לא ניתן לסרוק את הברקוד המודפס

פתרון בעיות על ידי בדיקת הפריטים בסדר הזה:
האם אתה משתמש בברקוד קטן מאוד או ברקוד עם קווים עבים?
הגדל את הברקוד.
אם קווי הברקוד ניצבים לכיוון הזנת הפלט, סובב את התמונה ב-90° כך שהקווים מקבילים.
נסה להשתמש במצב Barcode Adjustment Mode
הגדרת [מצב התאמה של ברקוד] ל- [מצב 1] במנהל המדפסת עשויה לפתור את הבעיה. אם זה לא עובד, נסה לבחור [מצב 2] ולאחר מכן [מצב 3] ברצף.
ציין את ההגדרות מטה במסך [העדפות הדפסה] של מנהל המדפסת.
לשונית [Finishing]‏  [הגדרות מתקדמות]‏  [מצב התאמה של ברקוד]‏ בחר את המצב
* כאשר הגדרה זו מופעלת, צפיפות ההדפסה עשויה לרדת.
אם ההגדרה [מצב התאמה של ברקוד] עד [מצב 3] אינה עובדת, שינוי ה-[Printer Density] עשוי לפתור את הבעיה.[Printer Density]
99L4-0AU