<אחסון/גישה אל קבצים>

ציין את ההגדרות המשמשות לאחסון מסמכי מקור או לשימוש בקבצים מאוחסנים.

<הגדרות נפוצות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>
ציין את ההגדרות המשותפות המשמשות לאחסון מסמכי מקור או לשימוש בקבצים מאוחסנים.

<הגדרות רשת>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>
ציין את הגדרות הרשת המשמשות לאחסון מסמכי מקור שנסרקו או לשימוש בקבצים מאוחסנים.

<הגדרות מדיית זיכרון>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>
ציין את הגדרות התקן הזיכרון.
A138-0JF