Tiltak for hver feilkode

Når utskrift eller skanning ikke fullføres normalt, eller når sending eller mottak av faks mislykkes, vises det et tall som begynner med # (en feilkode) på detaljskjermen for jobbloggen eller en kommunikasjonsstyringsrapport (Skrive ut rapporter og lister). Gjennomfør tiltakene som kreves for feilkoden.
Noen feilkoder vises kanskje ikke, avhengig av maskinen din.

#001 til #800

#801 til #999

#001

Originaler i forskjellige formater ble skannet uten å bruke forskj. format originaler modus.
Sjekk originalene og innstillingene, og forsøk deretter å skanne originalene på nytt.
Det har oppstått en papirstopp.
Når du har fjernet papirstoppen, må du kontrollere dokumentene og innstillingene og skanne på nytt.

#003

Kommunikasjon som overskrider den angitte tiden (64 minutter) forårsaker en feil.
Reduser oppløsningen og forsøk å sende på nytt.
Grunnleggende operasjoner for sending av faks
Når du mottar et dokument, bør du be den andre parten om å redusere oppløsningen ved skanning eller dele opp dokumentet i flere deler.

#005

Det kom ingen respons fra den andre parten i løpet av 35 sekunder.
Kontroller at den andre parten kan kommunisere, og prøv å sende på nytt.
Den andre partens enhet er ikke en modell som støtter G3.
Kontroller enheten til den andre parten.

#009

Det er tomt for papir.
Legg inn papir.
Legge i papir
Papirkassetten/papirskuffen er ikke riktig satt inn.
Sett papirkassetten/papirskuffen helt inn.
Grunnleggende metode for innlegging av papir

#010

Det er tomt for papir.
Legg inn papir.
Legge i papir

#011

Dokumentet som skal sendes, ble ikke riktig plassert.
Plasser originalen riktig, og prøv å sende på nytt fra begynnelsen av prosedyren.

#012

Kunne ikke sende, fordi enheten til den andre parten ikke har noe papir.
Be den andre parten om å legge i papir.

#018

Det var ingen respons ved gjentatt oppringing.
Kontroller at den andre parten kan kommunisere, og prøv å ringe opp på nytt.
Kunne ikke sende fordi den andre parten var opptatt i en samtale eller lignende.
Kontroller at den andre parten kan kommunisere, og prøv å sende på nytt.
Kunne ikke sende fordi innstillingene for den andre partens enhet ikke samsvarer.
Kontroller den andre partens innstillinger, og prøv på nytt.

#019

Når du sendte en faks fra en ekstern faksklientmaskin, kunne ikke sendingen utføres, fordi minnet til den eksterne faksservermaskinen ble fullt.
Prøv å sende på nytt etter at den andre sendingen til den eksterne faksmaskinen er fullført.
Slett unødvendige dokumenter og dokumenter med feil fra serveren for ekstern faksmaskin for å frigjøre plass.
Dokumentet kunne ikke sendes, fordi maskinens minne er fullt.
Slett unødvendige dokumenter og dokumenter med feil for å gjøre mer minne tilgjengelig.
Bildet kunne ikke lagres i minne ved utføring av minnesending.
Utfør minnesending på nytt.
Send dokumentet med direkte sending.
Det oppstod et problem med det skannede bildet ved direkte sending.
Utfør direkte sending på nytt.

#022

Videresending kunne ikke utføres fordi innholdet i gruppemottakeren som er angitt som mottakeren for videresendingen, har blitt slettet eller bare inneholder en postboks.
Angi et annet mål, og forsøk å sende på nytt.
Ved sending til en mottaker lagret i adresseboken, kunne ikke sendingen utføres, fordi den angitte mottakeren ble slettet fra adresseboken mens dokumentet ventet på å bli sendt.
Angi et annet mål, og forsøk å sende på nytt.
Sending fra faksdriveren er ikke tillatt.
Angi <Tillate faksdriver sending> som <På> og prøv på nytt. Begrense funksjonene for sending av faks på maskinen

#025

Når du sendte en faks fra en ekstern faksklientmaskin, ble det angitt en linje som ikke finnes i den eksterne faksservermaskinen.
Kontroller antall linjer i servermaskinen, og prøv å sende på nytt etter å ha avstemt innstillingene for klientmaskinen med antall linjer på servermaskinen.
<Antall sendelinjer>

#033

Den andre partens enhet støtter ikke konfidensiell kommunikasjon eller subadresser.
Send uten å bruke konfidensiell kommunikasjon eller subadresser.

#034

Den konfidensielle lagringsplasseringen i enheten til den andre parten angitt for konfidensiell kommunikasjon, ble ikke funnet.
Kontroller innstillingene for den konfidensielle lagringsplasseringen på den andre partens enhet, og prøv å sende på nytt.
Minnet var utilstrekkelig i enheten til den andre parten.
Be den andre parten om å frigjøre plass.

#035

Den andre partens enhet støtter ikke videresendingsfunksjonen eller subadresser.
Send direkte til den andre parten.

#037

Dokumentet kunne ikke mottas fordi det ikke var tilstrekkelig ledig minne.
Organiser dokumentene i Memory RX Inbox for å gjøre mer minne tilgjengelig.
Skrive ut dokumenter i Memory RX-innboksen
Hvis du kopierer et dokument med flere enn 100 sider i én operasjon, kan du dele opp dokumentet i to eller flere deler og deretter kopiere.
Data som inneholder mer enn 1000 sider, ble mottatt.
Maskinen sletter alle sider etter side 999, og skriver ut eller lagrer de resterende 999 sidene. Be den andre parten sende side 1000 og de neste sidene, på nytt.
Ved utsatt sending eller nytt sendingsforsøk ble ikke bildedataene for dokumentet som skulle sendes, funnet i minnet.
Skann originalen på nytt, og prøv å sende igjen.
Velg direkte sending når du sender på nytt.
Kunne ikke sende til flere mottakere, fordi maskinen hadde utilstrekkelig ledig minne.
Slett unødvendige dokumenter og dokumenter med feil for å frigjøre plass.
Reduser oppløsningen eller del dokumentet i to eller flere deler, og forsøk deretter å sende dokumentet på nytt.
Reduser oppløsningen og forsøk å sende på nytt.

#040

Ved sending av en faks fra en ekstern faksklientmaskin, kunne ikke sendingen utføres, fordi minnet på den eksterne faksservermaskinen var utilstrekkelig.
Slett unødvendige dokumenter og dokumenter med feil fra serveren for ekstern faksmaskin for å frigjøre plass.
Reduser oppløsningen eller del dokumentet i to eller flere deler, og forsøk deretter å sende dokumentet på nytt.
Reduser oppløsningen og forsøk å sende på nytt.
Dokumentet kunne ikke sendes, fordi maskinens minne er fullt.
Slett unødvendige dokumenter og dokumenter med feil for å gjøre mer minne tilgjengelig.
Del opp sendingsoperasjonen i flere omganger i stedet for å sende dokumentet til alle mottakerne samtidig.
Senk oppløsningen, og send deretter dokumentet på nytt.

#054

Sendingsprosessen ble avbrutt fordi enhetens telefonnummer og enhetsnavn ikke ble registrert.
Prøv å sende på nytt etter at du har registrert enhetens telefonnummer og enhetsnavn.
<Sende>  <Faksinnstillinger>  <Innstille linje>
<Lagre brukertelefonnummer>
<Lagre enhetsnavn>

#080

En underadresse er ikke angitt i enheten til den andre parten.
Kontroller underadressen for den andre parten, og prøv å sende på nytt.

#081

Et passord er ikke angitt i enheten til den andre parten.
Kontroller passordet for den andre parten, og prøv å sende på nytt.

#082

Pollingoverføring er ikke konfigurert på enheten til den andre parten.
Be den andre parten om å konfigurere pollingoverføring, og utfør pollingmottak igjen.

#083

Underadressen og passordet til maskinen og enheten til den andre parten samsvarte ikke når du utførte pollingmottak.
Sjekk at underadressen og passordet til maskinen og enheten til den andre parten samsvarer, og prøv å sende på nytt.

#084

Kan ikke utføre pollingmottak fordi passordet ikke støttes av enheten til den andre parten.
Utfør pollingmottak uten å bruke et passord.

#099

Operasjonen ble avbrutt før den ble fullført.
Utfør operasjonen på nytt.

#102

Underadresse og passord samsvarer ikke.
Kontroller underadressen og passordet for den andre parten, og prøv å sende på nytt.
Det var utilstrekkelig minne i mottakerens maskin.
Be mottakeren om å gjøre mer minne tilgjengelig.

#107

Dokumentet kan ikke sendes fordi det ikke er tilstrekkelig ledig minne.
Senk oppløsningen eller del dokumentet i to eller flere deler, og forsøk deretter å sende dokumentet på nytt.
Slett unødvendige filer for å få mer ledig minne.
Lagre mottatte dokumenter på maskinen (minnemottak)
Hvis dette problemet ofte oppstår, kan du ta kontakt med en lokal Canon-forhandler.

#401

Minnemediet eller filserveren er full, eller antallet filer som kan lagres i rotkatalogen (øverste nivå i mappen) er overskredet.
Slett unødvendige filer fra minnemediet eller filserveren, eller opprett en ny mappe og flytt eksisterende filer til den mappen for å lage rom i rotkatalogen.

#402

Bildeoverføringen mislyktes ved overføring til minnemediet fordi et ugyldig tegn (for eksempel \) var inkludert i det angitte filnavnet.
Endre filnavnet til riktig filnavn.

#403

Filen kunne ikke lagres fordi en fil med samme navn allerede eksisterer. Normalt utføres automatisk endring av nytt navn for å legge et tall mellom 1 og 999 til filnavnet når en fil med samme navn eksisterer, men filen kunne ikke lagres fordi filer med numrene 1 til 999 som er vedlagt til dem, allerede eksisterer.
Endre filnavnet og lagre filen igjen.

#404

Skriving mislyktes fordi skriverbeskyttelsesbryteren til minnemediet var aktivert.
Deaktiver skrivebeskyttelsesbryteren til minnemediet.

#406

Skriving mislyktes på grunn av en av følgende mulige årsaker:
Minnemediene ble fjernet mens filen ble skrevet til den.
Avansert område til en annen maskin på nettverket ble slettet mens filen ble skrevet til den.
Kontroller at minnemediet er satt inn eller at Avansert område til en annen maskin på nettverket er tilgjengelig, og les filen på nytt.
Bildeoverføringen mislyktes ved overføring til minnemediet fordi det oppstod en uspesifisert feil. (Det tilkoblede minnemediet kan være formatert med et filsystem som ikke støttes.)
Sjekk statusen til minnemediet og bekreft at det er formatert med et filsystem som støttes av maskinen (FAT32/exFAT). Deretter kan du prøve å utføre prosedyren på nytt.
Størrelsen på filen overskred den øvre grensen.
Senk oppløsningen eller reduser antall sider, og utfør operasjonen på nytt.

#407

Lengden på den fullstendige banen til den angitte filen (eller mappen) overskrider makslengden som støttes.
Endre filnavnet slik at lengden på hele banen ikke er mer enn 256 tegn, eller endre destinasjonsmappen.

#409

Filen kunne ikke lagres fordi det maksimale antallet filer som kan lagres i destinasjonen, er nådd.
Endre destinasjonen for å lagre filen.

#410

Lagring kan ikke utføres fordi det er for mange jobber som venter på å bli lagret.
Utfør operasjonen igjen når de andre jobbene er fullført.

#411

Filen er allerede låst av andre operasjoner.
Vent litt, og utfør operasjonen på nytt.

#701

Avdelings-ID eksisterer ikke, eller passordet ble endret.
Hvis du bruker brukerautentisering, kan du tilordne avdelings-ID-er til brukerne. Hvis du bruker avdelings-ID-godkjenning, skriver du inn den nye avdelings-ID-en og PIN-koden for å logge på igjen.
Mottaksinnstillingen i <Tillate utskriftsjobber med ukjent ID> eller <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> er angitt til <Av>.
Angi <Tillate utskriftsjobber med ukjent ID> og <Tillate fjernskannejobber med ukjent ID> i <Avd. ID styring> til <På>.
Angi avdelings-ID-styring
Sendingen kunne ikke utføres fordi autentisering mislyktes for den eksterne faksklientmaskinen til den eksterne faksserveren.
Hvis avdelings-ID-administrasjonen er angitt i den eksterne faksservermaskinen, logger du på den eksterne faksklientmaskinen ved å bruke avdelings-ID-en og PIN-koden som er angitt i den eksterne faksservermaskinen.

#702

Sendingen kunne ikke utføres fordi minnet var fullt.
Vent litt. Prøv å sende igjen etter at den andre sendingen er fullført.

#703

Det oppstod en feil ved konvertering av bildet.
Senk oppløsningen, og send deretter dokumentet på nytt.
Kunne ikke skrive fordi bildeområdet i minnet er fullt.
Prøv å sende igjen etter at den andre sendingen er fullført.
Slett unødvendige filer i faks- / I-faks-innboksen. Hvis det fortsatt er et problem, må du starte maskinen på nytt.
Slå på maskinen

#704

En ukjent feil oppstod når du hentet destinasjonsinformasjon fra adresseboken.
Kontroller mottakerinnstillingene. Hvis det fortsatt er et problem, må du starte maskinen på nytt.
Slå på maskinen

#705

Sendingen ble kansellert fordi bildedatastørrelsen overskred den maksimale verdien som er angitt i Innstillinger/Registrering.
Juster maksimal datastørrelse for sending. Velg en lavere oppløsning eller reduser antall bilder som sendes samtidig når du bruker I-faks-funksjonen, for å sikre at maksimal datastørrelse for sending ikke overskrides. Del dataene, avhengig av forholdene til den andre parten.
<Maks. dataformat for sending>

#706

En adressebok ble importert / eksportert fra et eksternt brukergrensesnitt, eller en annen sendende komponent var i bruk.
Prøv å sende igjen etter at operasjonen er fullført.

#711

Minnet er fullt. Det kan hende du kan sende hvis du sletter unødvendige filer i minnet.
Prøv å sende igjen etter å ha slettet unødvendige filer i minnet.

#712

Minnet er fullt. Prøv å utføre igjen etter å ha slettet unødvendige filer i minnet.
Prøv å sende igjen etter å ha slettet unødvendige filer i minnet.

#713

Dokumentet i faks-/I-faks-innboksen ble slettet før du sendte nettadressen.
Prøv å sende igjen etter at du har lagret det nødvendige dokumentet i faks-/I-faks-innboksen.

#715

Sertifikatet som skal brukes, ble ikke funnet når du sendte en e-post med en digital signatur vedlagt.
Når du bruker en enhetssignatur, angir du e-postadressen til maskinen (Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks), og generer deretter et sertifikat for enhetssignaturer (Generere en enhetssignaturnøkkel). Hvis et sertifikat for enhetssignaturer allerede er generert, genererer du det igjen. Når du bruker en brukersignatur, må du registrere sertifikatet for brukersignaturer igjen (Registrere et brukersignatursertifikat).
Sjekk om et utgått sertifikat eller tilbakekalt sertifikat brukes. I tillegg må du sjekke om sertifikatkjeden er ugyldig.

#716

Destinasjonssertifikatet for offentlig nøkkel ble ikke funnet.
Registrer destinasjonens offentlige nøkkelbevis på maskinen.
Registrere et S/MIME-sertifikat
Sjekk om et utgått sertifikat eller tilbakekalt sertifikat brukes. I tillegg må du sjekke om sertifikatkjeden er ugyldig.

#749

Operasjonen kunne ikke utføres fordi en melding om tjenesteanrop vises.
Slå av strømmen, og slå på strømmen igjen. Hvis operasjonen fremdeles ikke kan utføres riktig, må du slå hovedstrømbryteren av, fjerne strømpluggen fra stikkontakten og kontakte en lokal, autorisert Canon-forhandler.
Slå av maskinen
Slå på maskinen

#751

Serveren kjører ikke eller nettverket er frakoblet (enten kunne du ikke koble deg til destinasjonen, eller tilkoblingen gikk tapt før jobben kunne fullføres).
Sjekk om serveren fungerer normalt.
Sjekk nettverkets status.
Hvis destinasjonen bruker IIS 6.0 med Windows Server 2003 og sammendragsgodkjenning brukes som autentiseringsmetode for WebDAV-serveren, må du angi <Bruk delt bolksending for WebDAV-sending> til <På> for å sende med WebDAV via en proxy ved hjelp av TLS-kommunikasjon.
<Bruk delt bolksending for WebDAV-sending>
IP-adresse er ikke innstilt.
Kontroller <TCP/IP-innstillinger> i <Preferanser>.
<Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>
Kunne ikke sende til en SMB-server (inkludert Avansert område til en annen maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien med SMB) fordi en filserver blir sett gjennom med Windows (SMB).
Hvis det oppstår en feil ved utsatt sending, lukker du <Se gjennom>-skjermen og skanner og sender dokumentet på nytt.
Hvis det oppstår en feil når du videresender en mottatt faks-/I-faks-fil til en SMB-server, kan du skanne en trykt kopi av den mottatte filen og sende den til videresendingsdestinasjonen.
Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter
Du kan unngå feil ved å bruke FTP som protokoll for sending til servere.

#752

Serveren kjører ikke eller nettverket er frakoblet.
Sjekk om SMTP-serveren fungerer normalt.
Sjekk nettverkets status.
Innstillingen for SMTP-servernavn for e-post/I-faks er feil, eller e-postadressen eller domenenavnet er ikke angitt.
Sjekk innstillingene for SMTP-server, e-postadresse og domenenavn i <Kommunikasjonsinnstillinger>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks

#753

En TCP/IP-feil (kontakt- eller velgefeil osv.) skjedde ved sending av e-post eller når du sender en faks fra en ekstern faksklientmaskin.
Sjekk statusen til nettverkskabelen og kontakten. Hvis det fortsatt er et problem, må du starte maskinen på nytt.
Slå på maskinen

#755

Kunne ikke sende en faks fra en ekstern faksklientmaskin fordi TCP/IP ikke fungerer som den skal.
Kontroller <TCP/IP-innstillinger> i <Preferanser>.
<Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>
IP-adresse er ikke innstilt.
Kontroller <TCP/IP-innstillinger> i <Preferanser>.
<Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>
Hvis du valgte <Kablet LAN + Trådløst LAN> i <Velg kablet/trådløst LAN>, må du også sjekke <Sublinjeinnstillinger> i <Preferanser>.
<Nettverk>  <Sublinjeinnstillinger>
Da maskinen ble slått PÅ, ble ikke en IP-adresse tildelt maskinen av DHCP eller Auto IP.
Kontroller <TCP/IP-innstillinger> i <Preferanser>.
<Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>
Hvis du valgte <Kablet LAN + Trådløst LAN> i <Velg kablet/trådløst LAN>, må du også sjekke <Sublinjeinnstillinger> i <Preferanser>.
<Nettverk>  <Sublinjeinnstillinger>

#759

Det oppstod en feil når du sendte URL-adressen til postboksen der filen ble lagret.
Kontakt administratoren.

#761

Når du sender en PDF-/XPS-fil med en digital signatur, kunne filen ikke sendes fordi sertifikatet eller nøkkelpar-settet på maskinen var korrupt eller det ikke var mulig å få tilgang til.
Når du sender en PDF-/XPS-fil med en brukersignatur, må du sjekke om brukersertifikatet er skadet. Hvis brukerbeviset er skadet, installerer du det igjen.
Legge en digital signatur til sendte filer
Registrere et brukersignatursertifikat
Når du sender en PDF-/XPS-fil med en enhetssignatur, må du sjekke om enhetssertifikatet er skadet. Hvis utstyrsertifikatet er ødelagt, generer det på nytt.
Generere en enhetssignaturnøkkel

#762

Kunne ikke sende til et domene som ikke er registrert som et tillatt domene, fordi <Begrens mottakerdomene> er angitt til <På>.
Angi <Begrens mottakerdomene> til <Av> eller registrere domenet som et tillatt domene, og prøv å sende på nytt.
Begrense domenet til sendemottakeren

#766

Sertifikatet som skal brukes når du sender en PDF-/XPS-fil med en digital signatur, har utløpt.
Oppdater sertifikatet eller bruk et sertifikat som ikke har utløpt.
Hvis sertifikatet ikke er utløpt, må du stille inn riktig tid for maskinen.
Stille inn dato og klokkeslett

#769

Antall forsøk som er tillatt for sendefunksjonen, nådde den øvre grensen.
Hvis du vil fortsette å bruke denne funksjonen, kan du kjøpe det offisielle valgfrie produktet.

#770

Når du sender med WebDAV, kunne ikke sending utføres fordi TLS-kommunikasjon ikke ble støttet på WebDAV-serversiden eller proxy-serversiden.
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.
Sjekk proxy-serveren hvis du sender via en proxy.
Sendingen kunne ikke utføres fordi en valideringsfeil oppstod ved validering av TLS-serverbeviset når du sendte med WebDAV fordi <Bekreft TLS-sertif. for WebDAV-sending> er angitt til <På>.
Sjekk om CA-sertifikatet som ble brukt for å signere TLS-serversertifikatet på WebDAV-serversiden, er registrert på maskinen.
Sjekk om TLS-serversertifikatet på WebDAV-serversiden er riktig.
Sjekk om sertifikatet for TLS-serveren er et egensignert sertifikat.
Operasjonen kunne ikke fullføres fordi en valideringsfeil oppstod ved validering av TLS-serverbeviset når du fikk tilgang til en annen server fordi <Bekreft TLS-sertifikat for nettv.tilgang> er satt til <På>.
Sjekk om CA-sertifikatet som ble brukt til å signere TLS-serversertifikatet til Avansert område for maskinen i imageRUNNER ADVANCE-serien som en WebDAV-server, er registrert i maskinen.
Sjekk om TLS-serversertifikatet til Avansert område til den andre maskinen i imageRUNNER ADVANCE-serien som en WebDAV-server, er riktig.
Sjekk om sertifikatet for TLS-serveren er et egensignert sertifikat.

#771

Innstillingen for ekstern faksserveradresse er feil.
Sjekk <Eksterne fakssendeinnstillinger>.
<Ekstern faks serveradresse>
Den eksterne faksserveren kjører ikke.
Sjekk om den eksterne faksserveren fungerer normalt.
Nettverket er frakoblet.
Sjekk nettverkets status.
Kunne ikke koble til den eksterne faksserveren fordi DNS-serveren ikke kunne kobles til.
Kontroller innstillingen for DNS-server.
Stille inn DNS-innstillinger
Sjekk om DNS-serveren fungerer normalt.

#772

Nettverket er frakoblet.
Sjekk nettverkets status.

#773

PDF-funksjoner som er ikke tilgjengelige når <Format PDF to PDF/A> er satt til <På > er valgt.
Avbryt innstillingene for Krypter og Synlige signaturer. Alternativt kan du sette <Format PDF to PDF/A> til <Av>.
<Formatere PDF til PDF/A>

#801

En tidsavbruddfeil oppstod på grunn av et problem på postserverens side ved kommunikasjon med SMTP-serveren for å sende en e-post eller sende eller motta en I-faks.
Sjekk om SMTP-serveren fungerer normalt.
Sjekk nettverkets status.
En feil ble returnert fra SMTP-serveren når du koblet til SMTP. Adresseinnstillingen er feil. Det oppstod en feil på grunn av et problem på serversiden når du sendte til en filserver.
Sjekk om SMTP fungerer normalt, statusen til nettverket, destinasjonsinnstillingene og status og innstillinger på filserveren.
Brukernavnet og passordet som kreves når du sender e-post, er ikke angitt.
Kontroller <SMTP-autentisering (SMTP AUTH)> i <Autentiser./kryptering>.
Stille inn SMTP-godkjenning
Du har sendt til en destinasjon som ikke har skriveprivilegier.
Kontroller mottakerinnstillingene.
En fil med samme navn eksisterte når du sendte til en filserver som ikke tillater filer å overskrives.
Endre innstillingene til filserveren slik at filer kan overskrives. Alternativt kan du kontakte serveradministratoren.
Endre filnavnet.
Mappenavnet eller passordet som ble spesifisert når du sendte til en filserver, var feil.
Sjekk mappenavnet eller passordet.

#802

SMTP-servernavnet som er spesifisert i <Kommunikasjonsinnstillinger>, er feil.
Sjekk SMTP-servernavnet som er angitt i <Kommunikasjonsinnstillinger>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
DNS-serveradressen som er spesifisert i <DNS-innstillinger>, er feil.
Kontroller DNS-serveradressen som er spesifisert i DNS-innstillingene.
Stille inn DNS-innstillinger
Tilknytning til DNS-serveren mislyktes.
Sjekk at DSN-serveren fungerer normalt.
Innstillingene for FTP-serveren som er spesifisert som destinasjon, er feil.
Sjekk FTP-serveren som er spesifisert som destinasjon.
Tilkoblingen til FTP-serveren mislyktes.
Kontroller at FTP-serveren fungerer som den skal.

#803

Tilknytningen ble brutt grunnet årsaker på mottakersiden før alle sidene kunne bli sendt.
Tast gruppemottakeren på nytt og forsøk å sende igjen.

#804

Når du sender til en filserver, samsvarte ingen mapper med den angitte banen.
Sjekk mottakeren.
Du har ikke tilgangsrettigheter for mappen eller filen. Alternativt kan mappen eller filen ha blitt slettet av en annen operasjon.
Tillat tilgang til mappen på serversiden. Alternativt kan du kontakte serveradministratoren.

#805

Kunne ikke sende til SMB-serveren fordi det ikke var nok ledig plass på serversiden.
Slett unødvendige dokumenter og feildokumenter fra serveren for å frigjøre plass. Alternativt kan du kontakte serveradministratoren.

#806

Brukernavnet eller passordet som ble spesifisert når du sendte til en filserver, var feil.
Kontroller brukernavnet eller passordet.
Destinasjonen som ble spesifisert når du sendte en e-post/I-faks, var feil.
Sjekk destinasjonen for e-posten/I-faksen.

#807

Du har ikke tilgangsrettigheter for den angitte katalogen.
Angi tilgangsrettigheter for serverkatalogen eller send til en katalog som du har tilgangsrettigheter for. Alternativt kan du kontakte administratoren.

#809

Når du sender til en SMB-server, eksisterer en fil med samme navn allerede, og overskriving av filer er ikke tillatt.
Endre filnavnet og prøv å sende på nytt.
Endre innstillingene til SMB-serveren slik at filer kan overskrives. Alternativt kan du kontakte serveradministratoren.
Når du sender til en SMB-server, var responsen på serversiden treg, noe som førte til en tidsavbrudd på maskinen før dataene kunne sendes eller videresending kunne fullføres.
Angi en lengre tidsavbruddstid i <Tidsavbrudd> på SMB-klienten.
Stille inn SMB-innstillinger

#810

Det oppstod en POP-serverforbindelsesfeil da en I-faks ble mottatt.
Sjekk POP-serverinnstillingene i <Kommunikasjonsinnstillinger>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Kontroller at POP-serveren fungerer som den skal. Sjekk nettverkets status.
En feil ble returnert fra POP-serveren når du koblet til POP-serveren. Alternativt oppstod det en tidsavbruddfeil på serversiden.
Sjekk POP-serverinnstillingene i <Kommunikasjonsinnstillinger>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Kontroller at POP-serveren fungerer som den skal. Sjekk nettverkets status.

#813

En POP-servergodkjenningsfeil (brukerkontofeil eller passordfeil) oppstod da en I-faks ble mottatt.
Sjekk POP-serverinnstillingene i <Kommunikasjonsinnstillinger>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks

#815

Du kan ikke logge på filserveren fordi maskinen skriver ut et dokument sendt til denne serveren. Samtidige tilknytninger er ikke mulig.
Vent et øyeblikk før du prøver å sende dataene igjen. Alternativt stopper du PServer.

#816

Utskriften kunne ikke utføres fordi det maksimale antallet utskrifter som ble satt i avdeling ID-behandling, ble overskredet.
Kontakt systemadministratoren.

#818

De mottatte dataene var i et filformat som ikke kan skrives ut.
Be den andre parten om å endre filformatet og sende det på nytt.

#819

Data som ikke kan behandles, ble mottatt. MIME-informasjonen er ugyldig.
Be den andre parten om å sjekke innstillingene og sende på nytt.

#820

Data som ikke kan behandles, ble mottatt. BASE64 eller uuencode er ugyldig.
Be den andre parten om å sjekke innstillingene og sende på nytt.

#821

Data som ikke kan behandles, ble mottatt. En TIFF-analysefeil oppstod.
Be den andre parten om å sjekke innstillingene og sende på nytt.

#822

Data som ikke kan behandles, ble mottatt. Bildet kan ikke dekodes.
Be den andre parten om å sjekke innstillingene og sende på nytt.

#825

Avdelings-ID og PIN-kode for en jobb som ble utført, eller en reservert jobb, ble slettet, eller PIN-koden ble endret.
Utfør jobben igjen ved å endre avdelings-ID-en og PIN-koden.

#827

Data som ikke kan behandles, ble mottatt. Ikke-støttet MIME-informasjon ble inkludert.
Be den andre parten om å sjekke innstillingene og sende på nytt.

#828

HTML-data ble mottatt.
Be den andre parten om å bytte til et annet format enn HTML og sende på nytt.

#829

Data som inneholder mer enn 1000 sider, ble mottatt.
Maskinen sletter alle sider etter side 999, og skriver ut eller lagrer de resterende 999 sidene. Be den andre parten sende side 1000 og de neste sidene, på nytt.

#830

En DSN-feilvarsel ble mottatt fordi I-faksadressen eller destinasjonsbetingelsene var feil.
Sjekk den angitte I-faksadressen og destinasjonsbetingelsene.
En DSN-feilvarsel ble mottatt fordi størrelsen på filen som ble sendt, overskredet størrelsen som er tillatt av postserveren.
Endre innstillingen i <Maksimalt dataformat for sending> slik at størrelsen på filen du vil sende, ikke overstiger størrelsen som er tillatt av postserveren.
<Maks. dataformat for sending>
Sjekk status på postserveren, DNS-serveren og nettverket.

#831

Et I-faks-dokument kunne ikke mottas ved hjelp av SMTP på grunn av Mottaksfilter-innstillingene i brannmurinnstillinger.
Tilbakestill Mottaksfilter-innstillingene i brannmurinnstillinger.
Angi innstillinger for IP-adresser i brannmur

#832

Kunne ikke sende DSN-post fordi e-postinnstillinger og nettverksinnstillinger ikke var spesifisert i <Kommunikasjonsinnstillinger>.
Sjekk <Kommunikasjonsinnstillinger>, <DNS-innstillinger> og <IP-adresse innstillinger>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Stille inn DNS-innstillinger
Angi en IP-adresse
DSN-post kunne ikke sendes på grunn av et problem med e-postserveren eller DNS-serveren.
Sjekk status på postserveren og DNS-serveren.

#833

MDN-post (Message Disposition Notification) kunne ikke sendes fordi TCP/IP-innstillingene ble ikke spesifisert.
Sjekk <Kommunikasjonsinnstillinger>, <DNS-innstillinger> og <IP-adresse innstillinger>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Stille inn DNS-innstillinger
Angi en IP-adresse
MDN-post (Message Disposition Notification) kunne ikke sendes på grunn av et problem med e-postserveren eller DNS-serveren.
Sjekk status på postserveren og DNS-serveren.

#834

En MDN-feilvarsel ble mottatt fordi I-faksadressen eller destinasjonsbetingelsene var feil.
Sjekk den angitte I-faksadressen og destinasjonsbetingelsene.
En MDN-feilvarsel ble mottatt fordi det oppstod et problem i postserveren eller nettverket.
Sjekk status på postserveren og nettverket.
Det ble mottatt en feilmelding om MDN fordi et problem, for eksempel fullt minne, oppstod hos den andre parten.
Sjekk tilstanden og statusen til den andre parten.

#835

Det maksimale antallet tekstlinjer som kan mottas med I-faks, ble overskredet.
Be den andre parten om å redusere antall tekstlinjer i meldingsorganet og sende på nytt.

#837

En tilkoblingsforespørsel ble mottatt fra en vert hvis tilkobling er begrenset av Mottaksfilter-innstillingene i brannmurinnstillinger.
Tilbakestill Mottaksfilter-innstillingene i brannmurinnstillinger. Dette kan også representere et hackingforsøk via uautorisert tilgang.
Angi innstillinger for IP-adresser i brannmur

#838

Lisensen som kreves for å bruke sendefunksjonen, er utløpt.
Kjøp en lisens for sendefunksjonen.

#839

Brukernavnet eller passordet angitt i <Kommunikasjonsinnstillinger> er feil.
Sjekk brukernavn og passordinnstillinger for SMTP-autentisering (SMTP AUTH) i <Kommunikasjonsinnstillinger>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks

#841

En krypteringsalgoritme som er delt med postserveren, eksisterer ikke for e-post- og I-faksoverføring.
Angi <Tillat TLS (POP)> eller <Tillat TLS (SMTP-send.)> i <Kommunikasjonsinnstillinger> til <Av>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Legg til en felles krypteringsalgoritme i e-postserverinnstillingene.

#842

Postserveren ba om godkjenning ved bruk av et klientsertifikat for overføring av e-post og I-faks.
Angi <Tillat TLS (POP)> eller <Tillat TLS (SMTP-send.)> i <Kommunikasjonsinnstillinger> til <Av>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Endre postserverinnstillingene slik at det ikke bes om klientsertifikat.
Sendingen kunne ikke utføres fordi en valideringsfeil oppstod ved validering av TLS-serverbeviset når du sendte med SMTP fordi <Bekreft TLS-sertif. for SMTP-sending> er angitt til <På>.
Bruk det eksterne brukergrensesnittet til å sjekke om CA-sertifikatet som ble brukt til å signere TLS-serversertifikatet på SMTP-serversiden, er registrert på maskinen.
Sjekk om TLS-serversertifikatet på SMTP-serversiden er riktig.
Sjekk om sertifikatet for TLS-serveren er et egensignert sertifikat.

#843

Det er stor forskjell mellom klokkeslettet for KDC-serveren (Key Distribution Center) og tiden som er satt på maskinen.
Juster gjeldende dato og klokkeslett i <Date/Time Settings>.
Stille inn dato og klokkeslett
Juster gjeldende tid innstilt i KDC-serveren (Key Distribution Center).

#844

Kunne ikke utføre TLS-kryptert kommunikasjon med POP-serveren når du sendte med POP før SMTP.
Kontroller innstillingene for TLS-kryptert kommunikasjon på POP-serveren.
Angi <Tillat TLS (POP)> til <Av> i <Kommunikasjonsinnstillinger>. Hvis problemet ikke er løst, angir du <POP-autentisering før sending> til <Av> i <Kommunikasjonsinnstillinger> og bytter til en annen innstilling enn POP før SMTP.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Sendingen kunne ikke utføres fordi en valideringsfeil oppstod ved validering av TLS-serversertifikatet ved kommunikasjon med POP-serveren fordi <Bekreft TLS-sertif. for POP-mottak> er angitt til <På>.
Bruk det eksterne brukergrensesnittet til å sjekke om CA-sertifikatet som ble brukt til å signere TLS-serversertifikatet på POP-serversiden, er registrert på maskinen.
Sjekk om TLS-serversertifikatet på POP-serversiden er riktig.
Sjekk om sertifikatet for TLS-serveren er et egensignert sertifikat.

#845

Kunne ikke utføre POP-godkjenning (POP AUTH) når du sendte med POP før SMTP.
Kontroller innstillingene i <POP-server>, <POP-innlog.navn> og <POP-passord> i <Kommunikasjonsinnstillinger>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Kontroller innstillingene for POP-godkjenning på POP-serveren.
Velg <Standard> eller <APOP> i <POP-autentiseringsmetode> i <Kommunikasjonsinnstillinger>. Hvis problemet ikke er løst, angir du <POP-autentisering før sending> til <Av> i <Kommunikasjonsinnstillinger> og bytter kommunikasjonsinnstillingene til noe annet enn POP før SMTP.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks

#846

Kunne ikke utføre POP-godkjenning (APOP) når du sendte med POP før SMTP.
Kontroller innstillingene i <POP-server>, <POP-innlog.navn> og <POP-passord> i <Kommunikasjonsinnstillinger>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Kontroller APOP-innstillingene for POP-serveren.
Velg <Standard> eller <POP AUT.> i <POP-autentiseringsmetode> i <Kommunikasjonsinnstillinger>. Hvis problemet ikke er løst, angir du <POP-autentisering før sending> til <Av> i <Kommunikasjonsinnstillinger> og bytter kommunikasjonsinnstillingene til noe annet enn POP før SMTP.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks

#847

Kunne ikke lagre den mottatte filen i en konfidensiell faksinnboks fordi minnet til postboksen eller faks-/I-faksboksen var full.
Slett unødvendige filer i den konfidensielle faksboksen eller Memory RX-innboksen.
Skrive ut dokumenter i Memory RX-innboksen
Holde mottatte dokumenter private

#848

Det oppstod en feil når du kombinerte en e-post som ble delt og sendt.
De delte dataene kan ha blitt slettet. Hvis du sletter delte data, kan de ikke kombineres for å danne et ferdig dokument, selv om de gjenværende dataene mottas senere. Be avsenderen om å sende dataene på nytt.

#851

Skriverjobben kunne ikke lagres fordi minnet er fullt.
Kontroller mengden tilgjengelig minne, og utfør jobben på nytt.

#852

Strømmen ble slått AV mens jobben ble utført.
Kontroller at strømkabelen og støpselet er ordentlig tilkoblet, og utfør jobben på nytt.

#853

Minnet er fullt.
Reduser antall sider, eller sjekk at antall jobber som venter på å bli behandlet, har gått ned, og utfør jobben på nytt.

#856

Den utførte operasjonen ble avbrutt fordi minneområdet for midlertidig lagring av data ble fullt.
Kontakt administratoren.

#857

Utskriften ble avbrutt på grunn av at jobben ble avbrutt mens den ble mottatt, eller på grunn av et tidsavbrudd.
Hvis det har oppstått et tidsavbrudd, må du kontrollere statusen til nettverket.

#858

Dataene er ugyldige.
Kontroller at utskriftsprotokollen støttes av maskinen, i tillegg til utskriftsinnstillingene.

#859

En kompresjonsfeil oppstod med bildedataene.
Kontroller originalen og innstillingene, og prøv deretter å skanne på nytt.

#860

Gjenoppretting mislyktes etter papirstopp, eller et inkompatibelt sidebeskrivelsesspråk eller innstillinger som ikke kan kombineres, ble inkludert.
Kontroller papir- eller jobbinnstillingene.

#861

Det oppstod en feil under behandling av utskriftsdata eller bildedata.
Sjekk bildestørrelse og papirstørrelse, samt fargespesifikasjonsinnstillingene.

#862

Innstillinger er inkludert som ikke støttes, ikke kan kombineres, eller på annen måte overstige maskinens begrensninger.
Kontroller jobbinnstillingene.

#863

Jobben ble avbrutt fordi initialiseringsoperasjoner ble utført mens utskriftsdataene ble behandlet.
Utfør jobben på nytt.

#864

Kunne ikke gjenkjenne den eksterne kontrolleren korrekt, eller det oppstod en feil under videresending av utskriftsdata.
Sjekk kontrolleren og utskriftsdataene.

#865

De nødvendige funksjonene for utskrift er for øyeblikket begrenset.
Sjekk maskinen og jobbinnstillingene.

#866

Jobben ble avbrutt på grunn av sikkerhetsrelaterte innstillinger.
Hvis du utfører en jobb fra skriverdriveren, bruker du brukerinformasjonen om de aktuelle rettighetene.
Hvis du utfører en jobb fra kontrollpanelet, logger du deg inn som bruker med de nødvendige rettighetene.
De sikkerhetsrelaterte innstillingene er følgende:
<Begrens jobb fra ekstern enhet uten brukerautent.> er <På>
<Forby autentisering med avdelings-ID og PIN-kode> er <På>
<Bruk ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> er <På>
<Skriv ut fra drivere uten AMS skriverdrivertillegg> er <Begrens>
Utskriftsfunksjonen er begrenset av brukerrolleinnstillingene*
*Hvis du vil ha informasjon om brukerrolleinnstillingene, kan du se Administrator-håndbok for ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

#868

Ved sending med WebDAV mislyktes kommunikasjon med destinasjonen, og tilgang via en proxy ble forespurt (mottatt HTTP-feil 305: Use Proxy).
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.
Kontroller proxy-innstillingene.
Angi en proxy

#869

Ved sending med WebDAV ble det mottatt et svar som indikerer at godkjenning mislyktes fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 401: Unauthorized).
Kontroller brukernavnet eller passordet.
Sjekk sikkerhetsinnstillingene for WebDAV-serveren.

#870

Ved sending med WebDAV ble et svar som indikerte at forespørselen ble avvist, mottatt fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 403: Forbidden).
Vent litt, og prøv å sende på nytt.
Kontroller mottakerinnstillingene.
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.

#871

Ved sending med WebDAV ble et svar som indikerte at den spesifiserte mappen ikke ble funnet, mottatt fra destinasjonen (HTTP-feil 404: Not found/409: Conflict/410: Gone).
Kontroller mottakerinnstillingene.

#872

Ved sending med WebDAV ble det mottatt et svar som indikerer at tilgang ikke er tillatt fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 405: Method Not Allowed).
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.

#873

Ved sending med WebDAV ble det mottatt et svar som indikerer at proxy-godkjenning mislyktes fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 407: Proxy Authentication Required).
Kontroller proxy-innstillingene.
Angi en proxy

#874

Ved sending med WebDAV ble det mottatt et svar som indikerer at et tidsavbrudd ble mottatt fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 408: Request Timeout).
Vent litt, og prøv å sende på nytt.
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.

#875

Ved sending med WebDAV ble et svar som indikerte at overføringen ble avvist, mottatt fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 411: Length Required).
Angi <Bruk delt bolksending for WebDAV-sending> til <Av>.
<Bruk delt bolksending for WebDAV-sending>
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.

#876

Ved sending med WebDAV ble et svar som indikerte at det var for mye data for å motta, mottatt fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 413: Request Entity Too Large).
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.

#877

Ved sending med WebDAV ble et svar som indikerte at URI (vertsnavn og bane til mappe) var for lang, mottatt fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 414: Request-URI Too Long).
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.

#878

Ved sending med WebDAV ble et svar som indikerte at en uventet situasjon som forhindret forespørsel fra kjøringen, mottatt fra serversiden (mottatt HTTP-feil 500: Internal Server Error).
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.

#879

Ved sending med WebDAV ble et svar som indikerer at serveren ikke støtter de nødvendige funksjonene for å utføre forespørselen, mottatt fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 501: Not Implemented).
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.
Ved sending via a proxy med ikke-TLS-kommunikasjon, angir du <Bruk delt bolksending for WebDAV-sending> til <Av>.
<Bruk delt bolksending for WebDAV-sending>

#880

Ved sending med WebDAV ble det mottatt et svar som indikerer at kommunikasjon med en oppstrømsserver mislyktes, fra proxy-serveren (mottatt HTTP-feil 502: Bad Gateway).
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.
Sjekk proxy-serverinnstillingene.

#881

Ved sending med WebDAV ble et svar som indikerte at forespørsler ikke kan behandles, mottatt fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 503: Service Unavailable).
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.

#882

Ved sending med WebDAV ble det mottatt et svar som indikerer at kommunikasjon med en oppstrømsserver mislyktes, fra proxy-serveren (mottatt HTTP-feil 504: Gateway Timeout).
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.
Sjekk proxy-serverinnstillingene.

#883

Ved sending med WebDAV ble et svar som indikerer at serveren ikke støtter de nødvendige funksjonene for å utføre forespørselen, mottatt fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 505: HTTP Version Not Supported).
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.

#884

Ved sending med WebDAV ble et svar som indikerte at diskplass som kreves for forespørselen, ikke kunne sikres på serversiden, mottatt fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 507: Insufficient Storage).
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.

#885

Ved sending med WebDAV ble det mottatt en uventet feilrespons fra serveren.
Sjekk WebDAV-serverinnstillingene.
Sjekk proxy-serverinnstillingene.

#886

Ved sending med WebDAV ble et svar som indikerte at forespørselen var ugyldig, mottatt fra destinasjonen (mottatt HTTP-feil 400: Bad Request).
Ved sending via a proxy med ikke-TLS-kommunikasjon, angir du <Bruk delt bolksending for WebDAV-sending> til <Av>.
<Bruk delt bolksending for WebDAV-sending>

#889

Originalen kunne ikke skannes eller skrives ut fordi den var innebygd med jobbbegrensningsinformasjon.
Sjekk informasjonen om jobbbegrensning, eller kontakt administratoren.

#899

E-post- eller I-faksoverføring fullføres normalt. Det kan imidlertid hende at overføringen ikke ble mottatt av den andre parten fordi den ble videresendt av flere servere.
Spør om den andre parten mottok overføringen, om nødvendig.
Faksen ble sendt normalt fra den eksterne faksklienten. Mottakelsen kan imidlertid være ufullstendig fordi overføringen ble videresendt via en ekstern faksserver.
Sjekk om faks ble sendt i overføringsresultatene til den eksterne faksserveren.
Sjekk status på serveren og nettverket.
Be mottakeren kontrollere at dokumentet ble mottatt riktig.

#904

Destinasjoner registrert i <Favorittinnst.> oppdateres ikke når adresseboken blir hentet ved hjelp av enhetsinformasjonslevering fra en iR-/imagePRESS-seriemaskin som er koblet til nettverket.
Registrer <Favorittinnst.> igjen fra berøringspanelet på maskinen.

#905

Jobben kunne ikke utføres fordi det oppstod en nettverksfeil.
Kontroller banelengden og tilgangsrettighetene til serveren, og om filen eller mappen er i bruk.

#919

Det ble oppdaget en syntaksfeil eller en PostScript-feil som overskrider enhetsbegrensningene.
Angi <Print PS Errors> (Innstillinger/lagring) til <På>, send jobben igjen, bekreft innholdet i PostScript-feilen og utfør jobben etter å ha løst feilen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Stille inn maskinen (PS/PCL/UFR II-skriver)" via nettsiden for brukerhåndboken.

#923

Kunne ikke skrive ut på den spesifiserte siden av omslaget eller tekstsiden.
Bytt til en papirtype som er kompatibel med tosidig utskrift, og utfør jobben på nytt.

#925

Det oppsto en overføringsfeil fra faksdriveren.
En bildestørrelse som ikke kan sendes, ble spesifisert. Kontroller bildestørrelsen.

#927

Det oppsto en overføringsfeil fra faksdriveren.
Skrifttype som ikke kan behandles, er inkludert i dataene som ble mottatt av maskinen fra en datamaskin. Kontroller dataene som ble mottatt.

#928

Det oppsto en overføringsfeil fra faksdriveren.
Minnet er fullt, eller datastørrelsen har overskredet størrelsen som kan behandles samtidig. Slett unødvendige data eller sjekk datastørrelsen.

#929

Det oppsto en overføringsfeil fra faksdriveren.
Det oppstod en nettverksfeil da maskinen mottok data fra en datamaskin. Kontroller nettverkstilkoblingen og innstillingene.

#934

Det oppstod en feil for en utskriftsjobb, og jobben ble slettet fordi den angitte tidsperioden er utgått.
Løs feilen og utfør jobben på nytt.
Du kan også endre tidsperioden før sletting eller deaktivere automatisk sletting fra <Autoslett utsatte jobber> (Innstillinger/lagring).
<Autoslett utsatte jobber>

#939

Utskriften ble avbrutt på grunn av en feil som oppstod under behandlingen av bildedataene.
Utfør jobben på nytt.

#995

Reserverte kommunikasjonsjobber ble slettet.
Utfør operasjonen igjen, om nødvendig.
6W27-0J6