Okno tlače

Keď na obrazovke <Domov> na ovládacom paneli vyberiete možnosť <Tlač>, zobrazí sa obrazovka <Prepnúť zoznam úloh>. Na tejto obrazovke môžete filtrovať podržané dokumenty podľa typu úlohy a stavu tlače.
Keď na obrazovke <Prepnúť zoznam úloh> vyberiete možnosť <Použiť>, môžete vybrať dokumenty na obrazovke <Vybrať úlohu>. Vybrané dokumenty môžete vytlačiť alebo vymazať.

Obrazovka <Prepnúť zoznam úloh>

<Typ úlohy>

Vyberte typ dokumentov zobrazených v zozname.
<Osobné>: Zobrazí dokumenty prihláseného používateľa
<Zdieľané>: Zobrazuje dokumenty, ktoré sú podržané za určitých podmienok
*Dokumenty v položke <Zdieľané> sa zobrazujú pre každého používateľa a každý používateľ ich môže tlačiť.
<Skupina>: Zobrazí dokumenty pod rovnakým ID oddelenia, ako je ID prihláseného používateľa.
<Skupina> je k dispozícii len pri používaní overovania pomocou kariet IC.

<Stav tlače>

V položkách <Úl.,kt.sa majú tl.> a <Vytlačené úlohy> vyberte stav úlohy, ktorý sa zobrazí v zozname.

Obrazovka <Vybrať úlohu>

<Vybrať všetko>/<Zmazať výber>

Ak stlačíte tlačidlo <Vybrať všetko>, keď nie je vybraný žiadny dokument, vyberú sa všetky dokumenty v zozname.
Ak stlačíte tlačidlo <Zmazať výber>, pri výbere dokumentov sa zruší celý výber.

Zoznam dokumentov.

V zozname sa zobrazujú tieto dokumenty.
Podržané
So zabezpečenou tlačou
Šifrované so zabezpečenou tlačou
Po výbere dokumentu sa pridá značka začiarknutia.
Naraz je možné vybrať až 100 dokumentov.

Obrazovka <Vybrať operáciu>

<Spustiť tlač>

Spustí tlač vybraných dokumentov.

<Zmazať úlohu>

Vymaže vybrané dokumenty.
A15K-041