<Comú>

En aquesta secció es descriuen les opcions de funcions com ara Opcions d'alimentació paper, Opcions de sortida de paper, Opcions d'impressió, Opcions de lectura o Generar fitxer.
És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
<Activar/Desactivar selecció auto de calaix>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'alimentació paper>
Per configurar l'origen de paper que voleu utilitzar per imprimir, establiu <Selecció paper> en <Auto>. Aquesta opció també funciona quan s'esgota el paper de l'origen de paper actual durant la còpia o la impressió de documents. Selecció automàtica de l'origen de paper adequat per a una funció específica
<Canviar mètode alimentació>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'alimentació paper>
Si feu servir habitualment paper amb logotips com ara capçaleres, quan imprimiu tant en una cara com a doble cara, podeu establir aquesta opció en <Prioritzar cara impresa> per tal d'imprimir la primera pàgina a l'anvers en tots dos casos sense haver de canviar l'orientació del paper. Càrrega de paper preimprès
<Temps per a treballs suspesos>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'alimentació paper>
Si aquesta opció s'estableix en <On> i se suspèn un treball per falta de paper o altres motius, l'equip imprimeix automàticament el següent treball després del període de temps establert.
<Opcions de safates de sortida>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Podeu establir la safata de sortida per a cada funció. Especificació de la safata de sortida del paper preimprès
<Desplaçar treballs>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Aquesta opció us permet desplaçar la sortida de cada treball quan s'imprimeixin diversos treballs consecutius.
<Job Separator Between Jobs>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Aquesta opció us permet inserir el paper especificat a l'inici de cada treball quan s'imprimeixin diversos treballs consecutius.
<Job Separator Between Copies>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Aquesta opció us permet inserir el paper especificat per a cada nombre de jocs de còpies per dividir els jocs. Si establiu aquesta opció, el paper s'insereix quan s'imprimeix amb Classificar (per jocs), Desplaçar o Grapar.
<Acció quan hi ha massa fulls per grapar>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Podeu especificar el procediment que s'ha de dur a terme quan hi ha massa fulls per grapar.
<Permetre desplaçament per treb. impressió un sol full>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Si aquesta opció està establerta en <On>, podeu definir el mode de desplaçament perquè canviï la sortida en imprimir treballs d'una sola pàgina que no siguin de còpia. Això resulta útil quan imprimiu diversos treballs i voleu separar un treball d'una sola pàgina d'un altre.
<Prioritat d'impressió>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Podeu establir que un treball amb una prioritat més alta s'imprimeixi un cop completat el treball que s'està processant en aquest moment.
<Impressió a doble cara>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>  <Opc. pred. impressió informes>
Podeu especificar Impressió a doble cara per a la impressió d'informes com ara Informe de TX d'enviament o Informe de gestió de comunicacions.
<Desar caràcters per Numerar pàg./Filigrana>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Podeu desar/editar/eliminar text definit per l'usuari per a <Numerar pàgines>/<Filigrana>. Això és útil si sempre utilitzeu el mateix text o la mateixa filigrana per a <Filigrana> a <Filigrana de seguretat> i <Numerar pàgines> i <Filigrana> a les funcions de còpia i bústia d'usuari.
<Opcions accessori per numerar jocs còpies>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
A més de Numerar jocs còpies, podeu afegir Nom d'usuari, Data, i Text a la impressió.
<Impressió obligat. de la informació de reconeixement>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Podeu forçar l'equip perquè imprimeixi l'ID d'usuari, la data, l'adreça IP o el número de sèrie de l'equip a la impressió. Impressió d'informació d'usuaris en documents
<Filigrana segur. obligatòria>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>  <Opcions filigrana seguretat>
La filigrana de seguretat us permet evitar que es filtri informació. L'administrador pot establir aquesta funció, de manera que sempre quedi reflectit a les impressions dels usuaris generals. Incrustació de text invisible (Filigrana de seguretat obligatòria)
<Filigrana de seguretat controlador impressora>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>  <Opcions filigrana seguretat>
Quan imprimiu des d'un controlador d'impressora, podeu seleccionar les funcions establertes aquí per a cada treball.
<Estàndard>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>  <Opcions filigrana seguretat>  <Ajustar contrast caràcters/fons>
Ajusta el contrast relatiu entre el text amagat i el fons. L'efecte de filigrana de seguretat es pot provar fent una còpia d'una impressió de mostra. Les opcions següents s'especifiquen aquí.
<Contrast relatiu>: Ajusta el contrast relatiu entre el text amagat i el fons.
<Opcions valor estàndard>: Estableix la densitat del fons.
<Densitat de l'àrea oculta>: estableix la densitat del text.
<Per a impressora 1200 ppp>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>  <Opcions filigrana seguretat>  <Ajustar contrast caràcters/fons>
Ajusta el contrast relatiu entre el text amagat i el fons. L'efecte de filigrana de seguretat es pot provar fent una còpia d'una impressió de mostra. Les opcions següents s'especifiquen aquí.
<Contrast relatiu>: Ajusta el contrast relatiu entre el text amagat i el fons.
<Opcions valor estàndard>: Estableix la densitat del fons.
<Densitat de l'àrea oculta>: estableix la densitat del text.
<Sortir ràpidament del mode repòs per imprimir treball>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Si dueu a terme la impressió LPD/RAW mentre l'equip està en mode de repòs, pot ser que trigui una estona a imprimir. Si aquesta opció està establerta en <On>, aquest temps es pot reduir.
<Autoeliminar treballs suspesos>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Si aquesta opció està establerta en <On> i un treball se suspèn per un encallament de paper, etc., l'equip elimina el treball de manera automàtica després del període de temps establert.
<Mètode recuperació encallaments alimentador>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Podeu seleccionar si la lectura tornarà a iniciar-se des de la primera pàgina de l'original o la pàgina del document en què en què s'ha interromput la lectura de l'original si es produeix un encallament de paper a l'alimentador.
<Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Podeu especificar l'opció predeterminada de <Detectar alim. diversos fulls> per a cada funció. Operacions de còpia bàsiquesFuncions bàsiques per llegir originalsEnviament d'I-faxosFuncions bàsiques per enviar faxos
<Supressió de ratlles>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Podeu establir si voleu que es detectin i s'impedeixin les ratlles en llegir originals.
<Prioritat veloc. lect./qualit. imatge en B/N>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Podeu establir si voleu que es doni prioritat a la velocitat de lectura o a la qualitat de la imatge en les lectures en blanc i negre.
<Valor gamma per a lectura remota>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Podeu establir el valor gamma que voleu utilitzar per llegir documents a color i desar la imatge al vostre ordinador amb la funció Lectura en xarxa. Seleccioneu el valor gamma més adequat per a la configuració del vostre ordinador, de manera que pugueu imprimir el document amb la densitat òptima.
<Connexió automàtica>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Establiu aquesta opció en <On> per activar la funció d'escàner remot en prémer <Escàner> (La pantalla <Inici>).
<Desconnexió automàtica>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Si l'equip està connectat a una xarxa que està en línia, no és possible llegir amb <Còpia> ni <Llegir i desar>. Si establiu l'opció <Desconnexió automàtica> en <On>, l'equip es desconnecta automàticament quan s'esgota el temps establert a <Auto Reset Time> a <Preferències> (Configuració).
<Nivell qualitat imatge per a Compacte>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Si seleccioneu PDF/XPS (Compacte) com a format de fitxer en utilitzar <Llegir i enviar> o <Llegir i desar>, podeu establir el nivell de qualitat d'imatge del document.
<Opcions d'OCR (text per a cerques)>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Si seleccioneu <OCR (text per a cerques)> per a <PDF>, <XPS> o <OOXML> com a format de fitxer, podeu establir l'opció de lectura intel·ligent i el nombre de caràcters utilitzats per a Auto (OCR) a Nom de fitxer. La lectura intel·ligent és un mode que determina la direcció del text i gira les dades perquè el document tingui l'orientació correcta en visualitzar-lo en un ordinador. Auto (OCR), a Nom de fitxer, és un mode que utilitza automàticament el primer text del document llegit amb OCR com a nom del fitxer. Auto (OCR), a Nom de fitxer, s'especifica a l'opció <Nom de fitxer> d'<Opcions>, a la pantalla Llegir i enviar. Definició d'un nom de fitxer
<Opcions per traçar i suavitzar>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Podeu canviar el factor de reconeixement dels dibuixos de línies de l'original en crear un fitxer amb l'opció el traçat de gràfics.
<Opcions d'OOXML>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Podeu especificar el nivell de la imatge de fons, el nivell de reconeixement d'imatges en color i el reconeixement d'amplada de línies a imatges en color en crear fitxers amb el format de fitxer Office Open XML.
<Incloure imatges de fons al fitxer Word>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
En generar fitxers Word a partir d'originals llegits, podeu eliminar la imatge que es detecta com a fons als fitxers Word. D'aquesta manera, és més fàcil editar els fitxers Word, ja que s'eliminen les imatges innecessàries.
<Especificar versió PDF mínima>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Podeu especificar la versió mínima que assignareu en generar fitxers PDF.
<Format de PDF a PDF/A>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Podeu crear PDF compatibles amb PDF/A-1b. Resulta adequat per a l'emmagatzematge a llarg termini perquè garanteix que la qualitat visual del PDF no canviarà segons l'equip o el programari de visualització que s'utilitzi.
Aquesta opció està relacionada amb les següents opcions predeterminades:
<Format de fitxer> a <Llegir i enviar>
<Format de fitxer> a <Llegir i desar>
<Format de fitxer> a <Opcions de reenviament>
<Optimitzar PDF per a web>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Podeu crear un PDF que només mostri les pàgines ja descarregades fins i tot quan encara s'estigui descarregant el fitxer.
<Opcions de 256 bits AES per PDF xifrat>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
En generar un fitxer PDF, podeu seleccionar <Acrobat 3.0 i posterior/40 bits RC4>, <Acrobat 6.0 i posterior/128 bits RC4>, <Acrobat 7.0 i posterior/128 bits AES> o <Acrobat 10.0 i equivalent/256 bits AES> com a nivell de xifratge PDF. Si voleu utilitzar <Acrobat 9.0 i equivalent/256 bits AES> en lloc de <Acrobat 10.0 i equivalent/256 bits AES> com a nivell de xifratge, utilitzeu aquesta opció per canviar les opcions que podeu seleccionar.
<Informació utilitzada per autenticar servidor LDAP>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Configurar mètode autenticació>
Podeu especificar el mètode d'autenticació per accedir a un servidor LDAP.
<Informació utilitzada per autenticar servidor SMTP>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Configurar mètode autenticació>
Podeu especificar el mètode d'autenticació per accedir a un servidor SMTP.
<Informació utilitzada per aut. examinar/enviar fitxer>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Configurar mètode autenticació>
Podeu especificar el mètode d'autenticació per accedir a un servidor de fitxers.
6RFE-0HW