ביטול צילום

ניתן לבטל את הצילום במהלך סריקת מסמכי מקור, או לבטל משימות צילום ממתינות.

ביטול הצילום במהלך סריקה

המסך הבא יוצג בעת סריקת מסמכי מקור. לחץ על <ביטול> כדי לבטל את הצילום.
אם תלחץ על בלוח הבקרה בזמן שמוצג מסך תכונות הצילום הבסיסיות, משימת הצילום תושהה, ויוצגו ההודעה <<עצירה>בחר את משימת הצילום שברצונך לבטל.> ורשימת משימות הצילום. באפשרותך לבחור את משימת הצילום מהרשימה ולבטל את המשימה באמצעות לחיצה על <ביטול>.
אם תתחבר באמצעות ניהול אימות אישי ותתנתק באמצעות לחיצה על בלוח הבקרה כדי להציג את ההודעה <<עצירה>בחר את משימת הצילום שברצונך לבטל.> ואת רשימת משימות ההדפסה, אזי המשימה האחרונה שביצע המשתמש שיצא מהמערכת תבוטל, והמשימות האחרות יתחדשו.

ביטול משימות צילום ממתינות

1
לחץ על <ניטור סטטוס>.
2
לחץ על <צילום/הדפסה>  <מצב משימה>.
3
בחר <צילום> מהרשימה הנפתחת והצג את משימות הצילום הממתינות.
4
בחר במשימת צילום לביטול ולחץ על <ביטול.
אם תלחץ על <פרטים>, יוצג מידע מפורט, כגון מספר העותקים ומזהה המחלקה.
5
לחץ על <כן>.
הצילום ייפסק.
6
לחץ על <סגירה>.
אם תלחץ על  בלוח הבקרה בזמן שישנן משימות צילום ממתינות, כל משימות הצילום יושהו, ולאחר מכן יוצגו ההודעה <<עצירה>בחר את משימת הצילום שברצונך לבטל.> ורשימת משימות הצילום. באפשרותך לבחור משימת צילום מהרשימה ולבטל את משימת הצילום באמצעות לחיצה על <ביטול>. אם ברצונך לחדש את הצילום, הקש על <המשך צילום>.
6W21-03J