Προβλήματα με το δίκτυο

Προβλήματα με τις συνδέσεις

Αδυναμία ρύθμισης του δικτύου.

Ελέγξτε αν το <Επιβεβαίωση Αλλαγών Ρυθμίσεων Σύνδεσης Δικτύου> έχει ρυθμιστεί σε <On>.
<Επιβεβαίωση Αλλαγών Ρυθμίσεων Σύνδεσης Δικτύου>

Πληκτρολογήθηκε λάθος προορισμός.

Αν υπάρχει δρομολογητής τηλεφωνικής γραμμής στο δίκτυο με το οποίο συνδέεται η συσκευή, η συσκευή συνδέεται με έναν προορισμό διαφορετικό από τον επιθυμητό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής ή του δρομολογητή τηλεφωνικής γραμμής. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τηλεφωνικά τέλη και χρεώσεις για τον συνδρομητή. Ελέγξτε τα ακόλουθα.
Εάν ο δρομολογητής τηλεφωνικής γραμμής δεν χρειάζεται να στέλνει πακέτα μέσω εκπομπής, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή για να στέλνει πακέτα μέσω μιας άλλης μεθόδου, εκτός της εκπομπής. Αν είναι υποχρεωτικό να επιτρέπεται η αποστολή με τον δρομολογητή τηλεφωνικής γραμμής, ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί περιττός προορισμός.
Ελέγξτε αν είναι σωστό το όνομα κεντρικού υπολογιστή και η διεύθυνση IP του διακομιστή αρχείων και του διακομιστή ταχυδρομείου, κ.λπ. που έχουν οριστεί στη συσκευή.
Αν ο διακομιστής DNS υπάρχει σε εξωτερικό διακομιστή, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IP αντί για το όνομα του κεντρικού υπολογιστή για τον προορισμό, ακόμη και όταν συνδέεστε με συσκευές στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή.
Αν ο διακομιστής DNS υπάρχει στο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή, ελέγξτε αν οι πληροφορίες για συσκευές συνδεδεμένες σε εξωτερικό δίκτυο έχουν καταχωριστεί στον διακομιστή DNS και αν είναι σωστές.

Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της συσκευής από υπολογιστή.

Αν η διεύθυνση IP του υπολογιστή στον οποίο εκτελείται το Remote UI και το βοηθητικό λογισμικό δεν περιλαμβάνεται στις επιτρεπόμενες για αποστολή και λήψη στη ρύθμιση <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>, δεν είναι δυνατή η εμφάνιση των πληροφοριών για τη συσκευή στον υπολογιστή. Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις είναι σωστές.
Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό Canon όπως το iW Management Console, ορίστε το <Ορισμός Αποκλειστικής Κοινότητας> σε <On> και επιλέξτε <Ανάγνωση/Εγγραφή> για το <Άδεια Προσπέλασης MIB>. Ορίστε επίσης το <Ρυθμίσεις Ειδικής Θύρας> σε <On>.
Παρακολούθηση και έλεγχος μέσω SNMP
Η συσκευή δεν αναγνωρίζεται όταν χρησιμοποιείται βοηθητικό λογισμικό για πρόσβαση στη συσκευή με όνομα κοινότητας διαφορετικό από το όνομα κοινότητας SNMP που ορίστηκε στη συσκευή. Ελέγξτε το όνομα κοινότητας SNMP.
Παρακολούθηση και έλεγχος μέσω SNMP
Αν εμφανιστεί το μήνυμα "An error has occurred." στο πρόγραμμα περιήγησης στο web και το Remote UI δεν μπορεί να ξεκινήσει, μπορεί να υπάρχουν μη έγκυρα δεδομένα cache. Απαλείψτε τα δεδομένα cache από το πρόγραμμα περιήγησης στο web.
Αν η συσκευή μεταβεί σε κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας, μπορεί να μην αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή. Πατήστε για να ακυρώσετε την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας ή να αλλάξετε τη <Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής> σε <Υψηλή>.
<Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής>

Προβλήματα με ασύρματες συνδέσεις

Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση σε ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο LAN.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης σε ασύρματο και ενσύρματο LAN. Η σύνδεση USB και ασύρματου LAN ή USB και ενσύρματου LAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα.

Δεν εμφανίζεται το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

Τα στοιχεία <Χρήση HTTP> και <Ρυθμίσεις Remote UI> έχουν τεθεί σε <On>;
<Χρήση HTTP>
Εκκίνηση του Remote UI
Αν συνδέεστε με ασύρματο LAN, επανεκκινήστε το Remote UI αφού ελέγξετε αν η διεύθυνση IP έχει οριστεί σωστά.
Εκτέλεση δοκιμής σύνδεσης για μια διεύθυνση IPv4
Εκτέλεση δοκιμής σύνδεσης για μια διεύθυνση IPv6
Αν συνδέεστε με ενσύρματο LAN, επανεκκινήστε το Remote UI αφού ελέγξετε αν η διεύθυνση IP έχει οριστεί σωστά και το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά.
Σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο
Εκκίνηση του Remote UI
Χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης; Εάν ναι, προσθέστε τη διεύθυνση IP της συσκευής στις «Εξαιρέσεις» (διευθύνσεις για τις οποίες δεν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης) στις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης του προγράμματος περιήγησης στο web.
Περιορίζεται η επικοινωνία με υπολογιστές στο τείχος προστασίας; Αν το Remote UI δεν μπορεί να εμφανιστεί επειδή οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες, ορίστε το <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>, <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv6> ή το <Φίλτρο Διεύθυνσης MAC> σε <Off (απενεργοπ.)> από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
Περιορισμός Επικοινωνίας με Χρήση Τείχους Προστασίας
<Δίκτυο>  <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>
<Δίκτυο>  <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv6>
<Δίκτυο>  <Φίλτρο Διεύθυνσης MAC>

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε δίκτυο.

Η διεύθυνση IP μπορεί να μην ορίστηκε επιτυχώς. Καθορίστε ξανά τη διεύθυνση IP.
Καθορισμός μιας διεύθυνσης IP
Αν συνδέεστε με ασύρματο LAN, ελέγξτε αν η συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο LAN

Αν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση ΙΡ που ορίστηκε.

Πατήστε το πλήκτρο [Πληροφορίες μετρητή/συσκευής] και ελέγξτε τη διεύθυνση IP.
Πίνακας Ελέγχου
Αν επιθυμείτε να μάθετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το  και ελέγξτε τη διεύθυνση IP.
Καθορισμός μιας διεύθυνσης IP

Αδυναμία αλλαγής από ενσύρματο LAN σε ασύρματο LAN ή από ασύρματο LAN σε ενσύρματο LAN.

Αλλάξατε και τη ρύθμιση LAN από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής; Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης της συσκευής αν δεν το κάνετε αυτό.
Επιλογή ενσύρματου τοπικού δικτύου ή ασύρματου τοπικού δικτύου

Αν δεν γνωρίζετε το SSID και το κλειδί δικτύου του δρομολογητή ασύρματου LAN στο οποίο θα συνδεθείτε ή το SSID δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Ελέγξτε αν το SSID εμφανίζεται στον δρομολογητή ασύρματου LAN ή στο κουτί του.
Έλεγχος του SSID και του κλειδιού δικτύου

Το SSID του δρομολογητή ασύρματου LAN στο οποίο θα συνδεθείτε δεν εμφανίζεται στη λίστα σημείων πρόσβασης.

Ελέγξτε αν το SSID του δρομολογητή ασύρματου LAN το οποίο σημειώσατε είναι σωστό.
Έλεγχος του SSID και του κλειδιού δικτύου
Αν το SSID του δρομολογητή ασύρματου LAN δεν είναι γνωστό (αν χρησιμοποιεί την αόρατη λειτουργία*), ρυθμίστε τον δρομολογητή ασύρματου LAN ώστε να εμφανίσει το SSID.
* Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την αυτόματη ανίχνευση του SSID ενός δρομολογητή ασύρματου LAN.
Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο LAN
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο LAN
 
           
Ελέγξτε την κατάσταση του υπολογιστή.
Έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση του υπολογιστή και του δρομολογητή ασύρματου LAN;
Μήπως έχει αποσυνδεθεί κάποιο από τα καλώδια του δρομολογητή ασύρματου LAN (καλώδιο ρεύματος, καλώδιο LAN, κ.λπ.);
Έχει ενεργοποιηθεί ο δρομολογητής ασύρματου LAN;
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα:
Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις ξανά.
Περιμένετε λίγο και ελέγξτε εάν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο.
Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και, έπειτα, ενεργοποιήστε την ξανά.
Ελέγξτε το σημείο τοποθέτησης της συσκευής και του δρομολογητή ασύρματου LAN.
Μήπως η συσκευή και ο δρομολογητής ασύρματου LAN απέχουν πολύ το ένα από το άλλο;
Μήπως υπάρχουν εμπόδια, όπως τοίχοι, μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή ασύρματου LAN;
Μήπως υπάρχουν συσκευές που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματο ψηφιακό τηλέφωνο;
: Απόσταση έως 50 m
Καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ξανά.
Αν για τις ρυθμίσεις απαιτείται μη αυτόματη καταχώριση
Αν ο δρομολογητής ασύρματου LAN έχει ρυθμιστεί ως εξής, πραγματοποιήστε μη αυτόματη καταχώριση (Ρύθμιση σύνδεσης με καθορισμό των αναλυτικών ρυθμίσεων):
 Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία άρνησης της επιλογής ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ*.
 Έχει οριστεί κλειδί WEP (δεκαεξαδικό) που δημιουργήθηκε αυτόματα.
 Έχει ενεργοποιηθεί η αόρατη λειτουργία.
* Μια λειτουργία δρομολογητή ασύρματου LAN που αρνείται τη σύνδεση αν η συσκευή που προσπαθεί να συνδεθεί έχει καθορίσει επιλογή «ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ» ή «κενό» ως SSID.
Εάν είναι υποχρεωτική η αλλαγή των ρυθμίσεων στην πλευρά του δρομολογητή ασύρματου LAN
Εάν ο δρομολογητής ασύρματου LAN έχει ρυθμιστεί ως εξής, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην πλευρά του δρομολογητή:
 Έχει οριστεί το φίλτρο διεύθυνσης MAC.
 Έχει οριστεί κρυπτογράφηση WEP ή WPA/WPA2 για το TKIP κατά την επικοινωνία μόνο με το IEEE 802.11n.
6W1U-0J0