<ניהול משתמשים>

ציין את ההגדרות לניהול משתמשי המכשיר.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<ניהול אימות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>
ציין את ההגדרות לניהול משתמשי המכשיר באמצעות יישום האימות.

<הגדרות פרטי מנהל מערכת>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>
הגדר את פרטי מנהל המערכת של המכשיר. שינוי המזהה וה-PIN של מנהל המערכת PIN
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות פרטי מנהל מערכת>
‏<מזהה מנהל מערכת>:‏ 7654321 (שבע ספרות לכל היותר)
‏<קוד PIN של מנהל מערכת>:‏ 7654321 (שבע ספרות לכל היותר)
<שם מנהל מערכת>
<כתובת דואל>
<פרטי איש קשר>
<הערה>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings

<ניהול מזהי מחלקות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>
בחר אם לנהל משתמשים בקבוצות באמצעות הקצאת משתמשים למזהי מחלקות. קביעת התצורה של הגדרות ניהול מזהה המחלקות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<ניהול מזהי מחלקות>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
<רישום מזהה מחלקה>
‎<רישום>‎,‏ <עריכה>,‏ <מחיקה>,‏ <הגבלת פונקציות>*1
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
כשהאפשרות <רישום>/<עריכה> נבחרת:
<מזהה מחלקה>,‏ <קוד PIN>,‏ <הפעלה/כיבוי הגבלה והגדרת הגבלת דפים>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
כשהאפשרות <הפעלה/כיבוי הגבלה והגדרת הגבלת דפים> נבחרת:
‏<סהכ הגבלת הדפסה>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
‏<סהכ הגבלת הדפסה בצבע>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
‏<סהכ הגבלת הדפסה בשחור-לבן>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
כשהאפשרות <הגדר הגבלת צילום> נבחרת:
‏<הגבלת צילום בצבע>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
‏<הגבלת צילום בשחור-לבן>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
כשהאפשרות <הגדר הגבלת סריקה> נבחרת:
‏<הגבלת סריקה בצבע>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
‏<הגבלת סריקה בשחור-לבן>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
כשהאפשרות <פרטי הגבלת הדפסה> נבחרת:
‏<הגבלת הדפסה בצבע>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
‏<הגבלת הדפסה בשחור-לבן>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
<סהכ דפים>
<נקה/שקוף>,‏ <הדפסת רשימה>,‏ <ניקוי כל הסיכומים>
לא
לא
כן
לא
-
<אפשר משימות הדפסה עם מזהים לא ידועים>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
<אפשר משימות סריקה מרחוק עם מזהים לא ידועים>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
<הרשה משימות צילום/הדפסה בשחור-לבן>*1
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
<הרשה משימות הדפסה בשחור-לבן>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
*1 מציין פריטים שמופיעים רק אם "אימות מזהה מחלקה" מוגדר כשירות הכניסה.
A137-0K0