Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler

I dette afsnit beskrives de grundlæggende handlinger ved scanning af originaler.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
Når skærmen til valg af tykkelsen af originalen vises, skal du vælge tykkelsen for den original, der bruges. (Vises, hvis <Originals standardtykkelse for scanning fra fremfører> er indstillet til <Angiv altid>. <Originals standardtykkelse for scanning fra fremfører>)
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
Angivelse af modtagere fra adressebogen
Angivelse af modtagere fra hurtigkaldstaster
Manuel indtastning af modtagere
Angivelse af modtagere i LDAP-serveren
Angivelse af personlig mappe
Angivelse af adresser i Cc/Bcc
For at angive flere modtagere skal du trykke på <Angiv modtagere> og angive endnu en modtager.
For at slette en modtager skal du vælge den modtager, du vil slette, og trykke på <Slet modt.>.
Du kan vælge en modtager og trykke på <Detalj.> for at bekræfte de detaljerede oplysninger for modtageren.
Du kan kun ændre modtagere fra <Detalj.>, der er angivet ved hjælp af den nye modtager og modtagere hentet via en LDAP-server.
Hvis servermaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger, behandles godkendelsen mellem servermaskinen og klientmaskinen, mens klientmaskinen henter fjernadressebogen/hurtigkaldstaster. Godkendelsen behandles ved at sammenligne det Systemadministrator-ID og Systemadministrator-PIN, som er angivet på server- og klientmaskine. Ændring af systemadministrator-ID'et og -PIN-koden
Om fjernadressebogen/hurtigkaldstaster er tilgængelige, afhænger af status for systemadministrator-informationsindstillinger for servermaskinen og klientmaskinen, som det ses herunder.
Når servermaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger
Når klientmaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger
Systemadministrator-ID og system-PIN-kode for servermaskinen og for klientmaskinen stemmer
Kan anvende fjernadressebogen/hurtigkaldstasten
Udfører
Udfører
Passer
Ja
Passer ikke
Nej
Udfører ikke
-
Nej
Udfører ikke
Udfører
-
Ja
Udfører ikke
-
Ja
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov.
Valg af et filformat
Valg af opløsning
Angivelse af originalers scanningsformat
Valg af farvescanning/sort-hvid scanning
Scanning af begge sider af originaler
Forstørrelse eller reducering
5
Tryk på (Start).
Originaler scannes og afsendelse/lagring starter.
Hvis du vil annullere scanning, skal du trykke på <Annullér> eller  (Stop) <Ja>.
Når <Tryk på [Start] for at scanne næste original.> vises
Afhængigt af kommunikationsindstillingerne bliver du måske bedt om at indtaste brugernavnet og passwordet. Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Tjek af det samlede antal angivne modtagere.
Det totale antal angivne modtagere vises øverst til højre på skærmen. Derved kan du bekræfte, at antal modtagere er korrekt inden afsendelse.
Sådan annullerer du straks et job, der sendes
Hvis du trykker på  (Stop) betjeningspanelet, mens et job sendes, vises meddelelsen <Er det OK at annullere følgende sendejob?>. Tryk på <Ja> for at annullere afsendelse.
Du kan vælge <Sidste modtagne job> eller <Job sendes> for at vælge det job, der skal annulleres. <Job, som skal annulleres, når der trykkes på Stop>
Tryk på (Stop), når der er flere afsendelsesjob, for at vise skærmbilledet til valg af det afsendelsesjob, der skal annulleres. Hvis det afsendelsesjob, du vil annullere, ikke vises, skal du trykke på <Kontrollér andre job> for at vise <Sendejob>. Vælg det job, som du vil annullere, og tryk på <Annullér>.
Sådan tjekkes statusserne for sendte/lagrede dokumenter
På skærmbilledet <Status Monitor> kan du tjekke statussen for sendte/lagrede dokumenter. Fra dette skærmbillede kan du sende/gemme dokumenter igen eller annullere afsendelse/lagring, når du har tjekket statussen. Kontrol af status og log for scannede dokumenter
Når <Vis meddelelse, når job er godkendt> er indstilet til <Til>, vises skærmen <Status Monitor> fra den følgende skærm, der vises, når et afsendt job er modtaget. <Vis meddelelse, når job er godkendt>
Sådan printes rapporten med resultaterne af afsendelsen/lagringen
Hvis du på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner trykker på <Tilvalg>  <Afsenderapport>, kan du indstille automatisk printning af rapporten, der viser resultaterne af afsendelsen/lagringen.
Hvis du vil indstille dette for hvert job fra <Tilvalg>, skal du vælge <Kun ved fejl> eller <Fra> i <Afsenderapport> og derefter indstille <Tillad print fra Muligheder> til <Til>.
Filnavn
Når en fil er sendt/lagret, indstilles dens filnavn automatisk baseret på følgende format. Du kan ændre indstillingen, så der kan anvendes et andet navn. Indstilling af et filnavn
Format ved afsendelse som e-mail
"Jobnumre (fire cifre)_sidenumre (tre cifre).filtypenavn", som f.eks. "1042_001.jpg"
Format ved lagring på en filserver
"Året, måneden, dagen, timen, minuttet og sekundet, hvor filen er gemt (14 cifre).filtypenavn", som f.eks. "20151030133541.jpg"
E-mailemne
Emnet, der er indtastes i <Standardemne>, indsættes automatisk (<Standardemne>). Hvis du angiver et andet emne, skal du ændre indstillingen eller angive det, hver gang du sender en e-mail (Angivelse af e-mailindstillinger).
Når der fremføres flere ark
Scanning stopper, og meddelelsen vises på skærmen. Følg instruktionerne for at afhjælpe papirstoppet.
Når du har afhjulpet det, vises skærmen for genoptag job. Hvis maskinen fejlagtigt registrerer fremføring af flere ark, skal du trykke på <Detektér ikke fremføring af flere ark> for at fortsætte scanning.
Hvis du på forhånd vil indstille maskinen til at give dig besked om fremføring af flere ark, skal du udføre én af følgende handlinger.
Hver gang du sender/gemmer et dokument, skal du trykke på <Tilvalg> på skærmen Grundlæggende scanningsfunktioner  vælg <Detektér fremf. af flere ark> for at deaktivere indstillingen.
Indstil <Indstil reg. af fremføring af flere ark som standard> til <Fra>. <Indstil reg. af fremføring af flere ark som standard>
TIP
Bestemmelse af originalens top og bund
Du kan indstille dokumentets retning inden scanning, så dokumentets top og bund er placeret korrekt, når den sendte/gemte fil vises på en computer.
Når du anbringer en original i A4-format, skal du trykke på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner <Orig. indhold Retning> <Øverst ved fjern kant> <OK>.
Når du anbringer originaler i stort format som f.eks. A3-format, skal du trykke på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner <Orig. indhold Retning> vælg <Øverst ved fjern kant> eller <Øverst ved kant> alt efter retningen af originalen tryk på <OK>.
Tjek af scannede originaler inden afsendelse/lagring
Du kan tjekke scannede originaler på eksempelskærmen inden afsendelse/lagring. Kontrol af scannede originaler inden afsendelse/lagring (Eksempel)
Registrering af ofte anvendte indstillinger
Du kan kombinere ofte anvendte modtagere og scanningsindstillinger på en knap på maskinen til senere brug. Ved at trykke på den registrerede knap, når du scanner originaler, kan du hurtigt færdiggøre dine indstillinger. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
A3F4-0H1