Wprowadzanie znaków

Na ekranach wymagających wprowadzenia znaków alfanumerycznych, znaki takie należy wprowadzać za pomocą klawiszy wyświetlanych na ekranie dotykowym. Do wprowadzania numerów możesz używać również przycisków numerycznych.
Przykład: Tryb <Znaki alfanume.>

Pole wprowadzania znaków

Wyświetlane są wprowadzane znaki.

Przycisk <Cofnij>

Za pomocą tego przycisku można usuwać znaki znajdujące się po lewej stronie kursora jeden po drugim.
Jeżeli znak, który chcesz usunąć, nie znajduje się po lewej stronie kursora, naciśnij przycisk  lub (), aby przesunąć kursor.
Naciśnij przycisk  (Wykasuj) na panelu sterowania, jeżeli chcesz usunąć wszystkie wprowadzone znaki.

Przycisk trybu wprowadzania

Wybierz tryb wprowadzania z poziomu rozwijalnej listy.
<Znaki alfanume.>
Tryb wprowadzania znaków alfanumerycznych
<Symbol>
Tryb wprowadzania symboli
Wybranie trybu wprowadzania może nie być możliwe, ponieważ rodzaj możliwych do wpisania znaków jest z góry ustalony dla niektórych ekranów.

Przycisk wprowadzania znaków

Urządzenie wyposażono w ten sam układ klawiatury, co w komputerze.

Przycisk Enter

Naciśnij, aby rozpocząć nową linię.

Przycisk <Alt>

Naciśnij, aby wyświetlić wyłącznie znaki numeryczne.

Przycisk <AltGr>

Naciśnij, aby wyświetlić wyłącznie akcentowane znaki.

Przycisk <Spacja>

Naciśnij, aby wprowadzić spację.

Przycisk <Wersaliki>

Naciśnij, aby wprowadzać znaki (duże litery).

Przycisk <Przesun.>

Naciśnij, aby wprowadzać znaki lub symbole (duże litery).

Przycisk kursora

Przesuń kursor do pola wprowadzania.
Podczas wyświetlania ikon klawiszy numerycznych
Jeżeli jest wyświetlana informacja < Możesz użyć klaw. numer.>, można wprowadzać wartości numeryczne za pomocą klawiszy numerycznych na panelu sterowania.
Przykład: Ekran ustawień <Współczynnik kopiowania>
Jeżeli jest wyświetlana informacja < Wprow. używ. klaw. numer.>, do wprowadzania cyfr można użyć wyłącznie klawiszy numerycznych na panelu sterowania.
Wprowadzanie znaków z klawiatury USB
Aby wprowadzić znaki można skorzystać z klawiatury USB po podłączeniu jej do portu USB (Przednia strona). Należy zapamiętać poniższe wskazówki podczas wprowadzania znaków z klawiatury USB.
Dla <Użyj Sterownika MEAP dla Urządzenia USB> w <Ustawienia USB> ustawić <Wyłącz>. <Użyj Sterownika MEAP dla Urządzenia USB>
Wykorzystując klawiaturę USB, można wprowadzać jedynie znaki ASCII.
Klawisze które nie są wyświetlane na ekranie dotykowym (na przykład Delete, End, Tab, Esc i klawisze funkcyjne) nie będą działać w czasie korzystania z klawiatury.
Dźwięk wprowadzania z poziomu klawiatury USB jest emitowany w oparciu o ustawienia <Sygnał Wprowadzania> oraz <Syg. niepoprawnego wprow.> na ekranie ustawień dźwiękowych. Ustawianie dźwięków
9EHX-04W