Đóng bìa hoàn hảo

Bạn có thể dán keo vào mặt gáy của ruột sách và đóng vào bìa sách để tạo tập sách.
1.
Hiển thị tờ [Hoàn tất].
2.
Chọn [Đóng Bìa Hoàn Hảo [1 mặt]] hoặc [Đóng Bìa Hoàn Hảo [2 mặt]] từ [Kiểu In].
3.
Xác nhận nội dung của [Danh Sách Cài Đặt].
4.
Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, nhấp vào [Cài Đặt Đóng Bìa Hoàn Hảo] → cài đặt các mục được yêu cầu.
Khi in trên trang bìa, chọn [Dữ Liệu Bố Cục Cùng Cỡ như Bìa] từ [Cài Đặt Bìa Đã Đóng Hoàn Hảo] > [Kiểu In] → chỉ định [Mặt In Bìa Trước]/[Mặt In Bìa Sau].
Khi điều chỉnh cỡ hoàn tất, nhấp vào [Hoàn Tất Điều Chỉnh] → định cấu hình cài đặt thích hợp → nhấp vào [OK].
5.
Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan