<הגדרות הזנת נייר>

ציין את הגדרות הזנת הנייר המשותפות לכל הפונקציות.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<בחירה אוטומטית של מקור הנייר>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הזנת נייר>
על ידי הגדרת <מופעל> עבור מקור נייר כלשהו תחת הגדרה זו, הנייר יוזן אוטומטית ממקור נייר זה. בעת הדפסה ממחשב, מקור נייר נבחר באופן אוטומטי.
בעת העתקה או הדפסה באמצעות <גישה לקבצים מאוחסנים>, מקור הנייר נבחר אוטומטית בהתאם לנייר שצוין ב-<בחירת נייר>. בחירה אוטומטית של מקור הנייר המתאים לפונקציה ספציפית
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<בחירה אוטומטית של מקור הנייר>
<צילום>,‏ <מדפסת>,‏ <גישה לקבצים מאוחסנים>,‏ <קבלה/פקס>,‏ <אחר>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
‏<מגש MP>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
מקורות נייר נוספים: <מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
‏<צילום>: <שקול סוג נייר>:‏ פועל, כבוי
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
‏<מדפסת>: <שימוש בקבוצה>:‏ פועל, כבוי
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information

<החלף שיטת הזנת נייר>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הזנת נייר>
כאשר משתמשים בקביעות בנייר עם לוגו, כגון נייר מכתבים, ומדפיסים גם הדפסה חד-צדדית וגם הדפסה דו-צדדית, ניתן להגדיר הגדרה זו כ-<עדיפות לצד מודפס> כדי להדפיס את הדף הראשון על הצד הקדמי, גם בהדפסה חד-צדדית וגם בהדפסה דו-צדדית, מבלי להצטרך לשנות את כיוון הנייר. טעינת נייר המודפס מראש
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<החלף שיטת הזנת נייר>
<מגש MP> ומקורות נייר נוספים: <עדיפות למהירות>,‏ <עדיפות לצד מודפס>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
ההגדרות של בחירת נייר אוטומטית (<אוטומטי> תחת <בחירת נייר>) ושל <בחירה אוטומטית של מקור הנייר> מושבתות עבור מקורות הנייר שבהם מוגדרת <עדיפות לצד מודפס>. מהירות ההדפסה היא איטית יותר גם במהלך הדפסה חד-צדדית.
האפשרות <עדיפות לצד מודפס> מופעלת רק כאשר מוגדר נייר שניתן להדפיס עליו משני הצדדים (נייר זמין עבור צילומים דו-צדדיים/הדפסות דו-צדדיות). עבור סוגי נייר אחרים תופיע ההודעה <טען נייר.‎> והנייר לא יוזן, או שההגדרה <עדיפות לצד מודפס> תושבת.
להנחיות בנושא טעינת נייר, ראה טעינת נייר המודפס מראש.

<זמן קצוב למשימה בהשעיה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הזנת נייר>
אם הגדרה זו מוגדרת לאפשרות <מופעל> וקיימת משימה שהושהתה עקב חוסר בנייר וכדומה, המכשיר ידפיס את המשימה הבאה באופן אוטומטי לאחר פרק הזמן שצוין.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<זמן קצוב למשימה בהשעיה>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
0 עד 5 עד 999דק'
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם משימה מושהית מפני שהנייר נגמר במהלך ביצועה, המשימה הבאה לא תעובד גם לאחר תום הזמן המוקצה להשהיה.
כדי למחוק באופן אוטומטי משימות מושהות, ראה <מחק אוטומטית משימות בהשעיה>.
A137-0H7