Anulowanie wysyłania faksu

Można anulować skanowanie oryginałów lub wysyłanie faksów podczas wysyłania albo oczekiwania na wysłanie.

Anulowanie skanowania oryginałów

1
Naciśnij przycisk <Anuluj> na wyświetlanym ekranie lub przycisk  (Stop).
2
Naciśnij <Tak>.
Skanowanie oryginałów jest anulowane.

Anulowanie wysyłanych faksów lub faksów czekających na wysyłanie

1
Naciśnij przycisk <Do Monitora stanu> na wyświetlanym ekranie lub przycisk  (Monitor stanu).
2
Naciśnij <Wyślij>  <Status Zadania>.
3
Wybierz <Faks>.
Zostanie wyświetlona lista zadań aktualnie wysyłanych albo oczekujących na wysłanie.
4
Wybierz zadanie, które chcesz anulować i naciśnij przycisk <Anuluj>.
5
Naciśnij <Tak>.
Wysyłanie faksu jest zakończone.
Aby natychmiast anulować wysyłane zadanie
Jeżeli podczas wysyłania zadania faksowania naciśniesz przycisk  (Stop) na panelu sterowania, wyświetlony zostanie komunikat <Anulować wybrane zadania wysyłania?>. Naciśnij na <Tak>, aby anulować wysyłanie faksu.
Można wybrać <Ostatnio odebrane zadania> lub <Wysłano zadanie>, by wybrać zadanie do anulowania. <Zadanie do anulowania po naciśnięciu stop>
Gdy jest wiele zadań wysyłania, naciśnij przycisk (Stop), aby wyświetlić ekran pozwalający anulować zadanie wysyłania. Jeżeli zadanie wysyłania, które chcesz anulować, nie jest wyświetlone, naciśnij <Sprawdź inne zadania>, aby wyświetlić <Zadania wysyłania>. Wybierz zadanie, które chcesz anulować, i naciśnij przycisk <Anuluj>.
9EHX-074