Kopírování souborů do složky pro tisk (sledovaná složka)

Soubory lze jednoduše vytisknout tak, že je zkopírujete do sledované složky (hot folder) vytvořené ve sdílené složce v rozšířené schránce. Nastavení tisku nemusíte zadávat z ovladače tiskárny, protože je lze zadat pro každou složku.
Při používání sledované složky je nutné předem změnit následující nastavení rozšířené schránky. Podrobné informace viz Nastavení položky Rozšířená schránka pro veřejné použití.
<Rozšířená schránka>  <Otevřít pro Veřejný>  <Pomocí SMB> nebo <Pomocí WebDAV>
<Rozšířená schránka>  <Zakázat zápis z externího zařízení>  <Vyp>

Přidání sledované složky

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [Printer]  [Hot Folder Management].
4
Klikněte na [Add Folder].
5
Zadejte název sledované složky a zadejte požadovaná nastavení.
Nelze uložit víc složek se stejným názvem.
Nelze uložit složku se stejným názvem, jako má stávající složka ve sdílené složce.
Lze uložit maximálně 20 sledovaných složek.
6
Klikněte na [Add].
Zobrazí se cesta k vygenerované sledované složce.
Sledované složky se generují přímo pod sdílené složkou v úložišti Rozšířená schránka.
Specifikace přidaných složek jsou stejné, jako má Rozšířená schránka. Podrobné informace o specifikacích týkajících se Rozšířená schránka najdete v části Funkce úložiště.
Vygenerovanou sledovanou složku lze přejmenovat a odstranit z rozšířené schránky. Po přejmenování bude stále fungovat jako sledovaná složka.
Toto nastavení může provádět pouze uživatel s právy Administrátor.
Toto nastavení lze importovat/exportovat u modelů, které podporují dávkový import tohoto nastavení.
Při provádění dávkového exportu je toto nastavení zahrnuto v [Settings/Registration Basic Information].
Sledované složky nemusí fungovat správně, když je úložiště Rozšířená schránka zálohované nebo obnovené. Když je úložiště Rozšířená schránka zálohované nebo obnovené, zkontrolujte nastavení obrazovky [Hot Folder Management] a podle potřeby je změňte.

Ukládání souborů do sledované složky pro tisk

Soubory uložené ve sledované složce se po tisku smažou. Když soubory ukládáte do složky, použijte namísto původního souboru jeho kopii.

Zpřístupnění přes SMB

1
Otevřete Windows Explorer.
2
Zadejte do adresního řádku adresu úložiště Rozšířená schránka a stiskněte klávesu [Enter] na klávesnici.
Zadejte cestu ke složce, kterou jste použili při přidávání sledované složky.
Zobrazí se obsah úložiště Rozšířená schránka.
Pokud používáte adresu IPv6, zadejte IP adresu v hranatých závorkách ([ ]).
3
Soubory k tisku uložte do sledované složky.
Spustí se tisk.

Zpřístupnění přes WebDAV

1
Otevřete Windows Explorer a klikněte na [Tento počítač].
2
Klikněte na [Připojit síťovou jednotku] na kartě [Počítač].
3
Z rozevíracího seznamu [Jednotka] vyberte jednotku.
4
Zadejte adresu do textového pole [Folder] a klikněte na [Dokončit].
Zadejte cestu ke složce, kterou jste použili při přidávání sledované složky.
Zobrazí se obsah rozšířené schránky.
Pokud používáte adresu IPv6, zadejte IP adresu v hranatých závorkách ([ ]).
Je-li povolena funkce TLS, při zadávání adresy zadejte „https“ namísto „http“.
5
Soubory k tisku uložte do sledované složky.
Spustí se tisk.
Pomocí sledované složky lze tisknout soubory formátu PDF, TIFF nebo JPEG.
Pokud jsou aktivována následující nastavení zabezpečení, nelze tisknout soubory. Také se už nezobrazí [Hot Folder Management] týkající se Remote UI (Vzdálené UR).
[Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM]
<Omezit úlohu ze vzdáleného zařízení bez ověření uživ.>
9EFY-08L