יחידה ראשית

שם
Canon imageRUNNER 2425i / 2425
סוג
שולחני
רזולוציית קריאה
600 dpi ‏× 600 dpi
300 dpi ‏× 600 dpi
300 dpi ‏× 300 dpi
רזולוציית כתיבה
600 dpi ‏× 600 dpi
מספר גוונים
256
מסמכי מקור קבילים
גודל מסמכי מקור
עד 297.0 מ"מ x‏ 431.8 מ"מ
סוג מסמכי מקור
גיליון וחוברת
זיהוי אוטומטי של גדלי מסמכי מקור
A3, A4, A4R
גודל צילום/נייר צילום
גודלי נייר
שוליים
עליונים: 3.0 מ"מ
שמאל: 3.0 מ"מ
ימין: 3.0 מ"מ
תחתונים: 3.0 מ"מ
משקל הנייר
מגירת נייר: 64 g/m² עד 90 g/m²
מגש רב-תכליתי: 60 g/m² עד 157 g/m²
סוג נייר
זמן התחממות*1
לאחר ההפעלה
כאשר האפשרות <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדרת כ-<מופעל>: 12 שניות או פחות*2
כאשר האפשרות <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדרת כ-<כבוי>: 70 שניות או פחות*3
חזרה ממצב שינה
10 שניות או פחות
זמן צילום ראשון
7.4 שניות
מהירות צילום*4
(A4 רגיל, 100%)
25 גיליונות/לדקה
הגדלה
גודל נייר רגיל
אותו יחס: 1:1 ±0.5%
הגדלה: 141%, 200%, 400%
הקטנה: 70%, 50%, 25%
זום
‎25 %‎ עד ‎400 %‎ (במרווחים של ‎1 %‎)
מערכת הזנת נייר/קיבולת
מגירת נייר
300 גיליונות (64 ג'/מ"ר) / 260 גיליונות (75 ג'/מ"ר) / 250 גיליונות (80 ג'/מ"ר) / 120 גיליונות (90 ג'/מ"ר) x ‏1
מגש רב-תכליתי
A5, A5R, STMT, STMTR
100 גיליונות (60 ג'/מ"ר / 64 ג'/מ"ר / 75 ג'/מ"ר) / 80 גיליונות (80 ג'/מ"ר) / 50 גיליונות (90 ג'/מ"ר) x ‏1
A4, A4R, B5, B5R, LTR, LTRR:
100 גיליונות (60 ג'/מ"ר / 64 ג'/מ"ר / 75 ג'/מ"ר) / 80 גיליונות (80 ג'/מ"ר) / 50 גיליונות (90 ג'/מ"ר / 105 ג'/מ"ר / 157 ג'/מ"ר) x ‏1
A3, B4, 11" x 17", LGL:
50 גיליונות (60 ג'/מ"ר / 64 ג'/מ"ר / 75 ג'/מ"ר / 80 ג'/מ"ר / 90 ג'/מ"ר 105 ג'/מ"ר / 157 ג'/מ"ר) x ‏1
שקף:
50 גיליונות x 1
מעטפה:
10 גיליונות x 1
מדבקות:
1 גיליון x 1
עותקים מרובים
9999 גיליונות
מקור חשמל
220 וולט עד 240 וולט ז"ח, 50/60 הרץ, 2.7 אמפר
צריכת חשמל
צריכת חשמל מרבית
1500 W
כאשר המכשיר במצב שינה
1.0 W
כשהמכשיר כבוי
כאשר <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדר כ- <מופעל>: 1.0 W
כאשר <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדר כ- <כבוי>: 0.4 W
מידות
(ר' x ע' x ג')
imageRUNNER 2425i
626.6 מ"מ x‏ 691.9 מ"מ x‏ 615.6 מ"מ
imageRUNNER 2425
626.6 מ"מ x‏ 664.4 מ"מ x‏ 516 מ"מ
משקל
(מלבד מחסנית טונר)
imageRUNNER 2425i
39.2 ק"גבקירוב
imageRUNNER 2425
34.2 ק"גבקירוב
שטח התקנה
(ר' x ע')
imageRUNNER 2425i
925 מ"מ x‏ 691.9 מ"מ(כאשר המגש הרב-תכליתי מורחב)
imageRUNNER 2425
925 מ"מ x‏ 664.4 מ"מ (כאשר המגש הרב-תכליתי מורחב)
קיבולת זיכרון
RAM‏: 2 GB
eMMC: 30 GB
קיבולת מגש פלט פנימי
הדפסה בצד אחד
A4‏, B5‏, LTR‏: 250 גיליונות (60 ג'/מ"ר עד 80 ג'/מ"ר)
A3, A4R, A5, A5R, B4, B5R, 11"x17", LGL, LTRR, EXEC, STMT, STMTR, 8K, 16K, 16KR, וגודל מותאם (95.0 מ"מ x ‏139.7 מ"מ עד 297.0 mm מ"מ x 431.8 מ"מ): 100 גיליונות (60 ג'/מ"ר עד 80 ג'/מ"ר)
*1 זמן ההפעלה עשוי להשתנות בהתאם לסביבה ולתנאי השימוש במכשיר.
* 2 אם <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדר כ- "מופעל ", אחרי 4 שניות הפעולה המרכזית בתצוגת לוח המגע תהיה זמינה לאחר הפעלת המכשיר. בתנאים מסויימים, המכשיר לא מופעל מהר.
*3 הפעלת לחצנים על תצוגת לוח המגע נעשית זמינה בתוך 60 שניות או פחות. בתנאים מסויימים, המכשיר לא מופעל מהר.
*4 מהירות הצילום בנייר רגיל בגודל A4 בהדפסה חד-צדדית נמדדת במהלך צילום מתמשך. מהירויות הצילום משתנות בהתאם לרזולוציית הפלט ולסוג וגודל הנייר וכיוון הזנת הנייר. מהירויות הצילום בגדלי נייר קטנים יותר עשויות להיות אטיות יותר. בנוסף, המכשיר עשוי לחוות זמן השבתה או מהירות צילום נמוכה יותר במהלך הרצת צילום מתמשכת כדי לכוונן את הטמפטורה בפנים המכשיר או כדי לשמור על איכות הדפסה מיטבית.
6W21-0KS