[Timer/Energy Settings]

הגדר את התאריך והשעה וציין את הגדרות חיסכון באנרגיה.
* ערכים בטקסט אדום מודגש הם הגדרות ברירת המחדל עבור כל פריט.

[Current Date/Time Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Timer/Energy Settings]
הגדר את התאריך והשעה במכשיר. התאריך והשעה המוגדרים כאן משמשים כהתייחסות לפונקציות המשתמשות במידע אודות תאריך ושעה. הגדרת התאריך והשעה
לפני הגדרה זו, בדוק שאזור הזמן הנכון נבחר. [Date/Time Settings]
* לא ניתן לשנות את התאריך והשעה הנוכחיים במשך שעה אחת לאחר הגדרת שעון הקיץ.

[Date/Time Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Timer/Energy Settings]
הגדר את אזור הזמן (UTC‎‏*1) ושעון קיץ בהתאם לאזור בו מותקן המכשיר.
‎‏*1 UTC (זמן אוניברסלי מתואם) הוא זמן אוניברסלי מתואם שהוא סטנדרטי עבור כל חלקי העולם. תקשורת מבוססת אינטרנט מסתמכת על הגדרת UTC תקינה.
* בהתאם למדינה או לאזור שלך, הגדרת ה-[Date/Time Settings] לא תוצג, או שהתוכן שלה או הגדרת ברירת המחדל שלה עשויים להיות שונים.
* כאשר אתם משנים את אזור הזמן, הגדרת הזמן הנוכחית משתנה אוטומטית בהתאם. [Current Date/Time Settings].
* אם שעון הקיץ מופעל, ציין את התאריכים שמהם שעון הקיץ נכנס לתוקף.
[Time Zone]
‎[(UTC-12:00) International Date Line West]‎ ל-[(UTC) Coordinated Universal Time] ל-‎[(UTC+14:00) Kiritimati Island]‎
[Daylight Saving Time Settings]
[Off]
[On]
[Start]: חודש, שבוע, יום
[End]: חודש, שבוע, יום

[Date Format]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Timer/Energy Settings]
הגדר את סדר הצגת השנה, החודש והיום.
* בהתאם למדינה או לאזור שלך, ה-[Date Format] ייתכן שההגדרה לא תהיה זמינה, או שהתוכן שלה או הגדרת ברירת המחדל שלה עשויים להיות שונים.
[YYYY MM/DD]
[MM/DD/YYYY]
[DD/MM YYYY]

[Time Format]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Timer/Energy Settings]
הגדר שעון 12 שעות או 24 שעות כתבנית לשעה המוצגת.
[12 Hour (AM/PM)]
[24 Hour]

[Auto Reset Time]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Timer/Energy Settings]
אם לא נעשה שימוש בלוח ההפעלה למשך תקופה מוגדרת, פונקציה הקרויה "Auto Reset Time" תשחזר אוטומטית את הגדרות ברירת המחדל. הגדרה זו מציינת אם האיפוס האוטומטי מופעל.
אם תפעיל איפוס אוטומטי, ניתן להגדיר את הזמן שאחריו הוא יופעל.
* ניתן גם לשנות את המסך המוצג לאחר איפוס אוטומטי. [Function After Auto Reset]
0 (כיבוי)
1 עד 2 עד 9 (min.)
מצבים שבהם איפוס אוטומטי אינו מופעל
כאשר נורת שגיאה בלוח ההפעלה מהבהבת לוח ההפעלה
כאשר מסך [Menu] או הודעת שגיאה‎‏*1 מוצגת בלוח ההפעלה
כאשר עיבוד כלשהו (כגון הדפסה או שליחת וקבלה של פקסים) מתבצע
‎‏*1 איפוס אוטומטי מתבצע עבור חלק מההודעות.

[Function After Auto Reset]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Timer/Energy Settings]
הגדר את המסך המוצג לאחר איפוס אוטומטי.
כדי להציג את המסך שצוין, הגדר את המסך ב- [Default Function]. הגדר את המסך המוצג ב-[Default Screen after Startup/Restoration]. [Default Screen after Startup/Restoration]
כדי להציג את המסך עבור הפונקציה שבה נעשה שימוש לפני האיפוס האוטומטי, הגדר את המסך ב-[Selected Function].
[Default Function]
[Selected Function]

[Auto Shutdown Time]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Timer/Energy Settings]
הגדר טיימר לכיבוי אוטומטי של המכשיר לאחר פרק זמן מוגדר ללא פעילות מאז מעבר המכשיר למצב שינה.
כאשר ההגדרה [Auto Shutdown Time] מופעלת, ייתכן שהמכשיר ייכבה אוטומטית גם אם הוא מופעל מממשק משתמש מרוחק. תיתכן תקלה, בייחוד במקרה של כיבוי המכשיר במהלך ייבוא נתונים. כאשר מייבאים נתונים באמצעות ממשק משתמש מרוחק, הגדר [Auto Shutdown Time] ל-[Off] מראש.
* אם הגדרות כלשהן מתוך [Timer Settings] השתנו מממשק מרוחק בזמן שהמכשיר במצב שינה, הטיימר עבור [Auto Shutdown Time] ההגדרה מאופס להתחלה. לאחר שיחלוף פרק זמן שהוגדר ללא פעילות מאז איפוס הטיימר, המכשיר ייכבה באופן אוטומטי.
* בהתאם למדינה או לאזור שלך, ה-[Auto Shutdown Time] ייתכן שההגדרה לא תהיה זמינה, או שהתוכן שלה או הגדרת ברירת המחדל שלה עשויים להיות שונים.
0 (כיבוי)
1 עד 4 עד 8 (hr.)

[Auto Sleep Time]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Timer/Energy Settings]
הגדר את הזמן שאחריו המכשיר יעבור אוטומטית למצב שינה. הפחתת צריכת החשמל (מצב שינה)
* מומלץ להשתמש בהגדרות ברירת המחדל כדי להשיג את החיסכון היעיל ביותר בחשמל.
ל-60 (min.)
99L4-07Y