<Nastavení podávání papíru>

Zadejte nastavení pro podávání papíru, která jsou společná pro všechny funkce.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení podávání papíru>
Můžete nakonfigurovat zdroj papíru, který bude používaný pro kopírování / tisk s <Vybrat papír>; nastavení na <Auto>. Toto nastavení funguje také v případě, že dojde k vypotřebení papíru v aktuálním zdroji během kopírování / tisku. Automatický výběr vhodného zdroje papíru pro konkrétní funkci
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp>
<Kopie>, <Tiskárna>, <Přístup k uloženým souborům>, <Příjem/Fax>, <Jiné>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Víceúč. přihr.>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Jiné: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopie>: <Posoudit typ papíru>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Tiskárna>: <Použít Skupinu>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<Přepnout způsob podávání>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení podávání papíru>
Pokud pravidelně používáte papír s logem, například hlavičkou, můžete, v případě jednostranného i oboustranného tisku nastavit toto nastavení na <Priorita str. k tisku> pro tisk první strany na přední stranu 1stranných i 2stranných výtisků, bez nutnosti změny orientace papíru. Vkládání předtištěného papíru
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Přepnout způsob podávání>
<Víceúč. přihr.> a Jiné: <Priorita rychlosti>, <Priorita str. k tisku>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Pro zdroje papíru s nastavenou volbou <Priorita str. k tisku> je nastavení pro automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek deaktivováno. Při jednostranném tisku je také rychlost tisku nižší.
<Priorita str. k tisku> se aktivuje pouze tehdy, když může být papír tištěn na obou stranách, podle nastavení (Papír dostupný pro oboustranné kopírování / oboustranný tisk). U jiných papírů se objeví zpráva <Uložte papír.> a papír se nevkládá, nebo se vypne nastavení <Priorita str. k tisku>.
Pokyny pro vkládání papíru naleznete v Vkládání předtištěného papíru.

<Časová prodleva zastavené úlohy>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení podávání papíru>
Pokud je toto nastavení nastaveno na <Zap> a úloha je zastavena kvůli uvíznutí papíru atd., stroj po určené době automaticky vytiskne následující úlohu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Časová prodleva zastavené úlohy>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
0 až 5 až 999min
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Dojde-li k pozastavení úlohy proto, že došel papír v průběhu jejího zpracování, následná úloha nebude zpracována ani po uplynutí zadané časové prodlevy.
Chcete-li automaticky odstraňovat zastavené úlohy, viz <Autom. smazat zastavené úlohy>.
9EFY-0K3