ניהול נתונים

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
<יבוא/יצוא>
<יבא מזיכרון USB>
<אחסון תוצאת יבוא בהתקן>: <מופעל>, <כבוי>
<אחסון תוצאת יבוא בהחסן USB>: <מופעל>, <כבוי>
<סיסמת פענוח>
לא
לא
לא
לא
-
<יצא לזיכרון USB>
<סיסמת הצפנה>
לא
לא
לא
לא
-
<יבא דוח תוצאות>
<כן>, <לא>
לא
לא
לא
לא
-
<הגבלת יבוא/יצוא משירות אינטרנט>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אתחל את כל הנתונים/הגדרות>
<כן>, <לא>
לא
לא
לא
לא
-
6W21-0EU