אמצעים לטיפול בכל הודעה

אם מתרחשת שגיאה במהלך סריקה או הדפסה, או אם מתרחשת בעיה בחיבור הרשת או בהגדרות, תופיע הודעה בתצוגת המכשיר או במסך ממשק המשתמש המרוחק. לפרטים אודות כל הודעה ופתרונות לבעיות, עיין בהודעות שלהלן. כמו כן, אם מוצג מספר בן שש ספרות כשאתה מתחבר, ראה אם מוצג מספר בן שש ספרות בעת הכניסה למערכת.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
פרטי אתר Active Directory לא חוקיים. פנה למנהל המערכת.
לא ניתן לאמת CRL.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
שגיאת D0-nn (nn הם שני תווים אלפאנומריים)
לא ניתן לשלוח קוד PIN חדש באמצעות הדוא"ל. בדוק הגדרות.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n הוא תו אלפאנומרי יחיד)
FM DL SIZE ERROR n (n הוא תו אלפאנומרי יחיד)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n הוא תו אלפאנומרי יחיד)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Google Cloud Print: לא ניתן לתקשר עם השרת.
Google Cloud Print: שגיאת אימות שרת (אישור לא חוקי)
שגיאת IEEE 802.1X. הגדר פרטי אימות נכונים.
שגיאת IEEE 802.1X. אין תשובה מיעד.
שגיאת IEEE 802.1X. לא ניתן לנתח את האישור.
שגיאת IEEE 802.1X. אישור שגוי.
שגיאת IEEE 802.1X. פג תוקף האישור.
שגיאת IEEE 802.1X. החלף סיסמת אימות.
שגיאת IEEE 802.1X. בדוק הגדרות אימות.
הגדר כתובת IP.
לא ניתן לרשום PDF עם פירמוט ל-PDF/A כברירת מחדל. כל שאר ההגדרות נרשמו.
בדוק את שם השרת בהגדרות שרת SMB.
שגיאת TLS
לא ניתן למחוק את מפתח ברירת המחדל משום שהוא בשימוש של ה-TLS או של הגדרות אחרות. בדוק את ההגדרות.
שגיאת TCP/IP
משאבים אזלו. המתן רגעים אחרים ונסה שוב.
בדוק TCP/IP.
בדוק TCP/IP. (קו ראשי)
בדוק TCP/IP. (קו משני)
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
אין לך הרשאות לגשת לדף XXX.
פג תוקף החשבון. פנה למנהל המערכת.
שגיאה בהתחברות לנקודת גישה. בדוק פרטי LAN אלחוטי.
מצב AP: הסתיים עקב שגיאה.
מצב AP: הסתיים משום שלא נמצא אף התקן אחר.
מצב AP: הגעת למספר המרבי של התקנים שניתן לחבר.
מצב AP: מחובר להתקנים נוספים.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
‏‏אירעה שגיאה. פנה אל מנהל המערכת.
אין תגובה.
לא ניתן להחזיר את ההגדרות משום שהפונקציה המשויכת ללחצן לא קיימת.
לא ניתן להחזיר את ההגדרות משום שהפונקציה המשויכת אליו מושבתת. הפעל את הפונקציה ונסה שוב.
סינכרון הגדרות מותאמות אישית: היכנס למערכת מחדש כדי לסנכרן.
סינכרון הגדרות מותאמות אישית: חלק מההגדרות מוגבלות.
סינכרון הגדרות מותאמות אישית: אירעה שגיאה.
סינכרון הגדרות מותאמות אישית : מפעיל סינכרון...
סינכרון הגדרות מותאמות אישית: שגיאת אימות בשרת.
סינכרון הגדרות מותאמות אישית: לא ניתן לאתר את השרת.
סינכרון הגדרות מותאמות אישית: לא ניתן לזהות את השרת.
בדוק את הכיסויים.
An error occurred when auto exporting the audit log.
נכשלה הפקת מפתח חתימה של התקן. הגדר את כתובת הדואל בהגדרות התקשורת.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
הסר את מסמך המקור ממשטח הזכוכית.
האזור לסריקת מסמך המקור (מזין) מלוכלך.
האזור לסריקת מסמכי מקור (פס הזכוכית הדק) מלוכלך.
החזר את מסמכי המקור לסדר הנכון ולחץ על מקש [התחל].
החזר את מסמכי המקור לסדר הנכון ולחץ על מקש [התחל]. (גודל הנתונים של מסמכי המקור שנסרקו חורג מהגבול העליון. ההגדרות יתוקנו באופן אוטומטי ומסמכי המקור ייסרקו מחדש.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
מספר תוצאות החיפוש עולה על הגבול העליון. שנה את תנאי החיפוש ונסה שוב.
תנאי החיפוש מכיל תווים אסורים לשימוש בשרת שנבחר.
אירעה שגיאה במהלך האימות.
ה-CRL לא חוקי.
פג תוקף ה-CRL.
לא ניתן לתכנת משום שאין תמיכה באלגוריתם של מקש/מפתח זה.
לא ניתן להגדיר כמפתח ברירת המחדל משום שהמפתח פגום או לא חוקי.
האישור בוטל
האישור לא חוקי.
פג תוקף האישור.
אין תגובה מהשרת. בדוק את ההגדרות.
לא ניתן להתחיל חיפוש משום שהגדרות גרסת השרת שגויות. בדוק את ההגדרות.
בדוק את השרת.
גודל הנייר המתאים, A4, אינו זמין.
LAN אלחוטי נותקה עקב התנגשות במסכת רשת משנה.
יותר מדי ספריות משניות.
הוצא את כל הנייר שנפלט.
The contents of the specified file may be incorrect.
לא הוגדר מפתח ברירת מחדל. בדוק את הגדרות ה-TLS.
לא הוגדר מפתח ברירת מחדל. בדוק את הגדרות רשימת מפתחות ואישורים תחת הגדרות אישור.
לא ניתן לאמת את האישור.
לא ניתן להתחבר.
לא ניתן לערוך/למחוק את הנייר משום שהוא משמש בהגדרות אחרות תחת הגדרות/רישום.
בדוק את שם המחשב תחת הגדרות/רישום.
לא ניתן לשנות את ההגדרות משום שהמקש המבוקש בשימוש.
לא ניתן לאתר את השרת שנבחר. בדוק את ההגדרות.
לא ניתן להתחבר אל השרת שנבחר. בדוק את ההגדרות.
לא ניתן להשתמש כרגע בפריט ההגדרות שצוין דרך תפריט ההגדרות. פנה למנהל המערכת.
ייתכן שהלחצן שנבחר לא יהיה זמין. פנה למנהל המערכת.
לא ניתן לשלוח.
נגמר הזמן המוקצה להפעלה. חכה רגעים אחדים ונסה להיכנס מחדש למסד הנתונים.
לא ניתן להשלים את החיפוש משום שהסתיים הזמן הקצוב. בדוק את ההגדרות.
לא ניתן לבצע משום שהקובץ מכיל נתונים שאינם נתמכים.
חיבור ישיר: הסתיים עקב שגיאה.
חיבור ישיר הסתיים משום שלא נמצא אף התקן אחר.
מתאים הדרגתיות... נא להמתין.
לא ניתן לגשת אל מסד הנתונים. הפעל את ההתקן מחדש.
שגיאת גישה לאישור חתימה דיגיטלית
שגיאה בתאריך תפוגת אישור
לא ניתן להיכנס למערכת משום שמספר משתמשים רשומים תחת שם זהה. פנה אל מנהל המערכת.
לא ניתן לתכנת לחצנים חדשים משום שהגעת למספר המרבי של לחצנים מתוכנתים. ניתן להחליף את הלחצנים שכבר תוכנתו.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
לא ניתן לרשום משום שהגעת למספר המרבי המותר של משתמשים רשומים.
החלף את מחסנית הטונר.
מנקה... המתן רגע. (בערך XX שניות)
הוזן קוד PIN שגוי.
שרת האימות אינו פעיל. פנה למנהל המערכת.
לא ניתן לאתר את שרת האימות. פנה אל מנהל המערכת.
לא הוגדרה סיסמה בצד שרת האימות. פנה אל מנהל המערכת.
לא ניתן להיכנס למערכת משום שגישה אנונימית אל שרת האימות אסורה. פנה אל מנהל המערכת.
פרטי החשבון הדרושים כדי להיכנס אל שרת האימות אינם חוקיים. פנה אל מנהל המערכת.
נמצאה ברשת כתובת IP מתחרה.
זוהתה התנגשות כתובות IP ברשת (קו ראשי).
זוהתה התנגשות כתובות IP ברשת (קו משני).
לא ניתן לבצע את הפעולה בגלל שגיאת רשת.
בדוק את החיבור לרשת.
הוצא את מסמכי המקור התקועים מהמזין ואת כל מסמכי המקור שנותרו במגש ההזנה; הנח אותם בחזרה במגש ההזנה ולחץ על מקש [התחל].
הוצא את מסמך המקור מהמזין.
מבצע מספר משימות...
לא ניתן להיכנס למערכת בגלל שגיאה בניהול מזהי מחלקות. פנה אל מנהל המערכת.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
PDL nn Rendering Error (nn הוא שמו של המודול)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
לא ניתן להחזיר את הגדרות הלחצן משום שפעולות אחרות מתבצעות כרגע.
Register to Home (תיכנות לדף הבית) יבוטל ותוחזר אל מסך הפונקציות משום שאין לך הרשאה לרישום לחצנים. היכנס עם הרשאות מנהל מערכת ונסה שוב.
‏‏הסיסמה אינה עומדת בדרישות המדיניות. החלף סיסמה.
לא ניתן לסנכרן את הגדרות הטיימר של ההתקן עם שרת האימות. פנה אל מנהל המערכת.
שגיאה בתקשורת LAN אלחוטי. נתק אספקת חשמל ראשית והפעל מחדש.
שגיאת תקשורת ב-LAN אלחוטי. בדוק פרטי LAN אלחוטי.
לא ניתן לשלוח משום שהזיכרון מלא. המתן רגעים אחדים ונסה שוב.
לא ניתן לבצע את הפעולה משום שהזיכרון מלא.
הסריקה תבוטל משום שהזיכרון מלא. האם ברצונך להדפיס את הדפים שכבר נסרקו?
הסריקה תבוטל משום שהזיכרון מלא. המתן רגעים אחדים ונסה שוב.
הסריקה תבוטל משום שהזיכרון מלא. האם ברצונך לשלוח את הדפים שכבר נסרקו?
הסריקה תבוטל משום שהזיכרון מלא. האם ברצונך לאחסן את הדפים שכבר נסרקו?
הגעת לגבול העליון של נתונים מאוחסנים עבור משתמשים רשומים. באפשרותך לבצע פעולות שונות אולם לא תוכל כרגע לשמור נתונים (יומני הגדרות משימה, הגדרות אישיות וכו'). כדי לאחסן נתונים בפעם הבאה שתיכנס למערכת, עליך למחוק נתונים לא נחוצים מהחשבונות של משתמשים אחרים. לפרטים, פנה למנהל המערכת או עיין במדריך.
הרישום בבית יבוטל משום שלא נכנסת למערכת. חזור אל מסך הפונקציות, היכנס ונסה שוב.
בדוק את שם המשתמש, הסיסמה או ההגדרות.
טען נייר.
הסריקה בוטלה משום שגודל הנתונים במסמכי המקור חורג מהגבול העליון. ייתכן שתוכל לבצע את סריקה אם תקטין את החדות או תציב בהגדרת סוג המקור את הערך 'טקסט'.
מידע שהוגדר על ידי המשתמש המחובר כרגע לא יישמר.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
לא ניתן להיכנס. בדוק את יעד הכניסה.
לא ניתן לאחסן את הסיסמה משום שהגעת למספר המרבי של סיסמאות שמותר לאחסן עבור כל משתמש.

אם מוצג מספר בן שש ספרות בעת הכניסה למערכת

אם אירעה שגיאה כאשר אתה מנסה להיכנס למערכת, ייתכן שיוצג מספר בן שש ספרות מתחת להודעה. נקוט באמצעי הדרוש בהתאם למספר בן שש הספרות שהוצג.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
6W21-0J5