ציון גודל וסוג הנייר במגש הרב-תכליתי

אם <מצב הזנת נייר עבור עבודות מנהל הדפסה עם מגש MP‏> מוגדר כ-‎<מצב A (תעדף הגדרות מנהל הדפסה)>‎, הגדרות מנהל המדפסת יקבלו עדיפות כאשר המגש הרב-תכליתי מצוין כמקור הנייר לעבודות הדפסה ממנהל המדפסת.
נייר תקוע או בעיות הדפסה אחרות עלולות להיגרם אם הגודל והסוג של הנייר המצוין במנהל המדפסות אינו תואם לנייר שנטען בפועל במגש הרב-תכליתי.
1
טען את הנייר במגש הרב-תכליתי. טעינת נייר במגש הרב-תכליתי
המסך לציון גודל וסוג הנייר יוצג.
2
ציין את גודל הנייר.
בעת טעינת נייר בגודל רגיל, גודל הנייר מזוהה באופן אוטומטי. ניתן לקבוע את גודלי הנייר לזיהוי אוטומטי בתור גודל A/B, גודל באינצ'ים או גודל A/K. <קבוצת גודל נייר לזיהוי אוטומטי במגירה>
אם גודל הנייר המוצג שונה מגודל הנייר שנטען, ייתכן שהנייר לא יוטען כראוי. טען שוב את הנייר.
גם כאשר טוענים את הנייר בצורה נכונה, ייתכן שגדלים סטנדרטיים קטנים מסוימים לא יזוהו בצורה נכונה. במקרה זה לחץ על <Standard Size> ובחר את גודל הנייר. זיהוי גדלי נייר באופן אוטומטי
אם תלחץ על <נייר מועדף> ותרשום בלחצנים את גודל הנייר הנמצא בשימוש תכוף, תוכל להפעילם בלחיצה פשוטה. רישום גודל נייר וסוג הנייר הנמצאים בשימוש תכוף במגש הרב-תכליתי
בטעינת נייר בגודל רגיל
בעת טעינת נייר בגודל מותאם אישית
בעת טעינת מעטפות
3
לחץ על <שינוי> ב- <Paper Type>.
4
בחר את סוג הנייר ולחץ על <OK>.
כאשר נבחרה האפשרות <Plain>, ניתן ללחוץ על <נייר רגיל הגדרות משקל> כדי לבחור את משקל הנייר.
אם סוג הנייר שנטען אינו מוצג, לחץ על <הגדרות מפורטות> כדי לבחור מתוך רשימה.
אם סוג הנייר של הנייר שטענת אינו מופיע ברשימה במסך ההגדרה המפורט, באפשרותך לרשום אותו ברשימת סוגי הנייר. הגדרות לניהול סוג הנייר
לא ניתן לבחור את סוג הנייר מעטפה ממסך הפרטים של <סוג הנייר>. לבחירת סוג נייר המעטפה, רשום את סוג הנייר ב-‎<תיכנות נייר מועדף: (מגש רב-תכליתי)>‎, לאחר מכן לחץ על <נייר מועדף> בשלב 2  הלחצן שבו נרשם סוג נייר המעטפה  <אישור>. רישום גודל נייר וסוג הנייר הנמצאים בשימוש תכוף במגש הרב-תכליתי
5
לחץ על <OK>.
אם מוצג מסך שאינו המסך לציון גודל וסוג הנייר
אם מוצגת הודעה המבקשת ממך לכוונן את מכוון הנייר, כוון שוב את רוחב מכוון הנייר ולחץ על <OK>.
838F-010