בדיקת הסטטוס והיומנים

ניתן להשתמש בממשק המשתמש המרוחק כדי לבדוק את הסטטוס של מסמכים שממתינים לעיבוד, כמו גם היומנים של המסמכים שכבר עברו עיבוד. ניתן גם לבדוק את סטטוס המכשיר, כגון מידע אודות שגיאות וכמות החומרים המתכלים שנותרה.
כאשר נעשה שימוש בניהול אימות אישי, ניתן להגביל משתמשים מלבצע פעולות במשימות של משתמשים אחרים באמצעות המסך <ניטור סטטוס>. <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים>

בדיקת הסטטוס של צילומים/הדפסים

ניתן לבדוק את מצב המסמכים הממתינים לצילום או הדפסה. ניתן גם ליצור פלט של מסמך אחד לפני המסמכים האחרים, או לבטל מסמך.
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק [Status Monitor/Cancel]‏ [Job Status] תחת האפשרות [Copy/Print]

בחירת אפשרויות

בחר את הפונקציה שברצונך לבדוק ולחץ על [Display].

לחצני הפעלה

[Cancel]: צילום או הדפסה מבוטלים. המסמך שבוטל ימחק ולא יהיה ניתן לשחזרו.
[Print Next]: נוצר פלט של המסמך באופן מיידי אחרי שהמסמך הנוכחי הושלם.
[Pause]: מסמכים המודפסים ממחשב מושהים. לא ניתן להשהות מסמכים בעת שהם מצולמים. לחץ על [Resume] כדי לחדש את ההדפסה של מסמך שהושהתה.

סמל מסמך

לחץ על הסמל כדי להציג מידע מפורט אודות המסמך.

בדיקת הסטטוס של מסמכים שנשלחו/התקבלו

ניתן לבדוק את הסטטוס של פקסים והודעות דוא"ל הממתינים לשליחה, פקסים שנתקבלו, ופקסים שממתינים להעברה. ניתן גם לבטל את התהליך עבור שליחה וקבלה של מסמכים.
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק  [Status Monitor/Cancel]‏  [Job Status] תחת האפשרות [Send] או [Receive]

בחירת אפשרויות

בחר את הפונקציה שברצונך לבדוק ולחץ על [Display].

[Cancel]

השליחה או הקבלה של המסמך בוטלה. המסמך שבוטל ימחק ולא יהיה ניתן לשחזרו.

סמל מסמך

לחץ על הסמל כדי להציג מידע מפורט אודות המסמך.

בדיקת הסטטוס של מסמכים מאוחסנים

ניתן לבדוק את מצב המסמכים הממתינים לאחסון. ניתן גם לבטל את תהליך אחסון המסמכים.
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק [Status Monitor/Cancel]‏ [Job Status] תחת האפשרות [Store]

[Cancel]

אחסון המסמך בוטל. המסמך שבוטל ימחק ולא יהיה ניתן לשחזרו.

סמל מסמך

לחץ על הסמל כדי להציג מידע מפורט אודות המסמך.

בדיקת יומן המשימות.

ניתן להציג יומן עבור מסמכים שצולמו, הודפסו, נשלחו, נתקבלו, או אוחסנו.
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק [Status Monitor/Cancel]‏ [Job Log]

[Store in CSV Format]

ניתן לייצא את נתוני היומן ולשמור אותם כקובץ CSV (*.csv) במחשב.

בחירת אפשרויות

בחר את הפונקציה שברצונך לבדוק ולחץ על [Display]. הפונקציות המוצגות עשויות להשתנות במכשיר בהתאם לדגם ולציוד האופציונלי.

בדיקת מצב המכשיר

ניתן לבדוק מידע מגוון אודות המכשיר, כגון מידע אודות שגיאות, כמות הנייר שנותרה ומפלס הטונר, מידע אודות הציוד האופציונלי הנלווה, ואודות דך הדפים שהודפסו עד כה.
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק [Status Monitor/Cancel]‏ בחר את הפריט שברצונך לבדוק
A138-0CL