שינוי הגדרות ברירת המחדל

אתה יכול לשנות את הגדרות ברירת המחדל להגדרות ההדפסה הרצויות. אם תשנה אותן להגדרות שבהן אתה משתמש לעתים קרובות, תוכל לצמצם את המאמץ הנדרש להגדרת הגדרות בעת ההדפסה.
הערה
מכיוון ש-Excel מעביר הגדרות גם כאשר קובץ סגור, ייתכן שהגדרות ברירת המחדל של מנהל ההתקן לא ישתקפו כהלכה במקרים כאשר הגדרות ההדפסה של משתמשים אחרים נשארות.
בעת הדפסת קובץ Excel, בדוק את ההגדרות במסך הגדרות ההדפסה לפני ההדפסה.
1.
הצג את מסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן.
אם מוצג מ-[ הגדרות] בתפריט התחל
(1) תצוגה [והתקנים Bluetooth] (או [מכשירים]).
(2) ב [מדפסות וסורקים], הצג את מסך הניהול עבור ההגדרה של ההתקן.
כדי להציג את מסך הניהול לחץ על ההתקן או לחץ על [‏‏נהל] עבור ההתקן המתאים.
(3) לחץ [מאפייני הדפסה] כדי שההתקן יוגדר.
אם אתה משתמש במנהל ההתקן עם מספר דגמי מדפסת, בחר את ההתקן להגדרה ולאחר מכן לחץ על [מאפייני הדפסה].
אם מוצג מ-[לוח הבקרה]
(1) תצוגת [‏‏התקנים ומדפסות].
(2) מתוך רשימת המדפסות, יש ללחוץ על המכשיר להגדרה בעזרת הלחצן הימני בעכבר ← יש לבחור [מאפייני הדפסה] בתפריט המוצג.
אם אתה משתמש במנהל ההתקן עם מספר דגמי מדפסת, בחר [מאפייני הדפסה], ולאחר מכן בחר את ההתקן להגדרה.
2.
במסך הגדרות ההדפסה המוצג של מנהל ההתקן, הגדר את הפריטים הדרושים.
במידת הצורך, החלף גיליונות והגדר הגדרות רלוונטיות.
3.
לחץ על [אישור].