Åtgärder vid meddelanden

Om ett fel inträffar vid scanning eller utskrift, eller om problem uppstår med nätverksanslutningen eller inställningar, visas ett meddelande på maskinen eller på skärmbilden för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). För mer information om varje meddelande och lösningar på problem, se följande meddelanden. Om ett sexsiffrigt tal visas när du loggar in, se Om ett sexsiffrigt tal visas när du loggar in.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Active Directory-platsinformationen är ogiltig. Kontakta systemansvarig.
Gick inte att verifiera CRL-lista.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
D0-nn-fel (nn är två alfanumeriska tecken)
Kunde inte skicka ny PIN-kod via e-post. Kontrollera inställningarna.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n är ett enda alfanumeriskt tecken)
FM DL SCALE ERROR n (n är ett enda alfanumeriskt tecken)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n är ett enda alfanumeriskt tecken)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
IEEE 802.1X-fel. Ange korrekt autentiseringsinformation.
IEEE 802.1X-fel. Mottagaren svarar inte.
IEEE 802.1X-fel. Kan inte analysera certifikatet.
IEEE 802.1X-fel. Certifikatet är felaktigt.
IEEE 802.1X-fel. Certifikatet har förfallit.
IEEE 802.1X-fel. Ändra autentiseringslösenordet.
IEEE 802.1X-fel. Kontrollera autentiseringsinställningarna.
Ange IP-adressen.
Kan inte registrera PDF med Format till PDF/A som standard. Alla andra inställningar har registrerats.
Kontrollera servernamnet i SMB-serverinställningarna.
TLS-fel
Kan inte ta bort standardnyckeln eftersom den används av TLS eller andra inställningar. Kontrollera inställningarna.
TCP/IP-fel
Slut på resurser. Vänta en stund och försök sedan igen.
Kontrollera TCP/IP.
Kontrollera TCP/IP. (Huvudlinje)
Kontrollera TCP/IP. (Underlinje).
Universal utskrift: Ett serverkommunikationsfel inträffade.
Universal utskrift: Kunde inte verifiera med servern.
Universal utskrift: Certifikatet har löpt ut.
Universal utskrift: Ett internt fel inträffade.
Universal utskrift: Skrivaren är inte registrerad.
Kontrollera adaptern för fast LAN som är ansluten till USB-porten.
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Du har inte behörighet att få åtkomst till sidan XXX.
Kontot har upphört att gälla. Kontakta systemansvarig.
Anslutningsfel för åtkomstpunkt. Kontrollera info f. trådlöst LAN.
AP-läge: Avslutat på grund av ett fel.
AP-läge: Avslutades eftersom ingen annan enhet hittades.
AP-läge: Max ant. enheter som kan anslutas har nåtts.
AP-läge: Anslutna till andra enheter.
Följande tonerpatroner är förbrukade. Byte av tonerpatronerna rekommenderas. Utskrift kan fortsätta genom att trycka på [Återuppta utskrift], men problem till följd av användningen av dessa patroner täcks inte av garantin.
Återstående tonernivå är låg för följande patroner. Tryck på [Återuppta utskrift] för att fortsätta utskrift.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Ett fel inträffade. Kontakta systemansvarig.
Inget svar.
Byt ut tonerspillbehållaren.
Det går inte att återkalla inställningarna eftersom funktionen för knappen inte finns.
Kan inte återkalla inställningar eftersom funktionen för knappen är avaktiverad. Aktivera funktionen och försök igen.
Synkronisera egna inställn.: Logga in igen för att synkronisera.
Synkronisera egna inställningar: Vissa inställn. är begränsade.
Synkronisera egna inställningar: Ett fel inträffade.
Synkronisera egna inställningar: Aktiverar synkronisering...
Synkronisera egna inställningar: Serverautentiseringsfel.
Synkronisera egna inställningar: Kan inte hitta servern.
Synkronisera egna inställningar: Kan inte identifiera servern.
Kontrollera luckorna.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Enhetssignaturnyckel kunde inte skapas. Ange e-postadress i Kommunikationsinställningar.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Cirkuleringsreg. misslyckades. Kontrollera inst. statisk cirkulering.
Ta bort originalet från originalglaset.
Originalscanningsytan (dokumentmatare) är smutsig.
Originalscanningsytan (tunn glasremsa) är smutsig.
Lägg tillbaka originalen i rätt ordning och tryck sedan på [Start].
Lägg tillbaka originalen i rätt ordning och tryck sedan på [Start]. (Det scannade originalets datastorlek överskrider maxgränsen. Inställningarna korrigeras automatiskt och originalen scannas igen.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Antalet sökresultat överskridit maxgränsen. Ändra sökvillkoren och försök igen.
Sökvillkoren innehåller tecken som inte kan användas med den angivna servern.
Ett fel inträffade vid verifiering.
Denna CRL-lista är ogiltig.
Denna CRL har upphört att gälla.
Kan inte registrera eftersom nyckelalgoritmen inte kan hanteras.
Kan inte anges som standardnyckel eftersom nyckeln är skadad eller ogiltig.
Certifikatet har återkallats.
Detta certifikat är ogiltigt.
Certifikatet har löpt ut.
Inget svar från servern. Kontrollera inställningarna.
Kan inte starta sökningen eftersom serverns versionsinställning är fel. Kontrollera inställningarna.
Kontrollera servern.
Lämpligt pappersformat, A4, är inte tillgängligt.
Underlinje kopplades bort p.g.a. delnätsmaskkonflikt.
Det finns för många underkataloger.
Ta bort allt utmatat papper.
The contents of the specified file may be incorrect.
Standardnyckel har ej angetts. Kontrollera TLS-inställn.
Standardnyckeln har inte angetts. Kontrollera inställningarna för Lista över nycklar och certifikat i Certifikatinställningar.
En adapter för fast LAN som inte kan användas har anslutits.
Kunde inte verifiera certifikatet.
Kan inte ansluta.
Kan inte redigera/radera papperet eftersom det används för andra inställningar i Inställningar/Registrering.
Kontrollera datornamnet i Inställningar/Registrering.
En tonerpatron med fel färg kan ha satts i. Om den här patronen används, kan fel uppstå. Kontrollera den isatta patronen.
Kan inte ändra inställningar eftersom den valda nyckeln används.
Kan inte hitta angiven server. Kontrollera inställningarna.
Kan inte ansluta till angiven server. Kontrollera inställningarna.
Inställningen som anges i menyn Inställningar kan inte användas. Kontakta systemansvarig.
Den valda knappen kanske inte är tillgänglig. Kontakta systemansvarig.
Kunde inte skicka.
Sessionen har löpt ut. Vänta och försök komma åt databasen igen.
Kan inte slutföra sökning pga tidsgräns. Kontrollera inställningarna.
Det gick inte att utföra eftersom filen innehåller data som inte kan hanteras.
Direktanslutning: Avslutad på grund av ett fel.
Direktanslutning: Avslutad eftersom ingen annan enh. hittades.
Ev. används en oäkta Canon-tonerpatron och information om återstående toner kan därför inte kännas av korrekt.
Ev. används en oäkta/förfalskad Canon-tonerpatron och utskrift är därför inte tillgängligt för närvarande.
Justerar toning... Vänta.
Kunde inte komma åt databasen. Starta om enheten.
Fel åtk. dig. sign. för cert.
Giltighetsdatum för certifikat - fel
Fel för tidsstämpel dig. sign
Kan inte logga in eftersom flera användare är registrerade under samma användarnamn. Kontakta systemansvarig.
Kan inte registrera nya knappar eftersom gränsen för antal registrerade knappar har nåtts. Knappar som redan har registrerats kan skrivas över.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Kunde inte registrera eftersom gränsen för antalet registrerade användare har nåtts.
Byt ut tonerpatronen. (XXXX)
Känner inte igen den isatta tonerpatronen. Ev. används en oäkta Canon-tonerpatron och information om återstående toner kan därför inte kännas av korrekt.
Känner inte igen den isatta tonerpatronen. Ev. används en oäkta/förfalskad Canon-tonerpatron och utskrift är därför inte tillgängligt för närvarande.
Känner inte igen tonerpatronen. Dra ut tonerpatronen och sätt i den igen. I annat fall går det inte att känna av återstående tonermängd.
XXXX-tonern håller på att ta slut. Byte är ej nödvändigt än.
Den angivna PIN-koden är fel.
Autentiseringsservern är avstängd. Kontakta systemansvarig.
Kan inte hitta autentiseringsservern. Kontakta systemansvarig.
Inget lösenord har konfigurerats på autentiseringsserversidan. Kontakta systemansvarig.
Kan inte logga in eftersom anonym åtkomst till autentiseringsservern inte är tillåtet. Kontakta systemansvarig.
Kontoinformation som krävs för inloggning till autentiseringsservern är ogiltig. Kontakta systemansvarig.
En rivaliserande IP-adress hittades i nätverket.
En IP-adresskonflikt upptäcktes i nätverket (huvudlinje).
En IP-adresskonflikt upptäcktes i nätverket (Underlinje).
Åtgärden kunde inte utföras eftersom ett nätverksfel inträffade.
Kontrollera nätverksanslutningen.
Kontrollera nätverksanslutningen (huvudlinje)
Kontrollera nätverksanslutningen (underlinje)
Scanning avbröts eftersom originalen inte matades korrekt.
Ta bort de original som har fastnat i dokumentmataren och originalen i dokumentmatarfacket. Placera sedan originalen i dokumentmatarfacket igen och tryck på [Start].
Ta bort orig. från dokumentmataren.
Utför flera jobb...
Kan inte logga in eftersom ett autentiseringfel inträffade i Hantering av avdelnings-ID. Kontakta systemansvarig.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
PDL nn-renderingsfel (nn är modulnamnet)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Knappinställningarna kan inte återkallas eftersom andra åtgärder utförs.
Registrering på hemskärm avbryts och funktionsskärmen visas, eftersom du saknar behörighet för att registrera knappar. Logga in som administratör och prova igen.
Lösenordet uppfyller inte kraven enligt lösenordspolicyn. Ändra lösenord.
En tonerpatron som inte kan användas med denna enhet har satts i, varför utskrift för närvarande inte är tillgänglig. Kontrollera att angiven tonerpatron för enheten har satts i.
Timerinställningarna för den här enheten och autentiseringsservern kanske inte är synkroniserade. Kontakta systemansvarig.
Kommunikationsfel f trådlöst LAN. Slå AV & PÅ huvudströmmen.
Kommunik.fel för trådlöst LAN. Kontr. info för trådlöst LAN.
Kan inte skicka eftersom minnet är fullt. Vänta och försök igen.
Kan inte utföra åtgärden eftersom minnet är fullt.
Scanningen avbryts för att minnet är fullt. Vill du skriva ut scannade sidor?
Scanningen avbröts för att minnet är fullt. Vänta och försök igen.
Scanningen avbryts för att minnet är fullt. Vill du skicka scannade sidor?
Scanningen avbryts eftersom minnet är fullt. Vill du lagra scannade sidor?
Mängden data som kan sparas för registrerade användare har nått gränsen. Du kan utföra åtgärder, men inga data (loggar för jobbinställningar, innehåll med personliga inställningar etc.) kan lagras denna gång. För att kunna lagra data från nästa gång du loggar in, måste onödiga data raderas från andra användare. Kontakta systemansvarig eller se bruksanvisningen för mer information.
Registrering på hemskärm avbryts eftersom du inte är inloggad. Återgå till funktionsskärmen, logga in och försök igen.
Kontrollera användarnamn, lösenord eller inställningar.
Fyll på papper.
Scanningen avbröts för att originalets datastorlek överskrider maxgränsen. Scanningen kan fortsätta om skärpan minskas eller om Originaltyp anges till Text.
Information angiven av inloggad användare lagras inte.
Inloggning misslyckades.
Anonym åtkomst till autentiseringsservern är inte tillåten.
Kontakta systemansvarig.
Inloggning misslyckades.
Kontoinformationen som krävs för inloggning till autentiseringsservern är ogiltig.
Kontakta systemansvarig.
Kan inte logga in. Kontrollera inloggningsmottagare.
Kunde inte spara lösenordet eftersom antalet lagringsbara lösenord för varje användare har nått gränsen.

Om ett sexsiffrigt tal visas när du loggar in

Om ett fel inträffar när du loggar in kanske ett sexsiffrigt tal visas under meddelandet. Vidta nödvändiga åtgärder enligt det sexsiffriga tal som visas.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
7J36-0J1