הגדרת חיבור על ידי בחירת נתב אלחוטי

תוכל לחפש את הנתבים האלחוטיים (או נקודות הגישה) הזמינים לחיבור ולבחור אחד מהם ממסך המכשיר. למפתח הרשת, הקלד מפתח WEP או PSK. לפני בחירה בנתב אלחוטי, בדוק ורשום את הנתונים הדרושים להתקנה, כולל ה-SSID ומפתח הרשת (בדיקת ה-SSID ומפתח הרשת).
הגדרות אבטחה
אם החיבור האלחוטי מוגדר על ידי בחירה בנתב אלחוטי, שיטת האימות WEP מוגדרת כ-<Open System> או ששיטת ההצפנה WPA/WPA2 מוגדרת כ-<Auto> ‏(AES-CCMP או TKIP). אם ברצונך לבחור <Shared Key> לאימות WEP או <AES-CCMP> להצפנת WPA/WPA2, עליך להגדיר את החיבור באמצעות <Enter Manually>. הגדרת החיבור על ידי ציון הגדרות מפורטות
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <Wireless LAN Settings>.
אם תוצג ההודעה <Do you want to enable the wireless LAN?‎>, בחר <Yes>.
4
קרא את ההודעה שמוצגת ובחר <OK>.
5
בחר <SSID Settings>.
6
בחר <Select Access Point>.
המכשיר יתחיל לחפש נתבים אלחוטיים זמינים.
אם מוצגת הודעה המודיעה שלא ניתן למצוא נקודת גישה, בדוק את הגדרות הרשת. למידע נוסף, עיין בנושא "פתרון בעיות (FAQ)" באתר האינטרנט של המדריך המקוון.
7
בחר נתב LAN אלחוטי.
בחר את הנתב שה-SSID שלו תואם לזה שכתבת ובחר באפשרות <Next>‏  <OK>.
הצגת פרטי הגדרות האבטחה
בחר את נתב ה-LAN האלחוטי ובחר <Details>. כדי לחזור למסך המקורי, בחר .
אם הנתב האלחוטי לא נמצא
בדוק אם המכשיר הותקן כראוי ומוכן לחיבור לרשת. למידע נוסף, עיין בנושא "פתרון בעיות (FAQ)" באתר האינטרנט של המדריך המקוון.
8
הזן את מפתח הרשת שרשמת.
הזן את מפתח הרשת ובחר <Apply>.
לפרטים לגבי אופן הזנת טקסט, ראה הזנת טקסט.
9
בחר <Yes>.
אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך ההתקנה
בחר <Close>, בדוק אם מפתח הרשת נכון וחזור לשלב 5.
10
המתן עד להצגת ההודעה <Connected.‎>.
11
בחר <Close>.
המתן מספר דקות בזמן שכתובת ה-IP ופריטים אחרים מוגדרים אוטומטית.
עוצמת אות
כאשר יותר מנתב אלחוטי אחד זמין לחיבור, המכשיר יתחבר להתקן עם האות החזק ביותר. עוצמת האות נמדדת באמצעות RSSI (חיווי עוצמת האות הנקלט).
ניתן גם להגדיר את כתובת ה-IP ידנית. הגדרת כתובות IP‏
כאשר המכשיר מחובר ל-LAN אלחוטי, סמל ה-Wi-Fi מוצג במסך Home (בית) או במסך התכונות הבסיסיות של כל פונקציה. מסכים בסיסיים
הפחתת צריכת החשמל
תוכל להגדיר שהמכשיר ייכנס ל-<Power Save Mode> בהתבסס על האותות של הנתב האלחוטי. <Power Save Mode>
אם כתובת ה-IP של המכשיר השתנתה
בסביבת DHCP, כתובת ה-IP של המכשיר עלולה להשתנות אוטומטית. אם הדבר קורה, החיבור ימשיך כל עוד המכשיר והמחשב הם חלק מאותה רשת משנה.
6X94-00E