Använda TPM

Om TPM-inställningen är aktiverad och säkerhetskopierad till USB-minnet, kan du säkert i lagra krypteringsnyckeln (TPM-nyckel) i TPM-chipet som används för att kryptera konfidentiell information såsom lösenord, publikt nyckelpar för SSL-kommunikation och användarcertifikat som har lagrats i maskinen. Genom att göra detta kan du förhindra att viktig information i maskinen läcker ut. Du kan också återställa systemet om TPM-chipet skadas genom att återställa TPM-nyckeln.
Innan du aktiverar TPM-inställningen måste en administratör bekräfta att Administrator-lösenordet har ändrats från standardinställningen. Om lösenordet inte har ändrats från standardinställningen, kan tredje part annan än en administratör göra säkerhetskopior, vilket kan resultera i att TPM-säkerhetskopieringsnyckeln tas bort. Eftersom TPM-nyckeln endast kan säkerhetskopieras en gång, kan den inte återställas.
Säkerhetskopiera omedelbart TPM-nyckeln till USB-minnet när TPM-inställningen har aktiverats.
Av säkerhetsskäl kan du endast säkerhetskopiera TPM-nyckeln en gång. Hantera lösenordet som ställts in vid säkerhetskopieringen så att det inte glöms.
Den säkerhet som tillhandahålls med TPM garanterar inte fullständigt skydd för data och maskinvara. Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för fel och skador som uppstår till följd av användning av det här läget.
Du kan inte få åtkomst till maskinen medan säkerhetskopiering eller återställning av data i USB-minnet pågår.
Ta inte ut USB-minnet medan säkerhetskopiering eller återställning av data pågår. Om du gör det kan skada uppstå på USB-minnet, USB-porten eller data i USB-minnet. Om USB-minnet tas ut medan återställning pågår, kan dessutom maskinen skadas.
Om du vill använda USB-minne trycker du på  (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>  ställ in <Använd MEAP-drivrutin för USB-lagringsenh.> på <Av>.

Ställa in TPM

I det här avsnittet förklaras hur du aktiverar TPM-inställningen.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <TPM-inställningar>.
3
Tryck på <Ja>.
Inställningsändringar används efter att maskinen startats om.
Om TPM-inställningen har aktiverats, kan det ta längre tid att starta maskinen.

Säkerhetskopiera TPM-nyckeln

Om TPM-inställningen har aktiverats och TPM-chipet skadas, kan du inte återställa den konfidentiella informationen eftersom varje typ av konfidentiell information krypteras unikt med TPM-nyckeln. Säkerhetskopiera omedelbart när TPM-inställningen har aktiverats.
Använd ett USB-minne som finns i handeln vid säkerhetskopiering.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <TPM-inställningar>.
3
Tryck på <Säkerh.kop. TPM-nyckel>.
4
Tryck på <Lösenord>.
5
Ange lösenordet  tryck på <OK>.
6
Ange lösenordet igen på bekräftelseskärmen  tryck på <OK>  <OK>.
7
Anslut USB-minnet till maskinen  tryck på <OK>.
Om en felskärm visas följer du anvisningarna på skärmen och säkerhetskopierar igen.
Innan du säkerhetskopierar, se till att skrivning är tillåtet för den minnesenhet som är ansluten till maskinen.
Du kan inte säkerhetskopiera TPM-nyckeln i följande fall:
Lösenordet är felaktigt
USB-minne har inte anslutits
Flera USB-minnen har anslutits.
Otillräckligt med utrymme på det anslutna USB-minnet
TPM-nyckeln finns inte på maskinen
Använd USB-minne som uppfyller följande villkor:
Inte skrivskyddat
Inte partitionerat
Mindre än 60 GB kapacitet
Inte krypterat
För säkerhetskopiering av TPM-nyckeln rekommenderas att du använder ett USB-minne med ett ledigt utrymme på 10 MB eller mer.
Anslut inte någon annan minnesenhet.
Data i maskinen säkerhetskopieras till USB-minnet efter att de har krypterats. Du kan inte hantera eller bläddra i säkerhetskopierade data på datorn.
Mer information om USB-minne som kan användas med maskinen och hur du använder det finns i Ansluta ett USB-minne.

Återställa TPM-nyckeln

Om TPM-chipet skadas, kan du använda tidigare säkerhetskopierade data för TPM-nyckeln för att återställa TPM-nyckeln till det nya TPM-chipet. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för information om fel på TPM-chipet.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <TPM-inställningar>.
3
Tryck på <Återställ TPM-nyckel>.
4
Tryck på <Lösenord>.
5
Skriv lösenordet du angav vid säkerhetskopiering  tryck på <OK>  <OK>.
6
Anslut USB-minnet till maskinen  tryck på <OK>.
Om en feldisplaybild visas följer du anvisningarna på skärmen för att utföra återställningen igen.
Innan du återställer, ser du till att den minnesenhet som du använde för säkerhetskopiering är ansluten till maskinen.
Anslut inte någon annan minnesenhet.
7
Tryck på <OK> för att starta om systemet.
Vi återställning av TPM-nyckeln återställs åtkomsten till lagringsenheten/SRAM-minnet som blev oåtkomligt pga felet på TPM-chipet och som inte återställer innehållet på själva minnet.
Om initiering utförs efter stegen för "Initiera alla data/inställningar" raderas alla data som krypterats med TPM-nyckeln fullständigt och TPM-inställningen inaktiveras.
Du kan inte återställa TPM-nyckeln i följande fall:
USB-minne har inte anslutits
Flera USB-minnen har anslutits.
En TPM-nyckeln finns inte på USB-minnet
TPM-nyckeln på USB-minnet är felaktig
Lösenordet som angetts vid säkerhetskopieringen har inte angetts
9EWF-0KE