שמירת עותק של מסמך שנשלח

ניתן לשמור עותק של פקס שנשלח ביעד שצוין מראש (דוא"ל או שרת קבצים וכדומה). כתלות ביעד, עותק הפקס שנשמר יומר לתבנית קובץ דיגיטלי אחר, כגון PDF, וכך המסמכים יישמרו באופן מסודר וניתן לניהול. שיטה זו גם מסייעת לך לנהל בקלות יומנים, משום שתיקיות המסווגות לפי שם השולח או התאריך נוצרות באופן אוטומטי ביעד שצוין בשרת.
עותק של המסמך יישמר גם אם מתרחשת שגיאה בשליחה.
כתלות בסוג היעד, עשויות לחול ההגבלות הבאות.
דואר אלקטרוני: נשלחת הודעת דוא"ל ללא טקסט הודעה.
פקס/I-Fax: לא ניתן לשמור את הפקס שנשלח כקובץ אלקטרוני.

רישום 'מיקום האחסון' ו'תבנית קובץ'

כדי לגבות מסמכי פקס, יש צורך לרשום הגדרות מראש כגון מיקום האחסון ותבנית הקובץ.
לא ניתן לבצע 'שליחה ישירה' כאשר מגדירים את האפשרות <ארכוב מסמך שידור> כ-<מופעל>.
הגדרה זו תועבר אוטומטית ל-<כבוי> במקרים הבאים. ציין את היעד שוב או החזר את ההגדרה ל-<מופעל> כפי שנדרש.
במקרה שיעד הגיבוי נמחק מפנקס הכתובות
במקרה שפנקס כתובות יובא מממשק המשתמש המרוחק ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
במקרה שפנקס כתובות התקבל מתוכנה לניהול אוטומטי של פנקסי כתובות <יבא/יצא מתוכנת ניהול פנקסי כתובות>
1
לחץ על  (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏ <שליחה>‏ <הגדרות נפוצות>‏  <ארכוב מסמך שידור>.
2
לחץ על <מופעל> עבור <שימוש בארכוב מסמך שידור>.
3
לחץ על <מיקום הגיבוי>‏  בחר את היעד לחץ על <אישור>. רישום יעדים בפנקס הכתובות
לא ניתן לציין יעד הכלול ב-<כתובות אישיות> בתור היעד לשליחה.
4
לחץ על <שם תיקייה>‏  הגדר כיצד לארגן את התיקיות שנוצרו  לחץ על <אישור>.
ניתן לבחור <פרטי השולח>,‏ <תאריך>, או <כבוי> כדי לסווג שמות תיקיות לקטגוריות.
שמות קבצים יצוינו באמצעות תאריך ושעת השליחה, מספר המשימה, פרטי השולח, פרטי היעד ופרטי תוצאות השליחה.
דוגמה: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
פרטי השולח
מידע אודות השולח יוצג במצבים הבאים.
Sender Name: כאשר האפשרות ‎<שם השולח (TTI)>‎ מוגדרת למצב <עם הגדרות>
User Name: כאשר האפשרות ‎<שם השולח (TTI)>‎ מוגדרת כ-<אין הגדרות>, והמשתמש מאומת
שם הקו: כאשר האפשרות ‎<שם השולח (TTI)>‎ מוגדרת כ-<אין הגדרות>, המשתמש אינו מאומת, ושם המשתמש רשום עבור הקו המשמש לשליחת הפקס
Telephone Number: כאשר האפשרות ‎<שם השולח (TTI)>‎ מוגדרת כ-<אין הגדרות>, המשתמש אינו מאומת, ומספר הטלפון של המשתמש רשום, אך שם המשתמש אינו רשום, עבור הקו המשמש לשליחת הפקס
----: כאשר אף אחד מפריטי המידע שלעיל אינו זמין
פרטי היעד
מידע אודות היעד יוצג במצבים הבאים.
שם יחידת יעד: כאשר שם יחידת היעד זמין
Telephone Number: כאשר שם יחידת היעד אינו זמין
שם היעד של השליחה המוצלחת הראשונה: כאשר מבצעים שידור רציף
5
לחץ על <תבנית קובץ>‏  בחר את תבנית הקובץ לשמירת הנתונים שנשלחו.
6
לחץ על <אישור>.
הרישום הסתיים.
ציון יעדים מרובים כולל יעד פקס
ניתן לשמור עותק של מסמך שנשלח באמצעות שליחה ליעדים מרובים הכוללים יעד פקס ממסך תכונות הסריקה הבסיסיות. כדי להציג יעדי פקס במסך תכונות הסריקה הבסיסיות, הכרחי להגדיר את האפשרות <אפשר פקס בפונקציית 'סריקה ושליחה'> כ-<מופעל>. <הצגת פונקציית הפקס>
A138-06S