עדכון הקושחהדגם LCD 5 שורות

כאשר פונקציות מתווספות או גרסת התוכנה משודרגת, הקושחה של המכשיר מתעדכנת.
בדוק את גרסת הקושחה ועדכן את הקושחה דרך האינטרנט או מחשב בהתאם לסביבת השימוש של המכשיר.
: ניתן לעדכון : לא ניתן לעדכון
סביבת השימוש של המכונה
חיבור באמצעות אינטרנט
חיבור באמצעות מחשב
חיבור LAN קווי
חיבור LAN אלחוטי
חיבור USB
השתמש ב-IPv6
* לא ניתן לעדכן את הקושחה בסביבת IPv6. חבר את המכשיר למחשב באמצעות USB, ועדכן מהמחשב.

בדיקה של גרסת הקושחה

בדוק את הגרסה הנוכחית של הקושחה לפני העדכון שלה, ולאחר מכן בדוק את הגרסה לאחר העדכון כדי לוודא אם העדכון בוצע כהלכה.
סעיף זה מתאר כיצד לבדוק את גרסת הקושחה באמצעות לוח ההפעלה.
ניתן גם להשתמש בממשק משתמש מרוחק במחשב כדי לבדוק את גרסת הקושחה. ניהול המכונה מהמחשב (Remote UI)
נדרשות הרשאות מנהל.
1
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] ב [Home] מסך, ולחץ על . מסך [Home]
2
לחץ על [Management Settings]‏ [Remote UI Settings/Update Firmware]‏ [Update Firmware]‏ .
מסך [Update Firmware] מוצג.
אם מופיע מסך הכניסה, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN ולאחר מכן לחץ על [<Log In>]‏ ‏.הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
3
בחר [Version Information], ולחץ על .
מציג את הגרסה הנוכחית של הקושחה.

עדכון הקושחה דרך האינטרנט

השתמש בלוח ההפעלה כדי לעדכן את הקושחה דרך האינטרנט. לא ניתן לעדכן אותו באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב.
נדרשות הרשאות מנהל. לאחר עדכון הקושחה, המכשיר מופעל מחדש באופן אוטומטי.
הכנות דרושות
חבר את המכשיר לאינטרנט. הגדרת הרשת
1
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] ב [Home] מסך, ולחץ על . מסך [Home]
2
לחץ [Management Settings]‏ [Remote UI Settings/Update Firmware]‏ [Update Firmware]‏ .
מסך [Update Firmware] מוצג.
אם מופיע מסך הכניסה, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN ולאחר מכן לחץ על [<Log In>]‏ ‏. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
3
לחץ על [Via Internet]‏ [Yes]‏ .
מסך אישור עדכון הקושחה מוצג.
4
במסך הרישיון, לחץ על .
5
לחץ על .
הורדת הקושחה מתחילה.
אין לכבות את המכשיר בזמן האתחול או במהלך עדכון הקושחה. הדבר עלול לגרום לכשל העדכון.
כשל בעדכון עלול לגרום להופעה של הודעת שגיאה בזמן האתחול ואי-שמישות של המכשיר. במקרה זה, השתמש בקושחת ההתאוששות הייעודית כדי לחזור על העדכון באמצעות מחשב. עדכון הקושחה באמצעות מחשב
* הורד את קושחת ההתאוששות הייעודית מאתר Canon עבור המדינה/אזור שלך.
https://global.canon/en/support

עדכון הקושחה באמצעות מחשב

עדכן את הקושחה ממחשב המחובר למכשיר באמצעות LAN קווי או USB.
הכנות דרושות
הורד את הקושחה העדכנית ביותר מאתר Canon עבור המדינה/אזור שלך למחשב שמבצע את העדכון.
https://global.canon/en/support/

כיצד לעדכן מהמחשב

ראה "‏User Support Tool Operation Guide (מדריך להפעלת כלי התמיכה למשתמש)" הכלול עם הקושחה.

כדי להכניס את המכשיר למצב המתנה לעדכון (מצב הורדה)

השתמש בתהליך הבא.
השתמש בלוח ההפעלה כדי לבצע פעולה זו. לא ניתן לבצע פעולה זו באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב.
נדרשות הרשאות מנהל.
1
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] במסך [Home] ולחץ על . מסך [Home]
2
לחץ על[Management Settings]‏  [Remote UI Settings/Update Firmware]‏  [Update Firmware]‏ .
מסך [Update Firmware] מוצג.
אם מופיע מסך הכניסה, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN ולאחר מכן לחץ על [<Log In>]‏ ‏. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
3
לחץ על [Via PC]‏ [Yes]‏ .
מעביר את המכשיר למצב הורדה ולאחר מכן למצב המתנה לעדכון.
99L4-07R