שימוש ב-WSD

"WSD (שירותי אינטרנט במכשירים)" היא פונקציה לחיפוש מכשירים שמחוברים לרשת. השימוש ב-WSD מאפשר לך למצוא באופן אוטומטי מכשיר מחובר לרשת ממחשב ולהתחיל בסריקת מסמך המקור במכשיר. פונקציה זו נקראת "סריקת WSD". עליך להשלים הליכים מסוימים לפני השימוש בסריקת WSD. ‏הכנה לסריקת WSD
במקרים הבאים, סריקת WSD אינה זמינה.
'מערכת ניהול גישה' מופעלתהשימוש במערכת ניהול גישה
'אימות מזהה מחלקה' נמצא בשימוש כשירות כניסה שינוי שירותי הכניסה

הכנה לסריקת WSD

מלוח הבקרה
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות TCP/IP>‏  <הגדרות WSD>.
3
לחץ על <מופעל> עבור <שימוש בסריקת ‎WSD‎‏>.
4
לחץ על <אישור>.
5
לחץ על  (הגדרות/רישום)‏  <כן>‏  הפעל את המכשיר מחדש.
ממחשב
6
פתח את תיקיית המדפסות. הצגת תיקיית המדפסת
7
לחץ על [Add a device].
8
בחר בהתקן המיועד לשימוש  לחץ על [Next].
פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להפעיל.
אם מכשיר זה אינו מוצג, ייתכן שישנה בעיה בהגדרת חומת האש. למידע נוסף, עיין במדריך ההוראות של המחשב.
A138-08Y