שליחה/שמירה בזמן מוגדר

 
ניתן לסרוק מסמכי מקור מראש ולשלוח/לשמור את המסמכים שנסרקו בזמן מוגדר.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הסריקה הבסיסיות. מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
4
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש. פעולות בסיסיות לסריקת מסמכי מקור
5
לחץ על <אפשרויות>  <שליחה מושהית>.
6
הזן את הזמן לשליחה/שמירה ולחץ על <אישור>.
הזן את כל ארבע הספרות לצין הזמן. לדוגמה, עבור השעה 7 ו-5 דקות, הזן "0705", ועבור השעה 23 ו-18 דקות, הזן "2318".
7
לחץ על <סגירה>.
8
לחץ .
מסמכי המקור ייסרקו ויישלחו/יישמרו בזמן שצוין.
ניתן לבדוק במסך <ניטור סטטוס> אם השליחה/שמירה הושלמה או לא. בדיקת סטטוס ויומן של מסמכים שנסרקו
ניתן להגדיר עד 64 משימות לשליחה מושהית. עם זאת, מספר המשימות לשליחה בפועל שהמכשיר יכול לטפל בהן עשוי להיות קטן מ-64, בהתאם לתנאים הבאים:
כאשר מסמכים מרובים נשלחים באותו הזמן
כאשר נשלחים מסמכים גדולים
כאשר נעשה שימוש בכמות גדולה של זיכרון עבור תיבת ה-Fax‏/I-Fax הנכנסים
6W21-070