אחזור הגדרות שנעשה בהן שימוש בעבר לשליחה/שמירה (הגדרות קודמות)

ניתן לאחזר יעדים שצוינו בעבר. הגדרות הסריקה שלהם כגון צפיפות יאוחזרו גם הן באותו זמן.
1
הנח את מסמך המקור.הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>.המסך <בית>
3
לחץ על <הגדרות קודמות> במסך תכונות הסריקה הבסיסיות. מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
4
בחר ביומן לאחזור ולחץ על <אישור>.
היעד הנבחר והגדרות הסריקה שלו יצוינו בהתאם ליומן שנבחר.
כאשר נעשה שימוש בניהול אימות אישי, המכשיר יאחזר את ההגדרות שצוינו בעבר על ידי המשתמש הנכנס כעת למכשיר.
ניתן לשנות את ההגדרות המאוחזרות לפני השליחה/שמירה.
5
לחץ על  (התחל).
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה/שמירה תתחיל.
אם תגדיר את האפשרות <ניהול מספרי גישה לפנקסי כתובות> כ-<מופעל>, לא תוכל לאחזר את ההגדרות שהיה בשימוש לאחרונה.
אם תגדיר סוג כתובת כלשהו כ-<מופעל> ב-<הגבלת יעדים חדשים>, ההגדרות הקודמות השמורות כעת יימחקו.
אם האפשרות <אסור על שמירת סיסמת אימות במטמון> תוגדר כ-<מופעל>, הסיסמה הבאה לא תישמר ב-<הגדרות קודמות>.
סיסמה שהוזנה באמצעות ציון היעד ב-<יעד חדש>, ולאחר מכן לחיצה על <קובץ>
A138-08L