<Adjust Image Quality>

تنظیم کیفیت تصویر برای کپی کردن و چاپ کردن را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Auto Adjust Gradation>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>
اگر درجه بندی چاپ با سند اصلی تفاوت زیادی دارد، این تصحیح چاپ را تنظیم می کند تا تطابق بیشتری با سند اصلی داشته باشد. تنظیم درجه بندی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Adjust Gradation>
زمانی که <Thin/Plain/Recycled> تنظیم شده باشد:
<Full Adjust>: انتخاب کاغذ، <Start Printing‎>
<Quick Adjust>: <Start>
بله
بله
خیر
خیر
-
زمانی که <Heavy> تنظیم شده باشد:
<Full Adjust>: انتخاب کاغذ، <Start Printing‎>
زمانی که <For Printer 1200 dpi> تنظیم شده باشد:
<Full Adjust>: انتخاب کاغذ، <Start Printing‎>
<Initialize When Using Full Adjust>: <On>,‏ <Off>
توصیه می شود هنگام انجام تنظیمات درجه بندی خودکار رنگ، گزینه <Full Adjust‎> را انتخاب کنید. با انتخاب <Quick Adjust‎>، تنظیمات انجام شده سریع اما کامل نخواهند بود و بین کالیبراسیون مجدد تنظیمات کامل معمول قابل انجام است.
صفحات بررسی به عنوان بخشی از کل صفحات چاپ و کپی در نظر گرفته نمی شوند.

<Correct Density>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>
اگر تراکم چاپ نسبت به سند اصلی بسیار متفاوت است، این امر تراکم اسکن را به گونه ای تنظیم می کند که به تراکم نسخه اصلی نزدیکتر باشد. تنظیم تراکم
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Correct Density>
<Copy>: <Light>،‏ <Dark> (‏9 سطح)
<B&W Send/Scan and Store (Other Than Mail Box))>: <Light>،‏ <Dark> (‏9 سطح)
<Color Scan for Send/Scan and Store>: <Light>،‏ <Dark> (‏9 سطح)
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Correct Shading>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>
اگر ناحیه تصویر چاپ دارای تراکم نامتوازن است، این اصلاح، چاپ را به گونه ای تنظیم می کند که تراکم متوازن شود. اصلاح تراکم نامتوازن
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Correct Shading>
زمانی که <Densitometer Correction‎> تنظیم شده باشد:
<Start Printing>
بله
بله
خیر
خیر
-
زمانی که <Visual Correction‎> تنظیم شده باشد:
<Fine Adjust>،‏ <Output Test Page>،‏ <Restore Initial Settings>،‏ <Restore Previous Settings>
زمانی که <Scanner Correction‎> تنظیم شده باشد:
انتخاب کاغذ،‏ <Start Printing>،‏ <Start Scanning>

<Auto Correct Color Shift>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>
در صورتی که رنگ های چاپ بریزد یا تار شوند، ممکن است عدم تطابق رنگ (جابه جایی رنگ) اتفاق افتاده باشد. این اصلاح فرآیند چاپ را به نحوی تنظیم می کند تا عدم تطابق رنگ اتفاق نیفتد. تصحیح عدم تطبیق رنگ
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Correct Color Shift>
<Start>
بله
بله
خیر
خیر
-

<Full Color Printing Vividness Settings>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>
این تنظیم شما را قادر می سازد تا هنگام انجام چاپ رنگی، اشباع رنگ ها را افزایش دهید. زنده کردن بیشتر رنگ ها
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Full Color Printing Vividness Settings>
<Standard>,‏ <Level 1>,‏ <Level 2>
بله
بله
خیر
A
Settings/Registration Basic Information
این تنظیمات فقط برای کارهای کپی و کارهای چاپ اسناد (داده های اسکن شده) ذخیره شده در صندوق های پستی مؤثر است.

<Fine Adjust Zoom>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>
اگر اندازه تصویر کپی شده تفاوت زیادی با سند اصلی دارد، تنظیم دقیق انجام می شود تا چاپ تطابق بیشتری با اندازه سند اصلی داشته باشد. تنظیم اندازه تصویر
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Fine Adjust Zoom>
<X>:
‎-1.0 % تا 0 % تا ‎+1.0 % (در گام های 0.1 %)
<Y>:
‎-1.0 % تا 0 % تا ‎+1.0 % (در گام های 0.1 %)
بله
بله
خیر
A
Settings/Registration Basic Information

<Dither Pattern Settings>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>
الگوی لرزش را تنظیم کنید تا تصاویر چاپ شده ای با درجه بندی و لبه های صاف تر ایجاد کنید. تنظیم الگوی درآمیختگی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Dither Pattern Settings>
<Pattern 1>,‏ <Pattern 2>
بله
خیر
خیر
خیر
-

<Adjust Toner Volume Used for Color Printing>

 (Settings/Register)  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>
با تنظیم میزان تونر مورد استفاده هنگام انجام چاپ رنگی، ممکن است بتوانید مشکلاتی نظیر ایجاد خطوط افقی و ناهنجاری ها را کاهش دهید. کاهش تونر استفاده شده زمان چاپ رنگی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Adjust Toner Volume Used for Color Printing>
<Off>,‏ <Level 1>,‏ <Level 2>
بله
خیر
خیر
A
Settings/Registration Basic Information
838E-0J0