Ustawienia zarządzania typem papieru

Można na nim zarejestrować i edytować szczegółowe informacje na temat często wykorzystywanych rodzajów papieru, np. <Format niestandardowy>.
Aby zarejestrować nowy typ papieru, najpierw należy powielić typ papieru, który przypomina nowy typ, aby skopiować wszystkie wewnętrzne parametry operacyjne. Powyższa procedura kopiuje odpowiednie ustawienia dla nowego rodzaju papieru, korzystając z już zarejestrowanych ustawień.
Można również zwiększyć jakość drukowania i zapobiec blokowaniu się papieru poprzez edycję papieru niestandardowego, w zależności od jego charakterystyki.
Aby zarejestrować niestandardowe typy papieru albo zmienić ustawienia zarejestrowanych niestandardowych typów papieru, należy zalogować się jako administrator. Logowanie do urządzenia
W przypadku zarejestrowania niestandardowego rodzaju papieru, nie można określić źródła. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rejestrowania źródła papieru, patrz Określanie formatu i typu papieru załadowanego do szuflady na papier.
Możesz importować/eksportować informacje o zarejestrowanym papier niestandardowym i udostępniać je innemu urządzeniu Canon. Importowanie/eksportowanie ustawień pojedynczo

Rejestrowanie często używanych typów papieru

1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości> <Ustawienia Papieru> <Ustaw. zarządzania typem papieru>.
3
Określ ustawienia.

Rozwijalna lista typu papieru
Umożliwia wybór wyświetlanego typu papieru.
<Sortuj Listę w/g>
Umożliwia zmianę kolejności wyświetlania elementów listy.
<Szczegóły/Edytuj>
Wyświetla szczegóły wybranego typu papieru w oknie <Szczegóły/Edytuj>. W przypadku wyboru niestandardowego typu papieru istnieje możliwość jego edycji.
<Powiel>
Powiela wybrany typ papieru jako niestandardowy typ papieru.
<Usuń>
Usuwa wybrany niestandardowy typ papieru.
<Zmień>
Element widoczny w oknie <Szczegóły/Edytuj> obok każdego niestandardowego typu papieru, pozwalający zmieniać ustawienia danego papieru.
Można edytować/usuwać wyłącznie niestandardowe typy papieru.
4
Naciśnij <OK>.

Elementy, które mogą zostać określone

Poniższe elementy mogą być określane.

Nazwa

Użytkownik może zmienić nazwę niestandardowego rodzaju papieru.
Kiedy zostaną zarejestrowane ustawienia dla niestandardowego rodzaju papieru, należy pamiętać o zmianie nazwy. Nie można zmienić domyślnych ustawień rodzajów papieru zarejestrowanych w urządzeniu.

Podstawowa gramatura

Użytkownik może zmienić podstawową gramaturę niestandardowego rodzaju papieru.
Jeżeli użytkownik wprowadzi wartość inną, niż rzeczywista gramatura skonfigurowanego papieru, może dojść do zablokowania się papieru i obniżenia jakości obrazu.

Zakończ

Można zmienić ustawienie wykańczania dla zarejestrowanego Typu niestandardowego.
W przypadku wyboru rodzaju wykończenia odbiegającego od rzeczywistego wykończenia załadowanego papieru, może dojść do zablokowania papieru i obniżenia jakości obrazu.

Typ

Można zmienić ustawienie typu dla zarejestrowanego Typu niestandardowego.
W przypadku wyboru typu papieru odbiegającego od rzeczywistego rodzaju załadowanego papieru, może dojść do zablokowania papieru i obniżenia jakości obrazu.

Kolor

Użytkownik może zmienić kolor niestandardowego rodzaju papieru.
W przypadku wyboru koloru odbiegającego od rzeczywistej barwy załadowanego papieru, może dojść do zablokowania papieru i obniżenia jakości obrazu.

Użyj jako szablonu

Możesz ustawić ten tryb na <Włącz>, aby użyć wstępnie zadrukowanego papieru (papieru, który ma już nadrukowane logo), np. papieru firmowego.
Niestandardowy papier z <Włącz> ustawiony dla <Użyj jako szablonu> nie jest automatycznie wybierany w następujących przypadkach.
Jeśli rodzaj papieru do druku ustawiono na <Aut.>
Jeśli ustawiono <Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz> na <Włącz> oraz <Rozważ typ papieru> ustawiono na <Wyłącz> podczas kopiowania
Metody ładowania papieru jeśli <Użyj jako szablonu> ustawiono na <Włącz>:
Szuflada papieru jednostki głównej: strona z logo skierowana w dół
Źródło papieru inne niż szuflada papieru jednostki głównej: strona z logo skierowana w górę
9EHX-0HW