ביטול משימות שליחה/הדפסה

אם תלחץ על  (עצור) בלוח הבקרה במהלך עיבוד משימת שליחה/הדפסה ומוצג מסך המוביל אל <שלח עבודות>/<עבודות הדפסה>, משימת השליחה/ההדפסה המתבצעת תושהה והאפשרות <שלח עבודות>/<עבודות הדפסה> תוצג.
בחר את המשימה שברצונך לבטל ולחץ על <ביטול>.
מסכים המובילים אל <שלח עבודות>/<עבודות הדפסה>
המסך <בית>
המסך <הדפסה>
המסמכים העליונים של  (ניטור סטטוס) (<צילום/הדפסה>,‏ <שליחה>,‏ <קבלה>,‏ <אחסון>,‏ <חומרים מתכלים/אחרים>)
המסך <Visual Message Settings>
אם תלחץ על  (עצור) בלוח הבקרה במהלך עיבוד משימת שליחה/פקס והמסך <פקס>/<סריקה ושליחה> מוצג, יופיע מסך מוקפץ שמבטל באופן ישיר את המשימה המתבצעת. כשמשימות מרובות נמצאות בעיבוד, באפשרותך להגדיר איזו משימה יש לבטל: המשימה שנעשתה אחרונה, או המשימה שנמצאת בתהליך שליחה. (<משימה לביטול בלחיצה על עצור>)
אם ישנה משימה שהחלה לאחר הלחיצה על  (עצור) בלוח הבקרה, המשימה תבוצע.
להנחיות בדבר ביטול משימות מהמסך <צילום> או מהמסך <פקס>, ראה ביטול של צילום או ביטול שליחת פקסים.
A138-04K