Predná strana

Ovládací panel

Ovládací panel sa skladá z číselných tlačidiel, displeja, indikátorov stavu atď. Pomocou ovládacieho panela môžete vykonávať všetky postupy, ako aj zadávať nastavenia.
Ovládací panel
Základné obrazovky

Výstupný zásobník

Vytlačený papier sa vysunie do výstupného zásobníka.

Port pamäte USB (na vrchnej strane hlavnej jednotky)

Ak chcete k zariadeniu pripojiť iné zariadenia, napríklad pamäťové zariadenie USB, otvorte kryt. Pripojenie pamäťového zariadenia USB
Nepripájajte do tohto portu čítačku kariet IC. Pripojte ju do portu na zadnej strane zariadenia, ktorý je určený na pripojenie zariadenia USB.
Niektoré typy pamäťových médií nemusia ukladať údaje správne.
Konektor USB (na vrchnej strane hlavnej jednotky) podporuje štandard USB 2.0.

Vypínač

Stlačením vypínača zariadenie ZAPNITE alebo VYPNITE.
Zapnutie zariadenia
Vypnutie zariadenia

Predný kryt hlavnej jednotky

Pri použití viacúčelového zásobníka otvorte predný kryt. Výmena kazety s tonerom

Zásuvka na papier

Vložte do zásuvky na papier taký typ papiera, ktorý často používate.
Zásuvka na papier
Základný postup vkladania papiera

Držiaky na zdvíhanie

Pri prenášaní zariadenia ho držte za držiaky na zdvíhanie. Premiestnenie zariadenia

Vetrací otvor

Vzduch zo zariadenia je vyháňaný von, aby sa ochladilo vnútro zariadenia. Upozorňujeme, že umiestnenie predmetov pred vetracie otvory zabraňuje ventilácii.

Tlačidlo na otvorenie krytu výmeny tonera

Stlačením tlačidla otvorte kryt výmeny tonera.

Kryt výmeny tonera

Pri výmene tonerovej kazety otvorte tento kryt.
Výmena kazety s tonerom

Viacúčelový zásobník

Keď chcete dočasne použiť iný typ papiera, ako je papier vložený v zásuvke na papier, vložte papier do mnohoúčelového priečinka.
Viacúčelový priečinok
Základný postup vkladania papiera
Pripojenie pamäťového zariadenia USB
K portu USB na vrchnej strane zariadenia môžete pripojiť pamäťové zariadenie USB a tlačiť údaje priamo z pamäťového zariadenia USB.
Počas pripájania pamäťového zariadenia USB k zariadení overte správnosť orientácie zariadenia. V prípade nesprávnej orientácie môže dôjsť k poruche pamäťového zariadenia USB alebo zariadenia.
Počas odpájania pamäťového zariadenia USB postupujte podľa správnych pokynov. Pripojenie/odpojenie pamäťového média V opačnom prípade môže dôjsť k poruche pamäťového zariadenia USB alebo zariadenia.
Toto zariadenie podporuje používanie pamäťových zariadení USB formátu FAT32/exFAT.
Nepodporované zariadenia a spôsoby používania
Pamäťové médium s bezpečnostnými funkciami
Pamäťové médium, ktoré nie je v súlade so špecifikáciou USB
Čítačky pamäťových kariet pripojené cez USB
Pripojenie pamäťového média prostredníctvom predlžovacieho kábla
Pripojenie pamäťového média prostredníctvom rozbočovača USB
95FU-016