Import/eksport wszystkich ustawień

Możesz eksportować wszystkie wartości ustawień urządzenia i zapisać je na komputerze, a następnie importować te dane podczas konfiguracji ustawień nowego urządzenia (np. po zastąpieniu jednego urządzenia innym). Jeżeli chcesz skonfigurować te same ustawienia dla co najmniej jednej drukarki/drukarki wielofunkcyjnej firmy Canon*, możesz po prostu wyeksportować wszystkie ustawienia z jednego urządzenia, a następnie zaimportować je do wszystkich innych, eliminując konieczność osobnej konfiguracji poszczególnych urządzeń. Aby przeprowadzić te czynności, zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z przywilejami administratora.
* Tylko modele, które obsługują import/eksport wszystkich ustawień

Eksport wszystkich ustawień

1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Zarządzanie Danymi]  [Eksport].
4
Zaznacz pole wyboru [Zaznacz wszystko].
Można również wyeksportować określone elementy. Aby uzyskać informacje na temat tego, które elementy Ustawienia/Rejestracja odpowiadają którym elementom funkcji eksportowania wsadowego interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), patrz Tabela Ustawienia/Rejestracja.
5
Wpisz hasło w polu [Hasło Szyfrowania] wybierz poziom zabezpieczeń w sekcji [Poziom zabezpieczeń]  kliknij [Rozpocz. ekspor.]  [OK].
Hasło z [Hasło Szyfrowania] będzie wymagane podczas importowanie wyeksportowanych wartości ustawień. Należy korzystać ze znaków alfanumerycznych.
Aby potwierdzić, wprowadź hasło ponownie w polu [Potwierdź].
Aby zaszyfrować wszystkie dane ustawień, wybierz opcję [Poziom 2] w sekcji [Poziom zabezpieczeń].
Zmiana ekranu może zająć nieco czasu. Nie naciskaj na [Rozpocz. ekspor.] więcej, niż jeden raz.
Podczas importowania danych ustawień na model urządzenia, który nie obsługuje ustawienia w sekcji [Poziom zabezpieczeń], wybierz opcję [Poziom 1].
6
Kliknij [Sprawdź stan].
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat [Nie można użyć podczas eksportowania.], nie należy korzystać z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), celem przeprowadzania tych czynności.
7
Kliknij [Rozpocznij pobieranie].
8
Postępuj zgodnie z informacji na ekranie, aby określić miejsce zapisania danych.
Eksport wszystkich wartości ustawień bez konieczności korzystania z komputera
Możesz eksportować wszystkie wartości ustawień do nośnika pamięci (np. nośnika USB). <Eksportuj do pamięci USB>

Import wszystkich ustawień

Można importować wszystkie ustawienia wyeksportowane do komputera. Podczas importowania, poprzednio skonfigurowane wartości ustawień zostaną nadpisane. Należy jednak pamiętać, że niektóre modele urządzeń mogą nie być w stanie importować wszystkich elementów ustawień. Tabela Ustawienia/Rejestracja
Sprawdź informacje o menadżerze systemu
Podczas importowania ustawień Zarządzania ID wydziału do innej drukarki/drukarki wielofunkcyjnej z włączoną funkcją Zarządzania ID wydziału, informacje o menedżerze systemu zostaną nadpisane, co może uniemożliwić zalogowanie się z wykorzystaniem poprzedniego ID i kodu PIN menedżera systemu. Przed rozpoczęciem tych działań sprawdź informacje o menadżerze systemu zapisane w urządzeniu eksportującym.
Stosowanie ustawień zasad bezpieczeństwa
Ustawienia zasad bezpieczeństwa mogą być importowane wyłącznie, jeżeli hasło do tych ustawień wprowadzone do urządzenia eksportującego jest zgodne z hasłem wprowadzonym do urządzenia importującego lub jeżeli nie wprowadzono hasła do urządzenia importującego. Jeżeli nie wprowadzono hasła do urządzenia importującego, hasło urządzenia eksportującego zostanie wykorzystane automatycznie dla tego urządzenia.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Zarządzanie Danymi] [Import].
4
Naciśnij na [Wybierz plik] i określ plik do importowania.
5
Wprowadź hasło w [Hasło deszyfrowania] i naciśnij [Rozp. importowa.]  [OK].
W [Hasło deszyfrowania], wprowadź hasło wprowadzone podczas eksportu wartości ustawień.
Zaznacz pole dla [Utwórz raport wyników importu/eksportu], jeżeli chcesz wyprowadzać wyniki importowania w formacie pliku CSV.
Dane zapisane w wybranym pliku zostaną importowane do urządzenia.
6
Kliknij [OK]  [Sprawdź stan].
Zależnie od importowanych danych wymagane może być ponowne uruchomienie urządzenia. Kliknij [Wykonaj restart].
Jeżeli wybierzesz pole dla [Utwórz raport wyników importu/eksportu] w poprzednim punkcie, naciśnij [Ustawienia/Rejestracja]  [Zarządzanie Danymi]  [Wyniki importu/eksportu]  [Utwórz raport], aby eksportować wyniki importowania.
Import wszystkich wartości ustawień bez konieczności korzystania z komputera
Możesz importować wszystkie wartości ustawień do nośnika pamięci (np. nośnika USB). <Importuj z pamięci USB>
Zapisywany jest tylko jeden plik raportu. Przy kolejnym imporcie pakietu obecny plik raportu zostanie usunięty.
Raporty są tworzone w następującym języku.
Jeśli po importowaniu język wyświetlania urządzenia jest ustawiony na japoński: Japanese
Jeśli po importowaniu język wyświetlania urządzenia jest inny niż japoński: Polski
A159-06H