תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון

פריסת העמוד אינה נכונה

אם אזור ההדפסה בדף אינו ממוקם כהלכה, או אם חלק מהאזור המודפס חסר, בדוק את הדברים הבאים.

גורם 1.

נתוני ההדפסה אינם מוגדרים באזור הניתן להדפסה.
פתרון
אשר את האזור הניתן להדפסה של ההתקן, ותקן את נתוני ההדפסה ביישום שבו אתה משתמש.

גורם 2.

הגדרות [גודל פלט] בגיליון [הגדרות בסיסיות], [הגדרת דף] או [הגדרות חריגות] אינן תואמות לגודל האמיתי של הנייר שנטען בהתקן.
פתרון
ודא שההגדרה [גודל פלט] תואמת לגודל הנייר במכשיר.

גורם 3.

יחס ההגדלה אינו מוגדר כראוי עבור נתוני ההדפסה.
פתרון
שנה את ההגדרות בגיליון [הגדרות בסיסיות] או [הגדרת דף] > [שינוי קנה מידה ידני] > [שינוי קנה מידה].

גורם 4.

הגדרת צד הספר גדולה מדי, כך שאין מספיק מקום על הדף לתדפיס.
פתרון
שנה את ההגדרות בגיליון [גימור] > [הזזת שוליים].

גורם 5.

נתונים המכילים גדלים שונים של עמודים מודפסים באופן דו-צדדי עם שינוי בקנה מידה.
פתרון
אם גודל עמוד עם נתונים המיועד להדפסה שונה לצד קדמי ואחורי, פריסה של צד אחורי משתנה כדי להתאים לגודל של צד קדמי.
ניתן להימנע מכך על ידי בחירה [מושבת] ב-[הגדרות אחרות] > [הדפסה ברקע בצד המארח] בגליון [הגדרות התקן].

חלק מהתדפיס אינו תואם למה שאתה רואה על המסך

גורם

היישום משתמש בנתונים בפורמט EMF שאינם ניתנים לעיבוד על ידי מדפסות דפים.
פתרון
בגיליון [גימור], לחץ על [הגדרות מתקדמות], ולאחר מכן בחר [כבוי] מתוך [מדפיס ברקע EMF].

ההגדרות אינן משתקפות בתוצאות ההדפסה

גורם

פונקציות שלא ניתן להפעיל בו-זמנית מוגדרות באפליקציה ובמנהל ההתקן.
פתרון
ייתכן שההגדרות ישתקפו בתוצאות על ידי הגדרתן במנהל ההתקן בלבד.

נושאים קשורים