Nastavení data/času

Nastavte datum/čas stroje. Tato nastavení by měla být provedena řádně, jelikož datum/čas se používá v případech, jako je například automatické odeslání e-mailu v zadanou dobu.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>  <Nastavení data/času>.
3
Zadejte datum/čas.
 <Časová zóna>
Zde vyberte časovou zónu pro oblast, v níž se nacházíte.
UTC je zkratka pro koordinovaný světový čas (Universal Coordinated Time). Standardní čas (časová zóna) pro každou zemi se určuje na základě UTC. Pro komunikaci přes internet je přesné nastavení časové zóny zásadní.
 <Nastavení letního času>
Pro nastavení letního času stiskněte <Zap> a nastavte datum/čas pro <Poč. datum> a <Konc.datum>. Pro nastavení data zadejte den v týdnu a týden v měsíci.
Po nastavení letního času stroj může v zadanou dobu v létě přenastavit čas o jednu hodinu dopředu vzhledem k dané časové zóně nebo času.
 Datum a čas
Zadejte 4 číslice pro rok, 4 číslice pro měsíc a den a 4 číslice pro čas stejným způsobem, jakým se zobrazuje aktuální čas na displeji.
Pořadí, v jakém se datum a čas uvádí, se může s ohledem na zemi/oblast lišit.
Čas se zadává ve 24hodinovém formátu.
Uděláte-li chybu, stiskněte  (Vynulovat) a proveďte zadání znovu počínaje rokem.
4
Stiskněte tlačítko <OK>.
Jestliže jste změnili nastavení položky <Časová zóna> nebo <Nastavení letního času>, musíte stroj restartovat vypnutím hlavního napájení. Stisknutím spínače napájení tiskárnu vypněte (Vypnutí stroje). Po uplynutí alespoň 10 sekund od zhasnutí kontrolky napájení zařízení opět zapněte (Zapnutí stroje).
Pravidelně upravujte čas, pokud jsou hodiny výrazně nesprávné.
Můžete také zadat, aby se prováděla automatická synchronizace data a času se serverem na síti s pomocí SNTP. Nastavení SNTP
9EFY-035