Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

התקנת "Inner Finisher-L" כדי להשתמש בפונקציות הליטוש הבאות.
איסוף
התדפיסים נאספים לחבילות המסודרות לפי סדר הדפים של המסמך.

Group
All printouts of the same original page are grouped together into sets.

Offset
Each printout group is shifted in alternating layers.

Staple + Collate
The printouts are collated into sets arranged in page order and stapled (Corner/Double).

Staple + Group
All printouts of the same original page are grouped together into sets and stapled (Corner/Double).

Staple Free
The printouts are crimped and bound without using a staple. ניתן לפצל את הניירות בקלות בלחיצה על החלק המקופל באמצעות האצבעות. פונקציה זו שימושית לחיסכון בסיכות הידוק ולכריכה מהירה של תדפיסים.
למידע על גדלי נייר שניתן להשתמש בהם להידוק חופשי, ראה Inner Finisher-L.
למידע אודות הנייר שלא ניתן להשתמש בו עם הידוק חופשי, ראה נייר לא זמין לסיום. האפשרויות הבאות אינן זמינות בהתאם למיקום ההידוק.
אין נייר זמין עבור הדפסה דו-צדדית
גדלי נייר מעורבים
בהתאם לסביבת השימוש וסוג הנייר, ניתן לפצל את החלק המקופל בקלות.
הידוק ידני
ניתן להדק באופן ידני נייר מודפס על ידי הכנסת הנייר לחריץ. כדוגמה לשימוש, באפשרותך להסיר מהדקים הכרוכים למסמך, להעתיק או לסרוק אותם ולאחר מכן להדק את המסמך שוב.
אם אתם מתקינים את "Inner 2/4 Hole Puncher-D" או "Inner 4 Hole Puncher-D" ב- "Inner Finisher-L," תוכלו לנקב חורים בהדפסות שלכם.

תצוגה חיצונית

מגש עזר

משוך החוצה את מגש העזר בעת הוצאת נייר גדול.

מגש פלט

הנייר יוצא אל מגש הפלט.

לחצן מהדק

לחץ על הלחצן כאשר אתה מהדק נייר באופן ידני (הידוק ידני). בנוסף ניתן להדק נייר ללא לחיצה על הלחצן. ניתן לציין את פרק הזמן שניתן להדק את הנייר לאחר הכנסתו למכשיר. ‎<זמן עד תחילת הידוק בסיכות במצב כריכת סיכות>‎

חריץ

הכנס נייר כדי להדק אותו באופן ידני ניתן לציין את פרק הזמן שניתן להדק את הנייר לאחר הכנסתו למכשיר.

מכסה ימני (Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D)

פתחו ורוקנו את פסולת הניקוב.

מכסה שמאלי (Inner Finisher-L)

פתח כדי להסיר נייר שנתקע, לפנות חסימת מהדק ביחידת המהדק או להחליף את מחסנית המהדק.
בחירת מיקום ההידוק
הידוק ידני
ניקוב חורים
למידע על גדלי נייר שניתן להשתמש בהם להידוק, ראה Inner Finisher-L.
להחלפת מחסנית הסיכות, עיין ב- (מילוי מחדש של הסיכות(אופציונאלי.
לשחרור חסימת נייר או סיכות עיין ב- ניקוי חסימות נייר ו- ניקוי חסימות מהדק (אופציונלי).
ייתכן שלא יהיה אפשר להוציא את המספר המרבי של גיליונות כרוכים, תלוי בסוג הנייר. במקרה זה, שנה את סוג הנייר או הפחת את מספר הגיליונות לכריכה.
איסוף וקיבוץ
אם תבחר ב-<הסט> כל קבוצת תדפיסים תועבר, בשילוב עם פונקציית האיסוף או הקיבוץ.
מהדקים
כאשר אתה משתמש במצב המהדק, אל תסיר את ערימת הנייר ממגש הפלט במהלך העבודה. הסר את ערימת הנייר עם השלמת העבודה.
אם מופיעה ההודעה "טען סיכות ביחידת ההידוק." נגמרות הסיכות. להמשך, החליפו את מחסנית הסיכות.
הפלט מפסיק זמנית כאשר המגש מגיע למצב הנמוך ביותר או כש-30 חבילות הודקו. ההדפסה ממשיכה כאשר אתה מסיר את כל הנייר שיצא.
838F-029