Problemer med nettverket

Problemer med tilkoblinger

Kan ikke konfigurere nettverket.

Kontroller om <Sjekk innst.endringer for nettverkstilkobling> er angitt til <På>.
<Sjekk innst.endringer for nettverkstilkobling>

En utilsiktet mottaker ringes opp.

Hvis en ruter for ekstern pålogging finnes på nettverket som maskinen er koblet til, kobler maskinen til en mottaker som ikke er den tiltenkte mottakeren, avhengig av innstillingene til maskinen eller ruteren for ekstern pålogging. Dette kan føre til telefonregninger og anropsregninger for abonnenten. Kontroller følgende.
Hvis ruteren for ekstern pålogging ikke må sende pakker via funksjonen for gruppesending, endrer du ruterinnstillingene for å sikre at den sender pakker via en annen metode enn funksjonen for gruppesending. Hvis dette er nødvendig for å tillate gruppesending med ruteren for ekstern pålogging, kontrollerer du om det er angitt en unødvendig mottaker.
Kontroller om vertsnavnet og IP-adressen til filserveren og e-postserveren osv. som er stilt inn i maskinen, er korrekt.
Hvis det finnes en DNS-server i en ekstern server, angir du mottakeren som IP-adressen i stedet for vertsnavnet, selv når du kobler til enheter på samme nettverk som maskinen.
Hvis DNS-serveren er i nettverket som maskinen er koblet til, må du kontrollere om informasjonen for enhetene koblet til et eksternt nettverk er registrert på DNS-serveren, og om denne informasjonen er korrekt.

Gjenkjenner ikke maskinen fra en datamaskin.

Hvis IP-adressen til datamaskinen der Fjernkontroll og verktøyprogrammet kjøres, ikke er tillatt for å sende og motta i <Brannmur innstillinger>, kan ikke informasjonen for maskinen vises på datamaskinen. Kontroller om innstillingene er riktige.
Angi innstillinger for IP-adresser i brannmur
Når du bruker Canon-programvare som iW Management Console, må du angi <Angi dedikert gruppe> til <På>, og velge <Lese/skrive> for <MIB tilgangstillatelse>. Angi også <Dedikerte portinnstillinger> til <På>.
Overvåking og kontroll via SNMP
Maskinen kan ikke gjenkjennes når verktøyprogrammet brukes til å få tilgang til maskinen med et gruppenavn som ikke er SNMP-gruppenavnet angitt i maskinen. Kontroller SNMP-gruppenavnet.
Overvåking og kontroll via SNMP
Hvis meldingen «An error has occurred.» vises i nettleseren og Fjernkontroll ikke kan startes, kan det forbli ugyldig hurtigbufferdata. Tøm hurtigbufferen til nettleseren.
Hvis maskinen går i hvilemodus, er det ikke sikkert at den kan gjenkjennes av en datamaskin. Trykk på for å gå ut av hvilemodus, eller endre <Energiforbruk i hvilemodus> til <Høy>.
<Energiforbruk i hvilemodus>

Problemer med trådløse tilkoblinger

Kan ikke koble til trådløst LAN og kablet LAN samtidig.

Du kan ikke bruke kablet LAN og trådløst LAN samtidig. USB og trådløst LAN eller USB og kablet LAN kan ikke være tilkoblet samtidig.

Fjernkontroll vises ikke.

Er <Bruk HTTP> og <Fjernkontrollinnstillinger> innstilt til <På>?
<Bruk HTTP>
Starte Fjernkontroll
Hvis du er koblet til med trådløst LAN, starter du Fjernkontroll på nytt etter at du har sjekket om IP-adressen er angitt korrekt.
Gjennomføre en tilkoblingstest for en IPv4-adresse
Gjennomføre en tilkoblingstest for en IPv6-adresse
Hvis du er koblet til med kablet LAN, starter du Fjernkontroll på nytt etter at du har sjekket om IP-adressen er angitt korrekt, og at kabelen er riktig tilkoblet.
Koble til kablet LAN
Starte Fjernkontroll
Bruker du en proxyserver? Hvis dette er tilfellet, må du legge til maskinens IP-adresse i «Unntak» (adresser det ikke skal brukes proxy for) i proxy-serverinnstillingene til nettleseren.
Er kommunikasjon med datamaskiner begrenset i brannmuren? Hvis Fjernkontroll ikke kan vises fordi innstillingene er feil, stiller du inn <IPv4 adressefilter>, <IPv6 adressefilter>, eller <MAC-adressefilter> til <Av> fra kontrollpanelet til maskinen.
Begrense kommunikasjon ved å bruke brannmurer
<Nettverk>  <IPv4 adressefilter>
<Nettverk>  <IPv6 adressefilter>
<Nettverk>  <MAC-adressefilter>

Kan ikke koble til nettverket.

Det kan hende at IP-adressen ikke ble angitt. Angi IP-adressen på nytt.
Angi en IP-adresse
Hvis du er tilkoblet med trådløst LAN, sjekker du om maskinen kan koble til nettverket.
Hvis du ikke kan koble til et trådløst LAN

Hvis du ikke kjenner IP-adressen som ble angitt.

Trykk på [Teller-/enhetsinformasjon]-nøkkelen, og sjekk IP-adressen.
Kontrollpanel
Hvis du vil se innstillingsdetaljene eller endre dem, trykker du på  og sjekker IP-adressen.
Angi en IP-adresse

Kan ikke endre fra kablet LAN til trådløst LAN eller trådløst LAN til kablet LAN.

Byttet du også LAN-innstillingen fra kontrollpanelet til maskinen? Du kan ikke endre tilkoblingsmetoden til maskinen med mindre du gjør dette.
Velge kablet LAN eller trådløst LAN

Hvis du ikke vet SSID-en og nettverksnøkkelen til trådløs LAN-ruteren som skal kobles til, eller SSID-en vises ikke på skjermen.

Sjekk om SSID-en vises på den trådløse LAN-ruteren eller boksen.
Kontrollere SSID-en og nettverksnøkkelen

SSID-en til den trådløse LAN-ruteren som skal kobles til, vises ikke i listen over tilgangspunkter.

Sjekk om SSID-en til den trådløse LAN-ruteren som du noterte deg, er korrekt.
Kontrollere SSID-en og nettverksnøkkelen
Hvis SSID-en til den trådløse LAN-ruteren ikke er oppgitt (hvis den bruker stille-funksjonen*), stiller du den trådløse LAN-ruteren til å oppgi SSID-en.
* Denne funksjonen forhindrer at SSID-en til en trådløs LAN-ruter oppdages automatisk.
Kontroller om maskinen er koblet til nettverket.
Hvis du ikke kan koble til et trådløst LAN
Hvis du ikke kan koble til et trådløst LAN
 
           
Sjekk statusen til datamaskinen.
Er konfigurasjonen til datamaskinen og den trådløse LAN-ruteren fullført?
Er noen av ledningene til den trådløse LAN-ruteren (strømledning, LAN-ledning osv.) frakoblet?
Er den trådløse LAN-ruteren slått PÅ?
Hvis problemet fortsatt ikke lar seg løse:
Slå alle enhetene av og på igjen.
Etter en stund sjekker du om du kan koble til nettverket.
Kontroller om maskinen er slått PÅ.
Hvis maskinen er slått PÅ, slår du den AV og PÅ igjen.
Sjekk installasjonsstedet til maskinen og den trådløse LAN-ruteren.
Er maskinen og den trådløse LAN-ruteren for langt fra hverandre?
Er det noen hindringer, som for eksempel vegger, mellom maskinen og den trådløse LAN-ruteren?
Finnes det enheter i nærheten som sender ut elektromagnetiske bølger, som en mikrobølgeovn eller digital trådløs telefon?
: Innen 50 m
Angi følgende innstillinger på nytt:
Hvis innstillingene krever manuell inntasting
Hvis den trådløse LAN-ruteren er stilt inn som beskrevet nedenfor, utfører du manuell innstilling (Konfigurere en tilkobling ved å angi detaljerte innstillinger):
 EN form for avvisning* er aktivert.
 En automatisk generert WEP-nøkkel (heksadesimal) er angitt.
 Stille-funksjonen er aktivert.
* En trådløs LAN-ruter nekter tilkoblinger hvis enheten som prøver å koble til, har «ALLE» eller «tom» angitt for SSID-en.
Hvis det er nødvendig å endre innstillingene til den trådløse LAN-ruteren
Hvis den trådløse LAN-ruteren er angitt som beskrevet nedenfor, må du endre innstillingene på ruteren.
 Filtrering for MAC-adresser er angitt.
 WEP er valgt eller WPA/WPA2-kryptering er angitt for TKIP-en når det kun kommuniseres med IEEE 802.11n.
6W27-0J0