[Common Settings] (דגם מסך מגע)

ציין את ההגדרות להגבלת שידור פקסים, ולהצגת מסך האישור בעת שליחת נתונים.
* ערכים בטקסט אדום מודגש הם הגדרות ברירת המחדל עבור כל פריט.

[Restrict New Destinations]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Common Settings]
הגדר האם להגביל את היעדים שניתן לציין בעת שליחת פקסים ליעדים הרשומים בפנקס הכתובות. הגבלת יעדים זמינים
[Off]
[On]

[Restrict Resending from Log]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Common Settings]
הגדר אם לאסור על ציון יעדים מיומן עבודות ה-TX עבור עבודות פקס. הגבלת יעדים זמינים
[Off]
[On]

[One-Touch/Coded Dial TX Confirmation]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Common Settings]
הגדר אם מסך אישור היעד הרשום יוצג כאשר היעד מצוין באמצעות מספר חיוג מקודד אישור היעד לפני השליחה
[Off]
[On]

[Confirm Destination Before Sending]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Common Settings]
ציין אם מסך אישור יעד יוצג בעת שליחת פקס. אישור היעד לפני השליחה
[Off]
[On]
[Only for Sequential Broadcast]

[Display Notif. When Job Is Accepted]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Common Settings]
תהליכים המטופלים על ידי המכשיר, כולל שליחה וקבלת פקסים, מנוהלים כעבודות. בחר אם להציג את המסך לאישור הקבלה כעבודה לאחר ביצוע פעולות פקס.
כאשר אתה בוחר [On], ניתן להציג מסך כדי להציג את סטטוס השליחה והיומן.
[Off]
[On]
99L4-08W