<דוח פלט חומרים מתכלים>

חלק זה מתאר דוחו הקשורים למוצרים מתכלים.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<דוח מצב חומרים מתכלים>

 (הגדרות/רישום)‏  <התאמה/תחזוקה>‏  <דוח פלט חומרים מתכלים>
ניתן לבדוק דוחות בסטטוס המוצרים המתכלים במכשיר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<דוח מצב חומרים מתכלים>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-

<דוח יומן מחסנית טונר>

 (הגדרות/רישום)‏  <התאמה/תחזוקה>‏  <דוח פלט חומרים מתכלים>
ניתן לבדוק דוחות בסטטוס השימוש של מחסניות הטונר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<דוח יומן מחסנית טונר>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
A138-0H4