[Receive/Forward] (דגם מסך מגע)

ציין הגדרות לקבלה ולהעברה של פקסים.

[Common Settings]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Receive/Forward]
הגדר את ההגדרות עבור פעולת נעילת זיכרון עם פקסים.
[Common Settings] (דגם מסך מגע)

[Fax Settings]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Receive/Forward]
ציין הגדרות לקבלה ולהעברה של פקסים.
[Fax Settings] (דגם מסך מגע)
* [Fax Settings] ייתכן שלא יוצג בהתאם לדגם, לאפשרויות המותקנות ולהגדרות אחרות.
99L4-090