תיעדוף הדפסה

ניתן להדפיס מסמך בעדיפות גבוהה יותר מעבודות הדפסה אחרות שנמצאות במצב המתנה בהתקן.
בעת ביצוע תיעדוף הדפסות, אם יש עבודת הדפסה בעיבוד בהתקן, ההדפסה המועדפת מתחילה ברגע שעבודה זו מסתיימת.
1.
הצג את הגיליון המתאים ממסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן.
2.
בחר [קידום הדפסה] מ-[שיטת פלט].

נושאים קשורים