Problemy z siecią

Problemy z połączeniami

Nie można skonfigurować sieci.

Upewnić się, że dla <Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.> ustawiono <Włącz>.
<Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.>

Wykonywane jest połączenie do niezamierzonego odbiorcy.

Jeżeli ruter wybierający numer znajduje się w sieci, do której podłączone jest urządzenie, będzie się ono łączyć z odbiorcą innym niż określony odbiorca, w zależności od ustawień urządzenia lub samego rutera. Może to skutkować dodatkowymi opłatami za usługi telekomunikacyjne. Sprawdź poniższe.
Jeśli router dial-up nie musi wysyłać pakietów za pośrednictwem funkcji rozsyłania, należy zmienić ustawienia routera tak, aby pakiety były wysyłane przez niego metodą inną niż rozsyłanie. Jeśli jest to konieczne do umożliwienia rozsyłania za pomocą routera dial-up, należy sprawdzić, czy ustawiony jest niepotrzebny odbiorca.
Sprawdzić, czy ustawienia w urządzeniu takie jak nazwa hosta i adres IP serwera plików i serwera poczty są prawidłowe.
Jeśli serwer DNS znajduje się na zewnętrznym serwerze, należy użyć adresu IP zamiast nazwy hosta dla odbiorcy nawet w przypadku łączenia się z urządzeniami w tej samej sieci co urządzenie.
Jeśli serwer DNS znajduje się w sieci, do której jest podłączone urządzenie, należy sprawdzić, czy informacje dotyczące urządzeń podłączonych do sieci zewnętrznej są zarejestrowane na serwerze DNS, a także sprawdzić czy są one prawidłowe.

Nie można rozpoznać urządzenia na komputerze.

Jeśli adres IP komputera, gdzie uruchomiony jest Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) i wykonywane jest oprogramowanie narzędziowe, nie jest dopuszczony do wysyłania i odbierania w <Ustawienia Zapory Ogniowej>, informacji dotyczących urządzenia nie można wyświetlić na komputerze. Sprawdzić czy ustawienia są prawidłowe.
Określanie adresów IP dla ustawień zapory (Firewall)
W przypadku korzystania z oprogramowania firmy Canon takiego jak iW Management Console, należy dla opcji <Ustaw Społeczność dedykowaną> wybrać ustawienie <Włącz>, a następnie wybrać opcję <Odczyt/Zapis> w <Prawo Dostępu MIB>. Również dla <Ustawienia portu dedykowanego> ustaw <Włącz>.
Monitorowanie i kontrola przez SNMP
Urządzenia nie można rozpoznać, kiedy oprogramowanie narzędziowe służy do uzyskania dostępu do urządzenia z nawą grupy inną niż nazwa grupy SNMP ustawiona w urządzeniu. Sprawdzić nazwę grupy SNMP.
Monitorowanie i kontrola przez SNMP
Jeśli w przeglądarce internetowej zostanie wyświetlony komunikat „An error has occurred.” i nie można uruchomić interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), w pamięci podręcznej mogły pozostać nieprawidłowe dane. Należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej.
Jeśli urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, może nie zostać rozpoznane z komputera. Anulować tryb uśpienia albo dla opcji <Pobór Energii w Trybie Czuwania> zmienić ustawienie na <Wysoki>.
Wychodzenie z trybu uśpienia
<Pobór Energii w Trybie Czuwania>

Problemy z połączeniami bezprzewodowymi

Nie można połączyć jednocześnie z siecią bezprzewodową i przewodową LAN.

Korzystanie jednocześnie z sieci bezprzewodowej LAN i przewodowej LAN jest niemożliwe. Połączenie za pomocą kabla USB i bezprzewodowej sieci LAN lub za pomocą kabla USB i przewodowej sieci LAN nie może być stosowane w tym samym czasie.

Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) nie jest wyświetlany.

Czy dla opcji <Użyj HTTP> i <Zdalny interfejs użytkownika> wybrano ustawienie <Włącz>?
<Użyj HTTP>
Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Jeśli istnieje połączenie z bezprzewodową siecią LAN, należy uruchomić ponownie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) po sprawdzeniu, czy adres IP jest ustawiony prawidłowo.
Test połączenia dla adresu IPv4
Przeprowadzenie testu połączenia dla adresu IPv6
Jeśli istnieje połączenie z przewodową siecią LAN, należy uruchomić ponownie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) po sprawdzeniu, czy adres IP jest prawidłowo ustawiony, a kabel jest prawidłowo podłączony.
Łączenie z siecią przewodową LAN
Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Czy używasz serwera proxy? Jeśli tak, należy dodać adres IP urządzenia w sekcji Wyjątki (adresy, dla których nie będzie używany serwer proxy) w ustawieniach serwera proxy przeglądarki internetowej.
Czy komunikacja z komputerami jest ograniczona w zaporze? Jeśli nie można wyświetlić interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z powodu nieprawidłowych ustawień, należy dla opcji <Adres Filtra IPv4>, <Adres Filtra IPv6> lub <Filtr Adresu MAC> wybrać ustawienie <Wyłącz> z panelu sterowania urządzenia.
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory (Firewall)
<Adres Filtra IPv4>
<Adres Filtra IPv6>
<Filtr Adresu MAC>

Nie można nawiązać połączenia z siecią.

Być może nie udało się ustawić adresu IP. Ponownie ustaw adres IP.
Ustawianie adresu IP
W przypadku połączenia z bezprzewodową siecią LAN należy sprawdzić, czy urządzenie może nawiązać połączenie z siecią.
Jeśli nie można połączyć się z bezprzewodową siecią LAN

Jeśli użytkownik nie zna ustawionego adresu IP.

Naciśnij przycisk  (Licznik/Informacje o urządzeniu) lub [Licznik/Informacje o urządzeniu] (modele z pionowym panelem sterowania) i sprawdź adres IP.
Pozycje wyświetlane na ekranie <Strona główna>
Panel sterowania
Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące każdego z ustawień lub zmienić ustawienia, naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja) i sprawdź adres IP.
Ustawianie adresu IP

Nie można przejść z przewodowej sieci LAN na bezprzewodową ani z bezprzewodowej sieci LAN na przewodową.

Czy ustawienie LAN zostało również przełączone w panelu sterowania urządzenia? W przeciwnym razie zmiana metody połączenia urządzenia nie jest możliwa.
Wybieranie metody łączenia z siecią

Jeśli użytkownik nie zna identyfikatora SSID i klucza sieciowego routera bezprzewodowej sieci LAN lub jeśli identyfikator SSID nie jest wyświetlany na ekranie.

Sprawdzić, czy identyfikator SSID jest pokazany na routerze bezprzewodowej sieci LAN lub jego opakowaniu.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego

Identyfikator SSID routera bezprzewodowej sieci LAN nie jest wyświetlany na liście punktów dostępowych.

Sprawdzić, czy zanotowany identyfikator SSID routera bezprzewodowej sieci LAN jest prawidłowy.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
Jeśli identyfikator SSID routera bezprzewodowej sieci LAN nie jest ujawniany (w przypadku włączonej funkcji stealth*), należy ustawić router bezprzewodowej sieci LAN tak, aby ujawniał identyfikator SSID.
*Funkcja ta uniemożliwia automatyczne wykrywanie identyfikatora SSID routera bezprzewodowej sieci LAN.
Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci.
Jeśli nie można połączyć się z bezprzewodową siecią LAN
Jeśli nie można połączyć się z bezprzewodową siecią LAN
Sprawdzić status komputera.
Czy konfiguracja komputera i routera bezprzewodowej sieci LAN jest ukończona?
Czy jakiekolwiek kable routera bezprzewodowej sieci LAN (kabel zasilający, kabel LAN itp.) są odłączone?
Czy router bezprzewodowej sieci LAN jest włączony?
Jeśli problem nadal nie jest rozwiązany:
Wyłączyć wszystkie urządzenia, a następnie włączyć je ponownie.
Po odczekaniu chwili sprawdzić czy połączenie z siecią jest możliwe.
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
Jeśli urządzenie jest włączone, wyłączyć je, a następnie włączyć ponownie.
Sprawdzić miejsce instalacji urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN.
Czy urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN położone są zbyt daleko od siebie?
Czy między urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieci LAN znajduje się jakaś przeszkoda, np. ściana?
Czy w pobliżu znajdują się urządzenia, które emitują fale elektromagnetyczne, np. kuchenka mikrofalowa lub cyfrowy telefon bezprzewodowy?
: W odległości 50 m
Ponownie skonfigurować poniższe ustawienia.
Jeśli ustawienia wymagają ręcznego wprowadzenia
Jeśli router bezprzewodowej sieci LAN jest ustawiony w następujący sposób, należy przeprowadzić ręczne wprowadzanie (Ustawianie połączenia poprzez określenie szczegółowych ustawień):
 Włączona jest funkcja odrzucania ANY*.
 Ustawiony jest automatycznie generowany klucz WEP (szesnastkowy).
 Włączona jest funkcja stealth.
*Funkcja routera bezprzewodowej sieci LAN służąca do odrzucania połączeń, jeśli urządzenie, które próbuje się połączyć ma ustawioną wartość „ANY” lub „blank” dla identyfikatora SSID.
Jeśli konieczna jest zmiana ustawień po stronie routera bezprzewodowej sieci LAN
Jeżeli router bezprzewodowej sieci LAN jest ustawiony w sposób opisany poniżej, należy zmienić ustawienia po stronie routera:
 Ustawione jest filtrowanie adresów MAC.
 Wybrana jest metoda WEP lub ustawione jest szyfrowanie WPA/WPA2 dla uwierzytelnienia TKIP podczas komunikacji tylko w standardzie IEEE 802.11n.
7W6K-0W9