Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter

Denne delen beskriver den grunnleggende operasjoner for skanning av originaler.
1
Legg inn dokumentet. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og sende>. <Hjem>-skjermbilde
3
Angi mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
Angi destinasjoner fra adresseboken
Angi mottakere fra 1-trykkstaster
Angi destinasjoner manuelt
Spesifisere mottakere på LDAP-serveren
Angi din egen e-postadresse
Angi personlig mappe
Angi mottakere fra adresseboken på en mobil enhet
Angi adresser i Cc/Bcc
For å angi flere mottakere, trykker du på <Angi mottakere> og angir en ytterligere mottaker.
Hvis du vil slette en mottaker, velger du mottakeren som du vil slette og trykker på <Slette mott.>.
Du kan velge en mottaker og trykke på <Detaljer> for å bekrefte detaljert informasjon om mottakeren.
Du kan bare endre mottakere fra <Detaljer> angitt ved hjelp av Ny mottaker og mottakere hentet via en LDAP-server.
Hvis servermaskinen utfører informasjonsinnstillingene for Systemstyrer, utføres godkjenning mellom servermaskinen og klientmaskinen mens klientmaskinen skaffer ekstern adressebok/ 1-trykkstaster. Godkjenning utføres ved å samsvare systemstyrer-ID og systemstyrer-PIN-kode angitt av servermaskinen og klientmaskinen. Endre systemstyrer-ID og PIN-kode
Hvor tilgjengelig den eksterne adresseboken / 1-trykkstastene er, avhenger av statusen for informasjonsinnstillingene for systemstyrer på servermaskinen og klientmaskinen, som vist nedenfor.
Når servermaskinen utfører informasjonsinnstillingene for systemstyrer
Når klientmaskinen utfører informasjonsinnstillingene for systemstyrer
Systemstyrer-ID og system-PIN-kode for servermaskinen og klientmaskinen samsvarer
Kan bruke ekstern adressebok / 1-trykkstast
Utfører
Utfører
Samsvarer
Ja
Samsvarer ikke
Nei
Utfører ikke
-
Nei
Utfører ikke
Utfører
-
Ja
Utfører ikke
-
Ja
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig.
Velge et filformat
Velge oppløsning
Angi skanneformatet for originaldokumentene
Velge fargeskanning / svart/hvitt skanning
Skanne begge sider av originaldokumenter
5
Trykk på .
Originalene skannes og sending/lagring starter.
For å avbryte skanningen trykker du på <Avbryt> eller   <Ja>.
Når <Trykk på [Start]-tasten for å skanne neste original.> vises
Avhengig av kommunikasjonsinnstillingene, kan det hende du blir bedt om å oppgi brukernavn og passord. Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Slik kontrollerer du totalt antall angitte mottakere
Det totale antall angitte mottakere vises øverst til høyre på skjermen. Dette lar deg bekrefte at antall mottakere er riktig før du sender.
Slik avbryter du umiddelbart at en jobb sendes
Hvis du trykker på på betjeningspanelet mens en jobb sendes, vises meldingen <Er det OK å avbryte følgende sendejobb?>. Trykk på <Ja> for å avbryte sendingen.
Du kan velge <Sist mottatte jobb> eller <Job sendes> for å velge jobben som skal avbrytes. <Jobb som skal avbrytes ved trykk på Stopp>
Trykk på når det er flere sendejobber for å vise skjermbildet for å velge sendejobben du vil avbryte. Hvis sendejobben du ønsker å avbryte ikke vises, trykker du på <Sjekk andre jobber> for å vise <Send jobber>. Velg jobben som du vil avbryte og trykk på <Avbryt>.
Slik sjekkes du statusene for sendte/lagrede dokumenter
På skjermbildet <Statusoverv.> kan du sjekke statusene for sendte/lagrede dokumenter. Dette skjermbildet lar deg sende/lagre dokumenter igjen eller avbryte sending/lagring etter å ha sjekket statusene. Kontrollere status og logg for skannede dokumenter
Når <Vis varsel når jobb godtas> angis til <På>, kan skjermbildet <Statusoverv.> vises fra det følgende skjermbildet som vises etter en sendejobb er mottatt. <Vis varsel når jobb godtas>
Slik skriver du ut en rapport for resultatene av sending/lagring
Hvis du trykker du på <Valg> <Senderesultatrapport> på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning, vil det være mulig å angi at rapporten som viser resultatene av sending/lagring, skrives ut automatisk.
Hvis du vil angi dette for hver jobb fra <Valg>, er det ikke nødvendig å velge <Kun for feil> eller <Av> in <Senderesultatrapport>og deretter angi <Tillat utskrift fra Alternativer> til <På>.
Filnavn
Når en fil sendes/lagres, stilles filnavnet automatisk basert på følgende format. Du kan endre innstillingen slik at andre navn kan tilordnes. Angi et filnavn
Når du sender via e-post
«Jobbnumre (fire sifre) _sidesnumre (tre sifre).filtypenavn»-format, for eksempel «1042_001.jpg»
Når du lagrer på en filserver
«År, måned, dag, time, minutt og sekund er filen lagret (14 sifre).filtypenavn»-format, for eksempel «20151030133541.jpg»
E-postemne
Emnet som skrives inn i <Standardemne> angis automatisk (<Standardemne>). Hvis du angir et annet emne, kan du endre innstillingen eller angi hver gang du sender en e-post (Angi e-postinnstillinger).
TIPS
Bestemme topp og bunn på originalen
Du kan angi orienteringen til dokumentet før skanning, slik at toppen og bunnen er plassert riktig når den sendte/lagrede filen vises på en datamaskin.
Når du plasserer en original i størrelse A4, trykker du på <Valg> på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning <Orig.innhold Retning> <Øverst på bortre kant> <OK>.
Når du plasserer store originaler, som f.eks. A3, trykker du på <Valg> på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning <Orig.innhold Retning> velger <Øverst på bortre kant> eller <Øverst på sidekant> i henhold til retningen på originalen trykker du på <OK>.
Angi flere mottakere, inkludert faks
Hvis du angir <Aktivere faks i skanneog sendefunksjon> til <På> kan du angi faksmottakere fra skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning (<Vis faksfunksjon>). Denne innstillingen er nyttig for å angi flere mottakere, inkludert fakser, for eksempel når du lagrer en kopi av en sendt faks på en filserver.
Sjekke skannede bilder før sending/lagring
Du kan kontrollere skannede bilder på forhåndsvisningsskjermbildet før lagring/sending. Sjekke skannede originaler før sending/lagring (forhåndsvisning)
Registrere ofte brukte innstillinger
Du kan kombinere mottakere og skanneinnstillinger som brukes ofte i en knapp på maskinen for å bruke senere. Ved å trykke på den registrerte knappen når du skanner originaler, kan du raskt fullføre innstillingene. Registrere en kombinasjon av ofte brukte funksjoner
6W27-06C