חלק קדמי

לוח הבקרה

לוח הבקרה כולל את המחוונים ותצוגת מסך המגע. מלוח הבקרה, תוכל לבצע כל פעולה ולקבוע הגדרות.
לוח הבקרה
המסכים הבסיסיים של תצוגת מסך המגע

מזין

מזין באופן אוטומטי מסמכי מקור לתוך המכשיר לסריקה. כאשר טעונים במזין שני גיליונות או יותר, ניתן לבצע סריקה רצופה של מסמכי המקור. מזין דו-צדדי כפול

יציאת USB (הצד הימני הקדמי של המכשיר)

ניתן לחבר מכשירים כגון התקן זיכרון USB למכשיר. חיבור התקן אחסון USB
ייתכן שחלק מסוגי מדיית הזיכרון לא יוכלו לשמור נתונים כהלכה.
יציאת ה-USB (הצד הימני הקדמי של המכשיר) תומכת ב-USB 2.0.

המכסה הימני של היחידה הראשית

פתח את המכסה הזה בעת ניקוי נייר תקוע בתוך המכשיר חסימות נייר במקור נייר

יציאת USB (הצד הימני האחורי של המכשיר)

ניתן לחבר למכשיר התקנים כמו התקן אחסון חיצוני.
כשאתם בוחרים <LAN קווי + LAN קווי> עבור <בחר ממשק>, חברו כאן מתאם USB-LAN. התחברות אל רשת LAN קווית עבור קו משני
יציאת ה-USB (הצד הימני האחורי של המכשיר) תומכת ב-USB 3.0.

מחבר USB

חבר כבל USB בעת חיבור המכשיר למחשב.
מחבר ה-USB תומך ב-USB 2.0.

יציאת LAN

חבר כבל LAN בעת חיבור המכשיר לנתב LAN קווי וכדומה. הגדרת סביבת הרשת

מגש רב-תכליתי

טען נייר במגש הרב-תכליתי כשתרצה להשתמש באופן זמני בנייר מסוג השונה מזה שנטען במגירת הנייר.
המגש הרב-תכליתי
טעינת נייר במגש הרב-תכליתי

מכסה ימני עליון של מגירת הנייר

פתח את המכסה הזה בעת ניקוי נייר תקוע בתוך המכשיר חסימות נייר במקור נייר

מכסה ימני תחתון של מגירת הנייר

פתח את המכסה הזה בעת ניקוי נייר תקוע בתוך המכשיר חסימות נייר במקור נייר

מגירת נייר 1

טען את סוג הנייר שאתה משתמש בו לעתים קרובות. מגירת נייר

מגירת נייר 2

טען את סוג הנייר שאתה משתמש בו לעתים קרובות. ניתן להטעין נייר שלא ניתן להטעין במגירה 1, כמו נייר בגודלA3 . מגירת נייר

מכסה מחסנית פסולת הטונר

פתח מכסה זה בעת החלפת מכל פסולת הטונר. החלפת מכל פסולת הטונר

קוד טונר

קוד זה מציין את סוג הטונר המקורי שניתן לשימוש במדפסת. יש להשתמש בטונר עם קוד שכולל את אותן אותיות של הקוד שבמכסה הקדמי של המדפסת. 

מתג הפעלה/כיבוי

לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי בעת הפעלה או כיבוי של המכשיר.
הפעלת המכשיר
כיבוי המכשיר

תיבת אחסון של גיליון ניקוי לזכוכית

השתמשו בתיבה זו לאחסון דפים לניקוי משטח הזכוכית.

מגש פלט

הנייר הוא הפלט כאן, כאשר ההדפסה מסתיימת. הפונקציות איסוף, קיבוץ וסיבוב ב-90 מעלות נתמכות.

המכסה הקדמי של היחידה הראשית

פתחו מכסה זה בזמן החלפת מחסנית הטונר, יחידת התוף או לניקוי הזכוכית חסינת האבק.
החלפת מחסנית הטונר
החלפת יחידת התוף
נקו את הזכוכית חסינת האבק

תומך במגש יציאת הנייר

הרימו את התמיכה כדי שהנייר המודפס לא ייפול.
למידע נוסף על התצורה של ציוד אופציונלי המותקן במכשיר, ראה אפשרויות.
חיבור התקן אחסון USB
באפשרותך לחבר התקן זיכרון USB ליציאות ה-USB הממוקמות בצד ימין של המכשיר ולהדפיס נתונים ישירות מהתקן הזיכרון USB. ניתן גם לשמור מסמכי מקור שנסרקים באמצעות המכשיר ישירות בהתקן הזיכרון USB. עבודה עם נתונים במדיית זיכרון
ודא שהתקן הזיכרון USB נמצא בכיוון הנכון בעת חיבורו למכשיר. אם הוא אינו נמצא בכיוון הנכון, הדבר עלול לגרום לתקלה בהתקן הזיכרון USB או במכשיר.
ודא שאתה פועל לפי הנוהל הנכון בעת הסרת התקן הזיכרון USB. הסרת מדיית הזיכרון. פעולה לא נכונה עלולה לגרום לתקלה בהתקן הזיכרון USB או במכשיר.
המכשיר תומך בהתקני USB בתצורות FAT32/exFAT.
התקנים ושימושים לא נתמכים
מדיית זיכרון עם פונקציות אבטחה
מדיית זיכרון שאינה עומדת במפרט ה-USB
קוראי כרטיסי זיכרון המחוברים דרך USB
חיבור מדיית זיכרון דרך כבל מאריך
חיבור מדיית זיכרון דרך רכזת USB
838F-007