Ρύθμιση της σύνδεσης με επιλογή ασύρματου δρομολογητή

Μπορείτε να αναζητήσετε τους ασύρματους δρομολογητές (ή τα σημεία πρόσβασης) που είναι διαθέσιμα για σύνδεση και να επιλέξετε ένα από την οθόνη της συσκευής. Για το κλειδί δικτύου, εισαγάγετε ένα κλειδί WEP ή PSK. Προτού επιλέξετε ασύρματο δρομολογητή, ελέγξτε και σημειώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένου του SSID και του κλειδιού δικτύου (Έλεγχος του SSID και του κλειδιού δικτύου).
Ρυθμίσεις ασφαλείας
Εάν η ασύρματη σύνδεση έχει ρυθμιστεί με επιλογή ασύρματου δρομολογητή, η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας WEP ορίζεται σε <Ανοιχτό Σύστημα> ή η μέθοδος κρυπτογράφησης WPA/WPA2 ορίζεται σε <Αυτ.> (AES-CCMP ή TKIP). Αν θέλετε να επιλέξετε <Κοινόχρηστο Κλειδί> για τον έλεγχο ταυτότητας WEP ή <AES-CCMP> για την κρυπτογράφηση WPA/WPA2, πρέπει να ρυθμίσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας <Χειροκίνητη Εισαγωγή>. Ρύθμιση σύνδεσης με καθορισμό των αναλυτικών ρυθμίσεων
1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα <Θέλετε να ενεργοποιήσετε το ασύρματο LAN;>, επιλέξτε <Ναι>.
4
Διαβάστε το μήνυμα που εμφανίζεται και επιλέξτε <OK>.
5
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις SSID>.
6
Επιλέξτε <Επιλογή Σημείου Πρόσβασης>.
Η συσκευή ξεκινά την αναζήτηση για διαθέσιμους ασύρματους δρομολογητές.
Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι δεν μπορεί να βρεθεί το σημείο πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα Μέτρα για κάθε μήνυμα.
7
Επιλέξτε έναν δρομολογητή ασύρματου LAN.
Επιλέξτε τον δρομολογητή το SSID του οποίου συμφωνεί με εκείνο που έχετε σημειώσει και πατήστε <Επόμενο> ().
Για να δείτε λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις ασφάλειας στο Μοντέλο οθόνης αφής
Επιλέξτε δρομολογητή ασύρματου τοπικού δικτύου και επιλέξτε <Λεπτομέρειες>. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε .
Εάν δεν εντοπιστεί ο ασύρματος δρομολογητής σας
Ελέγξτε εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά και εάν είναι έτοιμη να συνδεθεί στο δίκτυο. Προβλήματα εγκατάστασης/ρυθμίσεων
8
Εισαγάγετε το κλειδί δικτύου που σημειώσατε.
Εισαγάγετε το κλειδί δικτύου και επιλέξτε <Εφαρμογή>.
Σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή Κειμένου.
9
Επιλέξτε <Ναι>.
Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος κατά τη διάρκεια της ρύθμισης
Επιλέξτε <Κλείσιμο>, ελέγξτε εάν είναι σωστό το κλειδί δικτύου και επιστρέψτε στο βήμα 5.
10
Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα <Συνδέθηκε.>.
11
Επιλέξτε <Κλείσιμο>.
Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις διεύθυνσης IP και άλλων στοιχείων.
Ισχύς σήματος
Όταν είναι διαθέσιμοι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές για σύνδεση, η συσκευή συνδέεται με τη συσκευή δικτύου που έχει το δυνατότερο σήμα. Η ισχύς του σήματος μετριέται με τη μέθοδο RSSI (Ένδειξη ισχύος ληφθέντος σήματος).
Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP με μη αυτόματο τρόπο. Καθορισμός Διευθύνσεων IP
Ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο LAN, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη Αρχική ή στην οθόνη Βασικών λειτουργιών κάθε λειτουργίας. Βασικές οθόνες
Μείωση κατανάλωσης ρεύματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να εισέρχεται σε <Κατάστ Εξοικ Ενέργειας> με βάση τα σήματα που εκπέμπονται από τον ασύρματο δρομολογητή. <Κατάσταση Εξοικονόμησης Ενέργειας>
Εάν η διεύθυνση IP της συσκευής έχει αλλάξει
Σε περιβάλλον DHCP, η διεύθυνση IP της συσκευής ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύνδεση διατηρείται όσο η συσκευή και ο υπολογιστής ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο.
24YS-00R