Како да го прикажете екранот [Other Functions] (други функции)

На екранот [Other Functions] (други функции), може да ги користите изборните функции што се достапни за оваа апликација и да ги прикажете кратенките до функциите на почетниот екран.
Список со функции
Со допирање на името на некоја функција се прикажува екранот за таа функција.
Со допирање на името на некоја апликација што е поврзана со оваа апликација се прикажува страницата на App Store за таа апликација.
Приказ на кратенки
Со активирање на секоја функција се прикажува кратенка на почетниот екран.
[Edit] (уреди)
Со допирање на иконата [Edit] (уреди) може да го промените редоследот на функциите.
Менување на редоследот
Со повлекување на [] може да го промените редоследот на прикажување.