URL حذف شده است.
پس از ذخیره کردن سند در فاکس/فاکس اینترنتی، دوباره ارسال را انجام دهید.

#715

هنگام ارسال ایمیل دارای پیوست امضای دیجیتالی، گواهی برای استفاده یافت نشد.
هنگام استفاده از امضای دستگاه، نشانی ایمیل دستگاه را تنظیم کنید (تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی)، و سپس یک گواهی برای امضای دستگاه ایجاد کنید (ایجاد گواهی امضای دستگاه). اگر قبلاً برای امضای دستگاه گواهی ایجاد شده است، آن را دوباره ایجاد کنید. هنگام استفاده از امضای کاربر، گواهی امضای کاربر را دوباره ثبت کنید (ثبت گواهی امضای کاربر).
مطمئن شوید از گواهی منقضی شده یا گواهی باطل شده ای استفاده نکنید. علاوه بر این، بررسی کنید زنجیره گواهی معتبر باشد.

#716

گواهی کلید عمومی مقصد یافت نشد.
گواهی کلید عمومی مقصد را در دستگاه ثبت کنید.
ثبت یک گواهی S/MIM
مطمئن شوید از گواهی منقضی شده یا گواهی باطل شده ای استفاده نکنید. علاوه بر این، بررسی کنید زنجیره گواهی معتبر باشد.

#749

عملیات نمی تواند اجرا شود زیرا یک پیام درخواست سرویس در حال نمایش است.
دکمه اصلی برق را خاموش کنید و سپس دکمه اصلی برق را روشن کنید. اگر عملیات همچنان به درستی انجام نمی شود، دکمه اصلی برق را خاموش کنید، دوشاخه را از پریز بکشید و با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
خاموش کردن دستگاه
روشن کردن دستگاه

#751

سرور کار نمی کند یا شبکه قطع است (به مقصد نمی توانید متصل شوید یا اینکه اتصال قبل از پایان یافتن کار قطع شده است).
بررسی کنید آیا سرور به درستی کار می کند.
وضعیت شبکه را بررسی کنید.
اگر مقصد از Windows Server 2003 همراه با IIS 6.0 استفاده می کند و از تأیید اعتبار مختصر به عنوان روش تأیید اعتبار سرور WebDAV استفاده می شود، <Use Divided Chunk Send for WebDAV TX> را روی <On> تنظیم کنید تا ارسال را با WebDAV از طریق پراکسی و استفاده از ارتباط TLS انجام دهید.
<Use Divided Chunk Send for WebDAV TX>
آدرس IP تنظیم نشده است.
<TCP/IP Settings> را در <Preferences> بررسی کنید.
<TCP/IP Settings>
ارسال به سرور SMB (ازجمله فضای پیشرفته دستگاه سری imageRUNNER ADVANCE دیگر که به عنوان SMB نشان داده می شود) انجام نشد، زیرا سرور فایل در حال حاضر توسط Windows (SMB) مرور می شود.
اگر خطایی همراه با تأخیر ارسال روی داد، صفحه <Browse> را ببندید و سند را دوباره اسکن و ارسال کنید.
اگر خطایی هنگام بازارسال فایل فاکس/فاکس اینترنتی دریافت شده به سرور SMB روی داد، نسخه چاپ شده فایل دریافتی را اسکن کنید و آن را به مقصد بازارسال بفرستید.
عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی
می توانید با استفاده از FTP به عنوان پروتکل ارسال به سرور، از خطاها جلوگیری کنید.

#752

سرور کار نمی کند یا شبکه قطع است.
بررسی کنید آیا سرور SMTP به درستی کار می کند.
وضعیت شبکه را بررسی کنید.
تنظیم نام سرور SMTP مربوط به ایمیل/فاکس اینترنتی نادرست است یا نشانی ایمیل یا نام دامنه تنظیم نشده است.
تنظیمات نام سرور SMTP، نشانی ایمیل و نام دامنه را در <Communication Settings> بررسی کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی

#753

هنگام ارسال ایمیل یا هنگام ارسال فاکس از دستگاه های سرویس گیرنده فاکس راه دور، خطایی TCP/IP (سوکت یا خطای سوکت و غیره) روی داده است.
وضعیت کابل شبکه و اتصال را بررسی کنید. اگر همچنان مشکلی وجود دارد، دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.
روشن کردن دستگاه

#755

فاکس از دستگاه سرویس گیرنده فاکس راه دور ارسال نشد زیرا TCP/IP به درستی کار نمی کند.
<TCP/IP Settings> را در <Preferences> بررسی کنید.
<TCP/IP Settings>
آدرس IP تنظیم نشده است.
<TCP/IP Settings> را در <Preferences> بررسی کنید.
<TCP/IP Settings>
اگر <Wired LAN + Wireless LAN> را در <Select Wired/Wireless LAN> انتخاب کرده اید، <Sub Line Settings> را نیز در <Preferences> بررسی کنید.
<Sub Line Settings>
وقتی دستگاه روشن شده است، آدرس IP توسط DHCP یا Auto IP به دستگاه اختصاص نیافته است.
<TCP/IP Settings> را در <Preferences> بررسی کنید.
<TCP/IP Settings>
اگر <Wired LAN + Wireless LAN> را در <Select Wired/Wireless LAN> انتخاب کرده اید، <Sub Line Settings> را نیز در <Preferences> بررسی کنید.
<Sub Line Settings>

#759

هنگام ارسال URL صندوق ایمیل که فایل در آن ذخیره شده است، خطایی روی داد.
با سرپرست خود تماس بگیرید.

#761

هنگام ارسال فایل PDF/XPS با امضای دیجیتالی، فایل ارسال نشد زیرا گواهی یا جفت کلید تنظیم شده در دستگاه خراب است یا دسترسی به آن ممکن نیست.
هنگام ارسال فایل PDF/XPS با امضای کاربر، بررسی کنید گواهی کاربر خراب نباشد. اگر گواهی کاربر خراب است، آن را مجدداً نصب کنید.
افزودن امضای دیجیتال به فایل های ارسالی
ثبت گواهی امضای کاربر
هنگام ارسال فایل PDF/XPS با امضای دستگاه، بررسی کنید گواهی دستگاه خراب نباشد. اگر گواهی دستگاه خراب است، آن را مجدداً ایجاد کنید.
ایجاد گواهی امضای دستگاه

#762

نمی توان به دامنه ای که به عنوان دامنه مجاز ثبت نشده است، ارسال انجام داد زیرا <Restrict Destination Domain> روی <On> تنظیم شده است.
<Restrict Destination Domain> را روی <Off> تنظیم کنید یا دامنه را به عنوان دامنه مجاز ثبت کنید و ارسال را دوباره انجام دهید.
محدود کردن دامنه مقصد ارسال

#766

گواهی مورد استفاده برای ارسال فایل PDF/XPS با امضای دیجیتالی منقضی شده است.
گواهی را به روزرسانی کنید یا از گواهی که منقضی نشده استفاده کنید.
اگر گواهی منقضی نشده است، ساعت دستگاه را به طور صحیح تنظیم کنید.
تنظیم تاریخ/زمان

#769

تعداد استفاده آزمایشی از عملکرد ارسال به حداکثر تعداد مجاز رسیده است.
اگر می خواهید به استفاده از این عملکرد ادامه دهید، محصول اختیاری رسمی را خریداری کنید.

#770

هنگام ارسال از طریق WebDAV، ارسال انجام نشد زیرا ارتباط TLS در سمت سرور WebDAV یا سرور پراکسی پشتیبانی نمی شود.
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.
اگر ارسال را از طریق پراکسی انجام می دهید، سرور پراکسی را نیز بررسی کنید.
ارسال انجام نشد زیرا هنگام ارسال از طریق WebDAV، درحین تأیید گواهی سرور TLS خطای تأیید اعتبار روی داد، زیرا <Confirm TLS Certificate for WebDAV TX> روی <On> تنظیم شده است.
بررسی کنید گواهی CA که برای امضای گواهی سرور TLS در سمت سرور WebDAV استفاده شده است، در دستگاه ثبت شده باشد.
بررسی کنید آیا گواهی سرور TLS در سمت سرور WebDAV درست است.
بررسی کنید آیا گواهی سرور TLS یک گواهی خود امضاء شده است.
عملیات تکمیل نشد زیرا هنگام دسترسی به سروری دیگر، درحین تأیید اعتبار گواهی سرور TLS خطایی روی داد، زیرا <Confirm TLS Certificate for Network Access> روی <On> تنظیم شده است.
بررسی کنید آیا گواهی CA مورد استفاده برای امضای گواهی سرور TLS مربوط به فضای پیشرفته در دستگاه imageRUNNER ADVANCE دیگری که به عنوان سرور WebDAV نشان داده می شود، در دستگاه ثبت شده است.
بررسی کنید آیا گواهی سرور TLS مربوط به فضای پیشرفته در دستگاه imageRUNNER ADVANCE دیگری که به عنوان سرور WebDAV نشان داده می شود درست است.
بررسی کنید آیا گواهی سرور TLS یک گواهی خود امضاء شده است.

#771

تنظیم آدرس سرور فاکس راه دور نادرست است.
<Remote Fax TX Settings> را بررسی کنید.
<Remote Fax Server Address>
سرور فاکس راه دور کار نمی کند.
بررسی کنید آیا سرور فاکس راه دور به درستی کار می کند.
شبکه قطع است.
وضعیت شبکه را بررسی کنید.
اتصال به سرور فاکس راه دور برقرار نشد زیرا ارتباط با سرور DNS برقرار نمی شود.
تنظیم نام سرور DNS را بررسی کنید.
انجام تنظیمات DNS
بررسی کنید آیا سرور DNS به درستی کار می کند.

#772

شبکه قطع است.
وضعیت شبکه را بررسی کنید.

#773

وقتی <Format PDF to PDF/A> روی <On > تنظیم شده است، عملکردهایی در PDF انتخاب شده است که در دسترس نیست.
تنظیمات رمزگذاری و امضاهای قابل مشاهده را لغو کنید. همچنین می توانید <Format PDF to PDF/A> را روی <Off> تنظیم کنید.
<Format PDF to PDF/A>

#801

هنگام ارتباط با سرور SMTP برای ارسال ایمیل یا ارسال یا دریافت فاکس اینترنتی، به دلیل وجود مشکل در سرور ایمیل خطای مهلت زمانی روی داده است.
بررسی کنید آیا سرور SMTP به درستی کار می کند.
وضعیت شبکه را بررسی کنید.
هنگام اتصال به SMTP، خطایی از سرور SMTP دریافت شده است. تنظیمات آدرس نادرست است. هنگام ارسال به سرور فایل، به دلیل وجود مشکل در سمت سرور خطایی روی داده است.
بررسی کنید آیا SMTP به درستی کار می کند، و همچنین وضعیت شبکه، تنظیمات مقصد و وضعیت و تنظیمات سرور فایل را بررسی کنید.
نام کاربری و کلمه عبور مورد نیاز هنگام ارسال ایمیل تنظیم نشده است.
‎<SMTP Authentication (SMTP AUTH)>‎ را در <Authent./Encryption> بررسی کنید.
تنظیم تأیید اعتبار SMTP
به مقصدی ارسال کرده اید که امتیازات نوشتن ندارد.
تنظیمات مقصد را بررسی کنید.
هنگام ارسال به سرور فایلی که اجازه نمی دهند فایل ها رونویسی شود، فایلی با نام یکسان موجود بوده است.
تنظیمات سرور فایل را تغییر دهید تا امکان رونویسی فایل ها را فعال کنید. علاوه بر این، می توانید با مدیر سرور تماس بگیرید.
نام فایل را تغییر دهید.
نام پوشه یا کلمه عبور مشخص شده هنگام ارسال به سرور فایل نادرست است.
نام پوشه یا کلمه عبور را بررسی کنید.

#802

نام سرور SMTP مشخص شده در <Communication Settings> نادرست است.
نام سرور SMTP را که در <Communication Settings> ثبت شده است بررسی کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
آدرس سرور DNS مشخص شده در <DNS Settings> نادرست است.
آدرس سرور DNS مشخص شده در تنظیمات DNS را بررسی کنید.
انجام تنظیمات DNS
اتصال به سرور DNS انجام نشد.
بررسی کنید آیا عملکرد سرور DNS عادی است.
تنظیمات سرور FTP مشخص شده به عنوان مقصد نادرست است.
سرور FTP مشخص شده به عنوان مقصد را بررسی کنید.
اتصال به سرور FTP انجام نشد.
بررسی کنید آیا عملکرد سرور FTP عادی است.

#803

قبل از اینکه همه صفحات ارسال شوند، اتصال به دلایلی در سمت گیرنده قطع شده است.
مقصد گروهی را مجدداً وارد کنید و ارسال را دوباره انجام دهید.

#804

هنگام ارسال به سرور فایل، هیچ پوشه ای با مسیر مشخص شده مطابقت نداشته است.
مقصد را بررسی کنید.
امتیاز دسترسی به پوشه یا فایل را ندارید. همچنین، ممکن است پوشه یا فایل توسط عملیات دیگری حذف شده باشد.
دسترسی به پوشه را در سمت سرور مجاز کنید. علاوه بر این، می توانید با مدیر سرور تماس بگیرید.

#805

به دلیل عدم وجود فضای آزاد در سمت سرور، ارسال به سرور SMB انجام نشد.
اسناد غیرضروری و اسناد دارای خطا را از سرور حذف کنید تا حافظه آزاد شود. علاوه بر این، می توانید با مدیر سرور تماس بگیرید.

#806

نام کاربری یا کلمه عبور مشخص شده هنگام ارسال به سرور فایل نادرست است.
نام کاربری یا کلمه عبور را بررسی کنید.
مقصد مشخص شده هنگام ارسال ایمیل/فاکس اینترنتی نادرست است.
مقصد ایمیل/فاکس اینترنتی را بررسی کنید.

#807

امتیاز دسترسی به شاخه مشخص شده را ندارید.
امتیاز دسترسی به شاخه سرور را تنظیم کنید یا به شاخه ای ارسال کنید که به آن دسترسی داشته باشید. علاوه بر این، می توانید با سرپرست تماس بگیرید.

#809

هنگام ارسال به سرور SMB، فایلی با همان نام موجود است و رونویسی فایل ها مجاز نیست.
نام فایل را تغییر دهید و دوباره ارسال کنید.
تنظیمات سرور SMB را تغییر دهید تا امکان رونویسی فایل ها را فعال کنید. علاوه بر این، می توانید با مدیر سرور تماس بگیرید.
هنگام ارسال به سرور SMB، پاسخ از سمت سرور کند بوده است، که باعث می شود قبل از اینکه داده ارسال شود یا بازارسال تکمیل شود، تأخیری در مهلت زمانی در سمت دستگاه ایجاد شود.
در سرویس گیرنده SMB، مهلت زمانی طولانی تری را در <Timeout> تنظیم کنید.
انجام تنظیمات SMB

#810

هنگام دریافت فاکس اینترنتی، خطایی در اتصال به سرور POP روی داد.
تنظیمات سرور POP را در <Communication Settings> بررسی کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
بررسی کنید آیا سرور POP به درستی کار می کند. وضعیت شبکه را بررسی کنید.
هنگام اتصال به سرور POP، خطایی از سرور POP دریافت شده است. همچنین، خطای مهلت زمانی در سمت سرور روی داده است.
تنظیمات سرور POP را در <Communication Settings> بررسی کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
بررسی کنید آیا سرور POP به درستی کار می کند. وضعیت شبکه را بررسی کنید.

#813

هنگام دریافت فاکس اینترنتی، خطای تأیید اعتبار سرور POP (خطای حساب کاربر یا خطای کلمه عبور) روی داده است.
تنظیمات سرور POP را در <Communication Settings> بررسی کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی

#815

نمی توانید به سرور فایل وارد شوید زیرا دستگاه در حال چاپ سندی است که به آن سرور ارسال شده است. اتصال همزمان مقدور نیست.
کمی منتظر بمانید و سپس دوباره داده ها را ارسال کنید. همچنین می توانید PServer را متوقف کنید.

#816

چاپ انجام نشد زیرا تعداد چاپ ها از حداکثر تعداد چاپ تنظیم شده در "مدیریت شناسه بخش" فراتر رفته است.
با مدیر سیستم خود تماس بگیرید.

#818

داده دریافتی در قالب فایلی است که نمی تواند چاپ شود.
به طرف مقابل بگویید قالب فایل را تغییر دهد و دوباره ارسال کند.

#819

داده ای که دریافت شده است پشتیبانی نمی شود. اطلاعات MIME نامعتبر است.
به طرف مقابل بگویید تنظیمات را بررسی کند و دوباره ارسال کند.

#820

داده ای که دریافت شده است پشتیبانی نمی شود. BASE64 یا uuencode نامعتبر است.
به طرف مقابل بگویید تنظیمات را بررسی کند و دوباره ارسال کند.

#821

داده ای که دریافت شده است پشتیبانی نمی شود. خطای تحلیل TIFF روی داده است.
به طرف مقابل بگویید تنظیمات را بررسی کند و دوباره ارسال کند.

#822

داده ای که دریافت شده است پشتیبانی نمی شود. تصویر را نمی توان رمزگشایی کرد.
به طرف مقابل بگویید تنظیمات را بررسی کند و دوباره ارسال کند.

#825

شناسه بخش و PIN کار در حال اجرا یا کار رزرو شده حذف شده است، یا اینکه PIN تغییر کرده است.
با استفاده از شناسه بخش و PIN، کار را دوباره اجرا کنید.

#827

داده ای که دریافت شده است پشتیبانی نمی شود. اطلاعات MIME اضافه شده پشتیبانی نمی شود.
به طرف مقابل بگویید تنظیمات را بررسی کند و دوباره ارسال کند.

#828

داده HTML دریافت شده است.
به طرف مقابل بگویید قالب را به قالبی غیر از HTML تغییر دهد و دوباره ارسال کند.

#829

داده ای با بیش از 1000 صفحه دریافت شده است.
دستگاه همه صفحات بعد از صفحه 999 را حذف می کند و 999 صفحه باقیمانده را چاپ یا ذخیره می کند. به طرف مقابل بگویید صفحه 1000 و صفحه های بعد از آن را دوباره ارسال کند.

#830

اعلان خطای DSN دریافت شده است، زیرا نشانی فاکس اینترنتی یا شرایط مقصد نادرست است.
نشانی فاکس اینترنتی و شرایط مقصد مشخص شده را بررسی کنید.
اعلان خطای DSN دریافت شده است، زیرا حجم فایل ارسالی از حجم مجاز توسط سرور ایمیل بیشتر است.
تنظیمات موجود در <Maximum Data Size for Sending> را تغییر دهید تا حجم فایل ارسالی از حجمی که در سرور ایمیل مجاز است تجاوز نکند.
<Maximum Data Size for Sending>
وضعیت سرور ایمیل، سرور DNS و شبکه را بررسی کنید.

#831

به دلیل تنظیم "فیلتر دریافت" در "تنظیمات دیوار آتش"، سند فاکس اینترنتی نمی تواند با استفاده از SMTP دریافت شود.
تنظیم فیلتر دریافت را در تنظیمات دیوار آتش بازنشانی کنید.
تعیین آدرس های IP در تنظیمات دیوارهای آتش

#832

ایمیل DSN ارسال نشد، زیرا تنظیمات ایمیل و شبکه در <Communication Settings> مشخص نشده است.
<Communication Settings>،‏ <DNS Settings>، و <IP Address Settings> را بررسی کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
انجام تنظیمات DNS
تنظیم آدرس IP
به دلیل وجود مشکلی در سرور ایمیل یا سرور DNS، ایمیل DSN ارسال نشد.
وضعیت سرور ایمیل و سرور DNS را بررسی کنید.

#833

ایمیل MDN (اعلان قرارگیری پیام) ارسال نشد، زیرا تنظیمات TCP/IP مشخص نشده است.
<Communication Settings>،‏ <DNS Settings>، و <IP Address Settings> را بررسی کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
انجام تنظیمات DNS
تنظیم آدرس IP
به دلیل وجود مشکلی در سرور ایمیل یا سرور DNS، ایمیل MDN (اعلان قرارگیری پیام) ارسال نشد.
وضعیت سرور ایمیل و سرور DNS را بررسی کنید.

#834

اعلان خطای MDN دریافت شده است، زیرا نشانی فاکس اینترنتی یا شرایط مقصد نادرست است.
نشانی فاکس اینترنتی و شرایط مقصد مشخص شده را بررسی کنید.
به دلیل وجود مشکلی در سرور ایمیل یا شبکه، اعلان خطای MDN دریافت شده است.
وضعیت سرور ایمیل و شبکه را بررسی کنید.
اعلان خطای MDN دریافت شده است، زیرا مشکلی مانند پر بودن حافظه در سمت مقابل به وجود آمده است.
شرایط و وضعیت دستگاه طرف مقابل را بررسی کنید.

#835

تعداد خطوط نوشتاری که می تواند از طریق فاکس اینترنتی دریافت شود، از حداکثر تعداد مجاز بیشتر شده است.
به طرف مقابل بگویید تعداد خطوط نوشتاری را در متن پیام کاهش دهد و دوباره ارسال کند.

#837

درخواست اتصال از میزبانی دریافت شده است که توسط تنظیمات فیلتر دریافت در تنظیمات دیوار آتش محدود شده است.
تنظیم فیلتر دریافت را در تنظیمات دیوار آتش بررسی کنید. همچنین می تواند نشان دهنده تلاش برای نفوذ از طریق دسترسی غیرمجاز باشد.
تعیین آدرس های IP در تنظیمات دیوارهای آتش

#838

مجوز مورد نیاز برای استفاده از عملکرد ارسال منقضی شده است.
مجوزی برای عملکرد ارسال خریداری کنید.

#839

نام کاربری یا کلمه عبور تنظیم شده در <Communication Settings> نادرست است.
تنظیمات نام کاربری و کلمه عبور مربوط به تأیید اعتبار SMTP ‏(SMTP AUTH) را در <Communication Settings> بررسی کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی

#841

الگوریتم رمزگذاری که با سرور ایمیل به اشتراک گذاشته شده است، برای انتقال ایمیل یا فاکس اینترنتی موجود نیست.
‎<Allow TLS (POP)>‎ یا ‎<Allow TLS (SMTP TX)>‎ را در <Communication Settings> روی <Off> تنظیم کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
یک الگوریتم رمزگذاری مشترک به تنظیمات سرور ایمیل اضافه کنید.

#842

سرور ایمیل با استفاده از گواهی سرویس گیرنده برای انتقال ایمیل و فاکس اینترنتی درخواست تأیید اعتبار کرده است.
‎<Allow TLS (POP)>‎ یا ‎<Allow TLS (SMTP TX)>‎ را در <Communication Settings> روی <Off> تنظیم کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
تنظیمات سرور ایمیل را تغییر دهید تا گواهی سرویس گیرنده درخواست نشود.
ارسال انجام نشد، زیرا هنگام ارسال از طریق SMTP، درحین تأیید گواهی سرور TLS خطای تأیید اعتبار روی داد، زیرا <Confirm TLS Certificate for SMTP TX> روی <On> تنظیم شده است.
با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) بررسی کنید گواهی CA که برای امضای گواهی سرور TLS در سمت سرور SMTP استفاده شده است، در دستگاه ثبت شده باشد.
بررسی کنید آیا گواهی سرور TLS در سمت سرور SMTP درست است.
بررسی کنید آیا گواهی سرور TLS یک گواهی خود امضاء شده است.

#843

اختلاف زیادی بین زمان سرور KDC (مرکز توزیع کلید) و زمان تنظیم شده در دستگاه وجود دارد.
تاریخ و زمان فعلی را در <Date/Time Settings> تنظیم کنید.
تنظیم تاریخ/زمان
زمان فعلی را در سرور KDC (مرکز توزیع کلید) تنظیم کنید.

#844

هنگام ارسال با استفاده از "POP قبل از SMTP"، ارتباط رمزگذاری شده TLS با سرور POP برقرار نشد.
تنظیمات ارتباط رمزگذاری شده TLS را در سرور POP را بررسی کنید.
‎<Allow TLS (POP)>‎ را در <Communication Settings> روی <Off> تنظیم کنید. اگر مشکل برطرف نشد، <POP Authentication Before Sending> را در <Communication Settings> روی <Off> تنظیم کنید و تنظیمات را به گزینه ای غیر از "POP قبل از SMTP" تغییر دهید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
ارسال انجام نشد، زیرا هنگام ارتباط با سرور POP، به دلیل تنظیم <Confirm TLS Certificate for POP RX> روی <On>، درحین تأیید گواهی سرور TLS خطای تأیید اعتبار روی داد.
با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) بررسی کنید گواهی CA که برای امضای گواهی سرور TLS در سمت سرور POP استفاده شده است، در دستگاه ثبت شده باشد.
بررسی کنید آیا گواهی سرور TLS در سمت سرور POP درست است.
بررسی کنید آیا گواهی سرور TLS یک گواهی خود امضاء شده است.

#845

هنگام ارسال با استفاده از "POP قبل از SMTP"، تأیید اعتبار POP ‏(POP AUTH) انجام نشد.
تنظیمات <POP Server>،‏ <POP Login Name>، و <POP Password> را در <Communication Settings> بررسی کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
تنظیمات تأیید اعتبار POP را بررسی کنید.
<Standard> یا <APOP> را در <POP Authentication Method> در <Communication Settings> انتخاب کنید. اگر مشکل برطرف نشد، <POP Authentication Before Sending> را در <Communication Settings> روی <Off> تنظیم کنید و تنظیمات ارتباط را به گزینه ای غیر از "POP قبل از SMTP" تغییر دهید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی

#846

هنگام ارسال با استفاده از "POP قبل از SMTP"، تأیید اعتبار POP ‏(APOP) انجام نشد.
تنظیمات <POP Server>،‏ <POP Login Name>، و <POP Password> را در <Communication Settings> بررسی کنید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
تنظیمات APOP را در سرور POP را بررسی کنید.
<Standard> یا <POP AUTH> را در <POP Authentication Method> در <Communication Settings> انتخاب کنید. اگر مشکل برطرف نشد، <POP Authentication Before Sending> را در <Communication Settings> روی <Off> تنظیم کنید و تنظیمات ارتباط را به گزینه ای غیر از "POP قبل از SMTP" تغییر دهید.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی

#847

فایل دریافتی در صندوق ورودی فاکس محرمانه ذخیره نشد، زیرا حافظه صندوق ایمیل یا صندوق ورودی فاکس/فاکس اینترنتی پر شده است.
فایل های غیر ضروری را در صندوق ورودی فاکس محرمانه یا صندوق ورودی حافظه RX حذف کنید.
چاپ اسناد در صندوق ورودی RX حافظه
محرمانه نگاه داشتن اسناد دریافتی

#848

هنگام ترکیب ایمیلی که تقسیم و ارسال شده است، خطایی روی داد.
ممکن است داده های تقسیم شده حذف شده باشد. اگر داده های تقسیم شده را حذف کنید، حتی اگر داده های باقیمانده بعداً دریافت شود، داده ها را نمی توان با هم ترکیب کرد تا یک سند کامل تشکیل شود. از فرستنده بخواهید دوباره داده را ارسال کند.

#851

کار چاپگر نمی تواند ذخیره شود زیرا حافظه پر است.
مقدار حافظه موجود را بررسی کنید و کار را دوباره اجرا کنید.

#852

دستگاه درحین انجام کار خاموش شده است.
بررسی کنید کابل برق محکم به پریز وصل شده باشد و کار را دوباره اجرا کنید.

#853

حافظه پر است.
تعداد صفحه ها را کاهش دهید یا بررسی کنید که تعداد کارهای درانتظار پردازش کم شده باشد و کار را دوباره اجرا کنید.

#856

عملیات اجرایی لغو شد، زیرا فضای ذخیره سازی استفاده شده برای ذخیره موقت داده ها پر شده است.
با سرپرست خود تماس بگیرید.

#857

به دلیل لغو شدن کار درحین دریافت یا به دلیل تأخیر در مهلت زمانی، چاپ لغو شد.
اگر بروز خطای مهلت زمانی، وضعیت شبکه را بررسی کنید.

#858

داده نامعتبر است.
بررسی کنید که پروتکل چاپ و همچنین تنظیمات چاپ، توسط دستگاه پشتیبانی شود.

#859

خطای فشرده سازی در داده های تصویر روی داده است.
سند اصلی و تنظیمات را بررسی کنید و سپس اسکن را دوباره انجام دهید.

#860

بازیابی پس از گیر کردن کاغذ انجام نشده است، یا توضیحات صفحه به زبان ناسازگاری است یا تنظیماتی اضافه شده است که نمی تواند ترکیب شود.
تنظیمات کاغذ یا کار را بررسی کنید.

#861

هنگام پردازش داده های چاپ یا داده های تصویر خطایی روی داد.
اندازه تصویر و اندازه کاغذ، و همچنین تنظیمات مشخصات رنگ را بررسی کنید.

#862

تنظیماتی انجام شده است که پشتیبانی نمی شود، امکان ترکیب آنها وجود ندارد یا به هر شکل از محدودیت های دستگاه فراتر است.
تنظیمات کار چاپی را بررسی کنید.

#863

کار لغو شد، زیرا درحین پردازش داده های چاپ، عملیات آماده سازی اجرا شده است.
کار را دوباره اجرا کنید.

#864

کنترل کننده خارجی به درستی شناسایی نشد، یا درحین بازارسال داده های چاپ خطایی روی داده است.
کنترل کننده و داده های چاپ را بررسی کنید.

#865

عملکردهایی مورد نیاز برای چاپ در حال حاضر محدود است.
تنظیمات دستگاه و کار را بررسی کنید.

#866

کار توسط تنظیمات امنیتی لغو شده است.
اگر کار را از درایور چاپگر اجرا می کنید، از اطلاعات کاربری با امتیازات دسترسی مناسب استفاده کنید.
اگر کار را از پانل کنترل اجرا می کنید، با کاربری با امتیازات دسترسی مناسب به سیستم وارد شوید.
تنظیمات امنیتی به صورت زیر است.
<Restrict Job from Remote Device w/out User Authent.‎> روی <On> تنظیم شده است
<Prohibit Authentication Using Department ID and PIN> روی <On> تنظیم شده است
<Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> روی <On> تنظیم شده است
<Print from Drivers without AMS Printer Driver Add-in> روی <Restrict> تنظیم شده است
عملکرد چاپ توسط تنظیمات نقش کاربر محدود شده است*
*برای اطلاعات بیشتر درباره تنظیمات نقش کاربر، به ACCESS MANAGEMENT SYSTEM راهنمای مدیر رجوع کنید.

#868

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، ارتباط با مقصد برقرار نشد و دسترسی از طریق پراکسی درخواست شده است (خطای 305 HTTP دریافت شده است: از پراکسی استفاده کنید).
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.
تنظیمات پراکسی را بررسی کنید.
تنظیم پراکسی

#869

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر انجام نشدن تأیید اعتبار از مقصد دریافت شده است (خطای 401 HTTP دریافت شده است: غیرمجاز).
نام کاربری یا کلمه عبور را بررسی کنید.
تنظیمات امنیتی سرور WebDAV را بررسی کنید.

#870

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر پذیرفته نشدن درخواست از مقصد دریافت شده است (خطای 403 HTTP دریافت شده است: ممنوع).
مدتی منتظر بمانید و دوباره ارسال کنید.
تنظیمات مقصد را بررسی کنید.
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.

#871

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر پیدا نشدن پوشه از مقصد دریافت شده است (خطای 404 HTTP دریافت شده است: پیدا نشد/409: تداخل/410: برداشته شده است).
تنظیمات مقصد را بررسی کنید.

#872

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی مجاز نبودن دسترسی از مقصد دریافت شده است (خطای 405 HTTP دریافت شده است: روش مجاز نیست).
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.

#873

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر انجام نشدن تأیید اعتبار پراکسی از مقصد دریافت شده است (خطای 407 HTTP دریافت شده است: تأیید اعتبار پراکسی مورد نیاز است).
تنظیمات پراکسی را بررسی کنید.
تنظیم پراکسی

#874

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر بروز خطای مهلت زمانی از مقصد دریافت شده است (خطای 408 HTTP دریافت شده است: مهلت زمانی درخواست تمام شده است).
مدتی منتظر بمانید و دوباره ارسال کنید.
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.

#875

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر پذیرفته نشدن انتقال قطعه ای از مقصد دریافت شده است (خطای 411 HTTP دریافت شده است: طول درخواست ضروری است).
<Use Divided Chunk Send for WebDAV TX> را روی <Off> تنظیم کنید.
<Use Divided Chunk Send for WebDAV TX>
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.

#876

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر زیاد بودن اندازه داده از مقصد دریافت شده است (خطای 413 HTTP دریافت شده است: ماهیت درخواست بسیار بزرگ است).
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.

#877

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر بلند بودن URI (نام میزبان و مسیر پوشه) از مقصد دریافت شده است (خطای 414 HTTP دریافت شده است: URI درخواستی بسیار بلند است).
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.

#878

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر اینکه وضعیتی غیرمنتظره مانع اجرای درخواست می شود، از مقصد دریافت شده است (خطای 500 HTTP دریافت شده است: خطای داخلی سرور).
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.

#879

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی اینکه سرور از عملکردهای مورد نیاز برای اجرای درخواست پشتیبانی نمی کند، از مقصد دریافت شده است (خطای 501 HTTP دریافت شده است: پیاده سازی نشده است).
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.
هنگام ارسال از طریق پراکسی با استفاده از ارتباط غیر TLS،‏ <Use Divided Chunk Send for WebDAV TX> را روی <Off> تنظیم کنید.
<Use Divided Chunk Send for WebDAV TX>

#880

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر برقرار نشدن ارتباط با سرور بالادستی از مقصد دریافت شده است (خطای 502 HTTP دریافت شده است: دروازه نادرست است).
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.
تنظیمات سرور پراکسی را بررسی کنید.

#881

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی اینکه در حال حاضر درخواست نمی تواند انجام شود، از مقصد دریافت شده است (خطای 503 HTTP دریافت شده است: سرویس در دسترس نیست).
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.

#882

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر برقرار نشدن ارتباط با سرور بالادستی از مقصد دریافت شده است (خطای 504 HTTP دریافت شده است: تمام شدن مهلت زمانی دروازه).
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.
تنظیمات سرور پراکسی را بررسی کنید.

#883

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی اینکه سرور از عملکردهای مورد نیاز برای اجرای درخواست پشتیبانی نمی کند، از مقصد دریافت شده است (خطای 505 HTTP دریافت شده است: نسخه HTTP پشتیبانی نمی شود).
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.

#884

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر اینکه فضای دیسک مورد نیاز برای درخواست نمی تواند در سمت سرور تضمین شود، از مقصد دریافت شده است (خطای 507 HTTP دریافت شده است: فضای ذخیره سازی کافی نیست).
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.

#885

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، خطای غیرمنتظره ای از سرور دریافت شد.
تنظیمات سرور WebDAV را بررسی کنید.
تنظیمات سرور پراکسی را بررسی کنید.

#886

هنگام ارسال با استفاده از WebDAV، پاسخی مبنی بر نامعتبر بودن درخواست از مقصد دریافت شده است (خطای 400 HTTP دریافت شده است: درخواست اشتباه).
هنگام ارسال از طریق پراکسی با استفاده از ارتباط غیر TLS،‏ <Use Divided Chunk Send for WebDAV TX> را روی <Off> تنظیم کنید.
<Use Divided Chunk Send for WebDAV TX>

#889

سند اصلی به دلیل اینکه اطلاعاتی برای محدود کردن کار در خود دارد، نمی تواند اسکن یا چاپ شود.
اطلاعات محدود کردن کار را بررسی کنید یا با سرپرست خود تماس بگیرید.

#899

انتقال ایمیل یا فاکس اینترنتی به درستی تکمیل شد. با این حال، ممکن است انتقال توسط طرف مقابل دریافت نشده باشد، زیرا از طریق چندین سرور رله شده است.
در صورت لزوم، از طرف مقابل بپرسید آیا انتقال را دریافت کرده است.
فاکس به درستی از سرویس گیرنده فاکس راه دور ارسال شده است. با این حال، ممکن است دریافت ناتمام باشد، زیرا انتقال از طریق سرور فاکس راه دور رله شده است.
بررسی کنید آیا فاکس به نتایج انتقال سرور فاکس راه دور ارسال شده است.
وضعیت سرور و شبکه را بررسی کنید.
از گیرنده بخواهید بررسی کند سند به درستی دریافت شده باشد.

#904

هنگام دریافت Address Book از طریق تحویل اطلاعات دستگاه از دستگاه سری iR/imagePRESS تحت شبکه، مقصدهای ثبت شده در <Favorite Settings> به روزرسانی نمی شوند.
<Favorite Settings> را مجدداً از نمایشگر پانل لمسی دستگاه ثبت کنید.

#905

به دلیل بروز خطای شبکه، کار نمی تواند اجرا شود.
طول مسیر و امتیازات دسترسی سرور را بررسی کنید، و همچنین اینکه فایل یا پوشه در حال استفاده است یا نه.

#919

خطای نحوی یا خطای PostScript که از محدودیت های دستگاه یا موارد دیگر فراتر رفته است، شناسایی شده است.
<Print PS Errors> را در (Settings/Register) روی <On> تنظیم کنید، کار را دوباره ارسال کنید، محتوای خطای PostScript را تأیید کنید، سپس پس از برطرف کردن خطا، کار را دوباره اجرا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، از طریق سایت راهنمای آنلاین به "Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer)" مراجعه کنید.

#923

نمی توان روی طرف مشخص شده جلد یا بدنه چاپ کرد.
کاغذ را به نوعی که با چاپ دو رو سازگار باشد تغییر دهید و کار را دوباره اجرا کنید.

#924

عملکردی مشخص شده است که نمی تواند با حالت Eco (بدون منگنه) ترکیب شود.
اگر محل منگنه یا نوع کاغذ را تغییر دهید، ممکن است صحافی با حالت Eco (بدون منگنه) ممکن باشد.

#925

خطای انتقال از درایور فاکس روی داده است.
اندازه تصویری مشخص شده است که نمی تواند ارسال شود. اندازه تصویر را بررسی کنید.

#927

خطای انتقال از درایور فاکس روی داده است.
داده ای که دستگاه از رایانه دریافت کرده است، دارای قلمی است که نمی تواند پردازش شود. داده دریافتی را بررسی کنید.

#928

خطای انتقال از درایور فاکس روی داده است.
حافظه پر است، یا حجم داده از مقداری که یکجا می تواند پردازش شود فراتر رفته است. داده های غیر ضروری را حذف کنید یا حجم داده را بررسی کنید.

#929

خطای انتقال از درایور فاکس روی داده است.
وقتی دستگاه در حال دریافت داده از رایانه بود، خطای شبکه روی داده است. اتصالات شبکه و تنظیمات را بررسی کنید.

#932

تعداد برگه ای را که می توان توسط حالت Eco (بدون منگنه) به هم منگنه کرد از حداکثر تعداد مجاز فراتر رفته است. ممکن است با کاهش تعداد برگه ها، بتوان منگنه را با حالت Eco (بدون منگنه) انجام داد.
حداکثر تعداد برگه ای را که می توان توسط حالت Eco (بدون منگنه) به هم منگنه کرد بررسی کنید و کار را دوباره انجام دهید.

‏#933

تعداد برگه ای که می توان منگنه کرد از حداکثر تعداد مجاز فراتر رفته است. ممکن است با کاهش تعداد برگه ها، بتوان منگنه کردن را انجام داد.
حداکثر تعداد برگه هایی را که می توان منگنه کرد بررسی کنید و کار را دوباره اجرا کنید.

#934

خطایی در کار چاپ روی داد و کار حذف شد، زیرا مدت زمان مشخص شده سپری شده است.
خطا را برطرف کنید و کار را دوباره اجرا کنید.
همچنین می توانید در <Auto Delete Suspended Jobs> ‏(Settings/Register) مدت زمانی را که باید قبل از حذف سپری شود تغییر دهید یا حذف خودکار را غیرفعال کنید.
<Auto Delete Suspended Jobs>

#935

کار لغو شد و یک نسخه بدون صحافی خارج شد، زیرا تعداد برگه های کاغذی که می تواند با حالت Eco (بدون منگنه) صحافی شود از حداکثر تعداد مجاز بیشتر شده است.
حداکثر تعداد برگه ای را که می توان توسط حالت Eco (بدون منگنه) صحافی کرد بررسی کنید و کار را دوباره انجام دهید.
می توانید مراحلی را مشخص کنید تا وقتی برگه های زیادی را می خواهید یکجا منگنه کنید، اجرا شود.
‎<Action When Too Many Sheets to Staple>‎

‏#936

کار لغو شد و یک نسخه بدون منگنه شدن خارج شد، زیرا تعداد برگه های کاغذی که می تواند با حالت Eco (بدون منگنه) به هم منگنه شود از حداکثر تعداد مجاز بیشتر شده است.
حداکثر تعداد برگه هایی را که می توان با هم منگنه کرد بررسی کنید و دوباره کار را اجرا کنید.
می توانید مراحلی را مشخص کنید تا وقتی برگه های زیادی را می خواهید یکجا منگنه کنید، اجرا شود.
‎<Action When Too Many Sheets to Staple>‎

#939

چاپ به دلیل خطایی که هنگام پردازش داده های تصویری روی داد لغو شده است.
کار را دوباره اجرا کنید.

#941

این کار لغو شد، زیرا نوع کاغذ مشخص نشد.
نوع کاغذ را مشخص کنید یا نوع کاغذ بارگذاری شده در منبع کاغذ را پیکربندی کنید، و کار را دوباره انجام دهید.

#995

کارهای ارتباطی رزرو شده پاک شدند.
در صورت نیاز، عملیات را دوباره انجام دهید.
838E-0RH