דרכי טיפול לכל קוד שגיאה

כאשר ההדפסה או הסריקה לא הושלמה כהלכה או כאשר שידור או קבלה של פקס נכשלו, מספר המתחיל עם הסימן "#" (קוד שגיאה) יוצג במסך הפרטים עבור יומן משימות או דוח ניהול תקשורת (הדפסת דוחות ורשימות). בצע את אמצעי הנגד הדרושים לקוד השגיאה.
ייתכן שקודי שגיאה מסוימים לא יוצגו, בהתאם למכשיר שלך.

#001 עד #800

#801 עד #999

#001

מסמכי מקור בגודל שונה נסרקו מבלי לעבור למצב מסמכי מקור בגדלים שונים.
בדוק את מסמכי המקור ואת ההגדרות וסרוק שוב את מסמכי המקור.
אירעה חסימת נייר.
לאחר הסרת הנייר שנתקע, בדוק את המסמכים ואת ההגדרות, ולאחר מכן בצע שוב את הסריקה.

#003

תקשורת שחרגה מהזמן שצוין (64 דקות) גרמה לשגיאה.
הקטן את הרזולוציה ונסה לשלוח שוב.
פעולות בסיסיות לשליחת פקסים
בעת קבלת מסמך, בקש מהצד השני להקטין את הרזולוציה בעת הסריקה או לחלק את המסמך למספר חלקים.

#005

לא התקבלה תגובה מהצד השני במשך 35 שניות.
בדוק שהצד השני יכול לתקשר, ונסה לשלוח שוב.
ההתקן של הצד השני אינו מדגם התומך ב-G3.
בדוק את ההתקן של הצד השני.

#009

הנייר אזל.
טען נייר.
טעינת נייר
משטח הנייר/מגירת הנייר אינם מוכנסים כהלכה.
הכנס את משטח הנייר/מגירת הנייר עד הסוף.
שיטת טעינת נייר בסיסית

#010

הנייר אזל.
טען נייר.
טעינת נייר

#011

המסמך המיועד לשליחה לא הונח כהלכה.
הנח את מסמך המקור כהלכה ונסה לשלוח שוב מתחילת התהליך.

#012

לא ניתן היה לשלוח משום שבמכשיר של הצד השני אזל הנייר.
אמור לצד השני לטעון נייר.

#018

לא הייתה תגובה בעת החיוג.
בדוק שהצד השני יכול לתקשר, ונסה לחייג שוב.
לא ניתן היה לשלוח משום שהצד השני היה במהלך שיחה, וכדומה.
בדוק שהצד השני יכול לתקשר, ונסה לשלוח שוב.
לא ניתן היה לשלוח משום שהגדרות ההתקן של הצד השני אינן תואמות.
בדוק את הגדרות הצד השני, ונסה לשלוח שוב.

#019

בעת שליחת פקס ממכשיר לקוח פקס מרוחק, לא ניתן היה לבצע את השליחה משום שהזיכרון של מכשיר שרת הפקס המרוחק התמלא.
נסה לשלוח שוב לאחר סיום השליחה האחרת אל מכשיר שרת הפקס המרוחק.
מחק מסמכים ומסמכי שגיאות שאינך זקוק להם עוד ממכשיר שרת הפקס המרוחק כדי לפנות מקום.
לא ניתן היה לשלוח את המסמך מפני שהזיכרון של המכשיר מלא.
מחק מסמכים ומסמכי שגיאות שאינך זקוק להם עוד כדי לפנות שטח זיכרון נוסף.
בעת ביצוע שליחה לזיכרון, ייתכן שלא ניתן יהיה לאחסן את התמונה בזיכרון.
בצע שוב את השליחה לזיכרון.
שלח את המסמך באמצעות שליחה ישירה.
אירעה בעיה עם התמונה שנסרקה בעת ביצוע שליחה ישירה.
בצע שוב את השליחה הישירה.

#022

לא ניתן היה לבצע את ההעברה משום שהתוכן של יעד הקבוצה שצוין כיעד להעברה נמחק או כלל רק תיבת דואר.
ציין יעד אחר, ונסה לשלוח שוב.
בעת שליחה אל יעד הרשום בפנקס הכתובות, לא ניתן לבצע את השליחה משום שהיעד נמחק מפנקס הכתובות בזמן שהמכשיר המתין לשליחה.
ציין יעד אחר, ונסה לשלוח שוב.
אין אפשרות לשלוח ממנהל הפקס.
הגדר את <אפשר שידור של מנהל פקס> לאפשרות <מופעל>, ונסה לשלוח שוב. הגבלת הפונקציות של שליחת פקס

#025

בעת שליחת פקס ממכשיר לקוח פקס מרוחק, צוין קו שאינו קיים במכשיר שרת הפקס.
בדוק את מספר הקווים במכשיר הפקס, ונסה לשלוח שוב לאחר התאמת הגדרות שידור הפקס המרוחק של מכשיר הלקוח עם מספק הקווים במכשיר השרת.
<מס' קווי שידור>

#033

ההתקן של הצד השני אינו תומך בתקשורת חסויה או בכתובות משנה.
שלח מבלי להשתמש בתקשורת חסויה או בכתובות משנה.

#034

מיקום האחסון החסוי בהתקן של הצד השני שצוין לתקשורת חסויה לא נמצא.
בדוק את מיקום האחסון החסוי בהתקן של הצד השני, ונסה לשלוח שוב.
לא היה זיכרון מספק בהתקן של הצד השני.
בקש מהצד השני לפנות קצת שטח זיכרון.

#035

ההתקן של הצד השני אינו תומך בפונקציית ההעברה או בכתובות משנה.
שלח באופן ישיר לצד השני.

#037

לא ניתן היה לצלם או לקבל את המסמך משום שאין מספיק זיכרון זמין.
ארגן מסמכים בתיבת זיכרון RX כדי לפנות שטח זיכרון.
הדפסת מסמכים הנמצאים בתיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון
אם אתה מצלם מסמך בן יותר מ-100 עמודים בפעולה אחת, חלק את המסמך לשני חלקים או יותר ולאחר מכן בצע את הצילום.
התקבלו נתונים המכילים יותר מ-1,000 עמודים.
המכשיר מוחק כל עמוד אחרי עמוד מספר 999, ומדפיס או מאחסן את 999 העמודים הראשונים. אמור לצד השני לשלוח את העמוד ה-1,000 ואת אלה שאחריו שוב.
בעת ביצוע שליחה מושהית או שליחה חוזרת, נתוני התמונות של המסמך המיועד לשליחה לא נמצאו בזיכרון.
סרוק שוב את מסמך המקור, ונסה לשלוח שוב.
בחר בשליחה ישירה בעת השליחה החוזרת.
לא ניתן לשלוח למספר יעדים משום שבמכשיר לא היה זיכרון מספק.
מחק מסמכים ומסמכי שגיאות שאינך זקוק להם עוד כדי לפנות שטח זיכרון.
חלק את המסמך לשני חלקים או יותר, ולאחר מכן נסה לשלוח את המסמך שוב.
הקטן את הרזולוציה ונסה לשלוח שוב.

#040

בעת שליחת פקס ממכשיר לקוח פקס מרוחק, לא ניתן היה לבצע את השליחה משום שהזיכרון של מכשיר שרת הפקס המרוחק לא היה מספק.
מחק מסמכים ומסמכי שגיאות שאינך זקוק להם עוד ממכשיר שרת הפקס המרוחק כדי לפנות מקום.
חלק את המסמך לשני חלקים או יותר, ולאחר מכן נסה לשלוח את המסמך שוב.
הקטן את הרזולוציה ונסה לשלוח שוב.
לא ניתן היה לשלוח את המסמך מפני שהזיכרון של המכשיר מלא.
מחק מסמכים ומסמכי שגיאות שאינך זקוק להם עוד כדי לפנות שטח זיכרון נוסף.
חלק את פעולת השליחה למספר מקבצים במקום לשלוח את המסמך לכל היעדים בבת-אחת.
הקטן את הרזולוציה, ולאחר מכן שלח שוב את המסמך.

#054

תהליך השליחה בוטל משום שמספר הטלפון של היחידה ושם היחידה לא נרשמו.
נסה לשלוח שוב לאחר רישום מספר טלפון היחידה ושם היחידה.
<שליחה>  <הגדרות פקס>  <הגדרת קו>
<תיכנות מספר טלפון של יחידה>
<רישום שם יחידה>

#080

כתובת משנית אינה מוגדרת בהתקן של הצד השני.
בדוק את כתובת המשנה של הצד השני, ונסה לשלוח שוב.

#081

סיסמה אינה מוגדרת בהתקן של הצד השני.
בדוק את הסיסמה של הצד השני, ונסה לשלוח שוב.

#082

ההזמנה לשידור אינה מוגדרת בהתקן של הצד השני.
אמור לצד השני להגדיר את ההזמנה לשידור, ובצע שוב קליטת הזמנה לשידור.

#083

כתובת המשנה והסיסמה של המכשיר ושל ההתקן של הצד השני לא תואמות בעת ביצוע קליטת הזמנה לשידור.
בדוק שכתובת המשנה והסיסמה של המכשיר ושל ההתקן של הצד השני תואמות, ונסה לשלוח שוב.

#084

לא ניתן לבצע את קליטת ההזמנה לשידור משום שהסיסמה אינה נתמכת על ידי ההתקן של הצד השני.
בצע קליטת הזמנה לשידור מבלי להשתמש בסיסמה.

#099

הפעולה בוטלה לפני השלמתה.
בצע שוב את הפעולה.

#102

כתובת המשנה והסיסמה אינן תואמות.
בדוק את כתובת המשנה ואת הסיסמה של הצד השני, ונסה לשלוח שוב.
לא היה שטח זיכרון מספק במכשיר הנמען.
בקש מהנמען לפנות שטח זיכרון.

#107

לא ניתן לשלוח את המסמך משום שאין שטח זיכרון מספק.
הקטן את הרזולוציה או חלק את המסמך לשני חלקים או יותר, ולאחר מכן נסה לשלוח את המסמך שוב.
מחק קבצים שאינך זקוק להם עוד כדי לפנות שטח זיכרון.
שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)
אם הבעיה נמשכת באופן תדיר, צור קשר עם המשווק המורשה המקומי של Canon.

#401

מדיית הזיכרון או שרת הקבצים מלאים, או שמספר הקבצים שניתן לשמור בספריית השורש (התיקייה הגבוהה ביות שנמצאת במדיית הזיכרון) נוצל.
מחק קבצים שאינך זקוק להם עוד ממדיית הזיכרון או משרת הקבצים, או צור תיקיה חדשה והעבר את הקבצים הקיימים לתיקיה זאת כדי לפנות מקום בספריית השורש.

#402

העברת התמונות נכשלה בעת העברת מדיית הזיכרון עקב תו לא חוקי (כמו למשל /) שנכלל בשם הקובץ המצוין.
שנה את שם הקובץ לשם הקובץ הנכון.

#403

לא ניתן היה לשמור את הקובץ משום שקובץ בעל שם זהה כבר קיים. בדרך כלל, מתן שם אוטומטי מבוצע כדי להוסיף מספר בין 1 ל-999 לשם הקובץ כאשר קובץ בעל שם זהה קיים, אך לא ניתן היה לשמור את הקובץ משום שקבצים שאליהם מצורפים המספרים 1 עד 999 כבר קיימים.
שנה את שם הקובץ ושמור שוב את הקובץ.

#404

הכתיבה נכשלה משום שמתג ההגנה מפני כתיבה של מדיית הזיכרון הופעל.
השבת את מתג ההגנה מפני כתיבה של מדיית הזיכרון.

#406

הכתיבה נכשלה עקב אחת הסיבות האפשריות הבאות:
מדיית הזיכרון הוסרה בזמן שהקובץ נכתב בה.
ה-Advanced Space של מכשיר אחר ברשת נמחק בזמן שהקובץ נכתב בו.
בדוק שמדיית הזיכרון הוכנסה או שה-Advanced Space של המכשיר האחר ברשת זמין, וקרא שוב את הקובץ.
העברת התמונות נכשלה בעת העברה למדיית הזיכרון משום שאירעה שגיאה בלתי צפויה. (ייתכן שבוצע פרמוט למדיית הזיכרון המחוברת באמצעות מערכת קבצים שאינה נתמכת.)
בדוק את מצב מדיית הזיכרון ואשר שבוצע בה פרמוט באמצעות מערכת קבצים הנתמכת על ידי המכשיר (FAT32/exFAT). לאחר מכן, נסה לבצע את התהליך שוב.
גודל הקובץ חרג מסף המגבלה העליון.
הקטן את הרזולוציה או הקטן את מספר העמודים, ובצע שוב את הפעולה.

#407

אורך הנתיב המלא אל הקובץ שצוין (או התיקייה) חורג מהאורך המרבי הנתמך.
שנה את שם הקובץ כך שהאורך של הנתיב המלא יהיה בטווח של 256 תווים, או שנה את תיקיית היעד.

#409

לא ניתן היה לשמור את התיקייה משום שמספר הקבצים המרבי שניתן לשמור ביעד נוצל.
שנה את היעד לשמירת הקובץ.

#410

לא ניתן היה לבצע את האחסון משום שישנן יותר מדי משימות הממתינות לאחסון.
בצע שוב את הפעולה לאחר סיום המשימות האחרות.

#411

הקבצים כבר נעולים על ידי הפעולות האחרות.
המתן זמן מה, ובצע שוב את הפעולה.

#701

מזהה המחלקה אינו קיים, או שקוד ה-PIN השתנה.
אם אתה משתמש באימות משתמש, הקצה מזהי מחלקות למשתמשים. אם אתה משתמש באימות מזהה מחלקה, הזן את מזהה המחלקה ואת קוד ה-PIN כדי להיכנס שוב למערכת.
הגדרת הקליטה תחת <אפשר משימות הדפסה עם מזהים לא ידועים> או <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> מוגדרת לאפשרות <כבוי>.
הגדר את <אפשר משימות הדפסה עם מזהים לא ידועים> ואת <אפשר משימות סריקה מרחוק עם מזהים לא ידועים> תחת <ניהול מזהי מחלקות> לאפשרות <מופעל>.
קביעת ניהול מזהה המחלקה
לא ניתן היה לבצע את השליחה משום שמכשיר לקוח הפקס המרוחק נכשל באימות למכשיר שרת הפקס המרוחק.
אם ניהול מזהה המחלקה מוגדר במכשיר שרת הפקס המרוחק, התחבר אל מכשיר לקוח הפקס המרוחק באמצעות מזהה המחלקה וקוד ה-PIN שהוגדרו במכשיר שרת הפקס המרוחק.

#702

לא ניתן היה לשלוח משום שהזיכרון מלא.
המתן זמן מה. נסה לשלוח שוב לאחר שמשימות השליחה האחרות יושלמו.

#703

אירעה שגיאה במהלך המרת התמונה.
הקטן את הרזולוציה, ולאחר מכן שלח שוב את המסמך.
לא ניתן היה לכתוב משום שאזור התמונה של הזיכרון מלא.
נסה לשלוח שוב לאחר שמשימות השליחה האחרות יושלמו.
מחק קבצים שאינך זקוק להם עוד בתיבת הפקס/I-Fax. אם הבעיה נמשכת, אפס את המכשיר.
הפעלת המכשיר

#704

שגיאה לא ידועה אירעה במהלך אחזור פרטי היעד מפנקס הכתובות.
בדוק את הגדרות היעד. אם הבעיה נמשכת, אפס את המכשיר.
הפעלת המכשיר

#705

השליחה בוטלה משום שגודל נתוני התמונה חורגים מהערך המרבי המוגדר בהגדרות/רישום.
התאם את גודל הנתונים המרבי עבור השליחה. בחר רזולוציה נמוכה יותר או הקטן את מספר התמונות שאתה שולח בו-זמנית בעת השימוש בפונקציית I-fax כדי לוודא שלא תהיה חריגה מגודל הנתונים המרבי לשליחה. חלק את הנתונים, בהתאם לתנאי הצד השני.
<גודל נתונים מרבי לשליחה>

#706

פנקס כתובת יובא/יוצא מממשק המשתמש המרוחק או שרכיב שליחה אחר היה בשימוש.
נסה לשלוח שוב לאחר שהפעולות האחרות יושלמו.

#711

הזיכרון מלא. ייתכן שיהיה ניתן לשלוח אם תמחק קבצים שאינך זקוק להם עוד מהזיכרון.
נסה לשלוח שוב לאחר מחיקת קבצים שאינך זקוק להם עוד מהזיכרון.

#712

הזיכרון מלא. נסה לבצע את הפעולה שוב לאחר מחיקת קבצים שאינך זקוק להם עוד מהזיכרון.
נסה לשלוח שוב לאחר מחיקת קבצים שאינך זקוק להם עוד מהזיכרון.

#713

המסמך בתיבת הפקס/I-Fax נמחק לפני שליחת כתובת ה-URL.
נסה לשלוח שוב לאחר שמירת המסמך הדרוש בתיבת הפקס/I-Fax.

#715

האישור לשימוש לא נמצא בעת שליחת דוא"ל עם חתימה דיגיטלית מצורפת.
בעת השימוש בחתימת התקן, הגדר את כתובת הדוא"ל של המכשיר (הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax), ולאחר מכן צור אישור עבור חתימות ההתקן (יצירת אישור חתימה עבור התקן). אם אישור עבור חתימות ההתקן כבר נוצר, צור אותו שוב. בעת השימוש בחתימת משתמש, רשום את האישור עבור חתימות משתמשים שוב (רישום אישור חתימת משתמש).
בדוק האם נעשה שימוש באישור שפג תוקף או באישור שבוטל. בנוסף, בדוק האם שרשרת האישור חוקית.

#716

לא ניתן היה למצוא את אישור המפתח הציבורי של היעד.
רשום את אישור המפתח הציבורי של היעד במכשיר.
רישום אישור S/MIME
בדוק האם נעשה שימוש באישור שפג תוקף או באישור שבוטל. בנוסף, בדוק האם שרשרת האישור חוקית.

#749

לא ניתן היה לבצע את הפעולה משום שהודעת שיחת השירות מוצגת.
כבה את מתג ההפעלה הראשי, והפעל שוב את מתג ההפעלה הראשי. אם עדיין לא ניתן לבצע את הפעולה כהלכה, כבה את מתג ההפעלה הראשי, הסר את תקע החשמל משקע החשמל, וצור קשר עם המשווק המורשה המקומי של Canon.
כיבוי המכשיר
הפעלת המכשיר

#751

השרת אינו פועל או שהרשת מנותקת (או שלא היה ניתן לחבר את היעד, או שהחיבור אבד לפני השלמת המשימה).
בדוק אם השרת פועל כהלכה.
בדוק את מצב הרשת.
אם היעד משתמש ב-IIS 6.0 עם Windows Server 2003 ונעשה שימוש בשיטת אימות תקציר של שרת WebDAV, הגדר את <שימוש בשליחת גוש מחולק בשידור WebDAV> לאפשרות <מופעל> כדי לשלוח עם WebDAV דרך פרוקסי באמצעות תקשורת TLS.
<שימוש בשליחת גוש מחולק בשידור WebDAV>
כתובת ה-IP לא מוגדרת.
בדוק את <הגדרות TCP/IP> תחת <העדפות>.
<רשת>  <הגדרות TCP/IP>
לא ניתן היה לשלוח אל שרת SMB (כולל את ה-Advanced Space של מכשיר מסדרת imageRUNNER ADVANCE שהיה גלוי בפני SMB) משום שהדפדוף בשרת הקבצים נעשה באמצעות Windows (SMB).
אם אירעה שגיאה עם שליחה מושהית, סגור את מסך ה<עיון>, וסרוק ושלח את המסמך שוב.
אם אירעה שגיא במהלך העברת קובץ פקס/I-fax שהתקבל אל שרת SMB, סרוק צילום מודפס של הקובץ שהתקבל, ושלח אותו אל יעד ההעברה.
פעולות בסיסיות לסריקת מסמכי מקור
ניתן להימנע משגיאות על ידי שימוש ב-FTP כפרוטוקול שליחה אל שרתים.

#752

השרת לא פועל או שהרשת מנותקת.
בדוק אם שרת SMTP פועל כהלכה.
בדוק את מצב הרשת.
הגדרת שם שרת ה-SMTP עבור הדוא"ל/I-fax שגויה או שכתובת הדוא"ל או ששם התחום אינם מוגדרים.
בדוק את הגדרות שם שרת ה-SMTP, כתובת הדוא"ל ושם התחום תחת <הגדרות תקשורת>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax

#753

שגיאת TCP/IP (שגיאת Socket או Select וכדומה) אירעה בעת שליחת דוא"ל או בעת שליחת פקס ממכשיר לקוח פקס מרוחק.
בדוק את המצב של כבל ומחבר הרשת. אם הבעיה נמשכת, אפס את המכשיר.
הפעלת המכשיר

#755

לא ניתן היה לשלוח פקס ממכשיר לקוח הפקס המרוחק משום ש-TCP/IP לא פועל כהלכה.
בדוק את <הגדרות TCP/IP> תחת <העדפות>.
<רשת>  <הגדרות TCP/IP>
כתובת ה-IP לא מוגדרת.
בדוק את <הגדרות TCP/IP> תחת <העדפות>.
<רשת>  <הגדרות TCP/IP>
אם בחרת באפשרות <LAN קווי + LAN אלחוטי> תחת <בחירת LAN קווי/אלחוטי>, בדוק גם את <הגדרות קו משני> תחת <העדפות>.
<רשת>  <הגדרות קו משני>
כאשר המכשיר הופעל, כתובת ה-IP לא הוקצתה למכשיר על ידי DHCP או IP אוטומטית.
בדוק את <הגדרות TCP/IP> תחת <העדפות>.
<רשת>  <הגדרות TCP/IP>
אם בחרת באפשרות <LAN קווי + LAN אלחוטי> תחת <בחירת LAN קווי/אלחוטי>, בדוק גם את <הגדרות קו משני> תחת <העדפות>.
<רשת>  <הגדרות קו משני>

#759

אירעה שגיאה בעת שליחת כתובת ה-URL של תיבת הדואר שבה נשמר הקובץ.
צור קשר עם מנהל המערכת.

#761

בעת שליחת קובץ PDF/XPS עם חתימה דיגיטלית, לא ניתן היה לשלוח את הקובץ משום שהאישור או זוג המפתחות שהוגדרו במכשיר הושחתו או שלא הייתה אליהם גישה.
בעת שליחת קובץ PDF/XPS עם חתימת משתמש, בדוק האם אישור המשתמש הושחת. אם אישור המשתמש הושחת, התקן אותו שוב.
הוספת חתימה דיגיטלית לקבצים שנשלחו
רישום אישור חתימת משתמש
בעת שליחת קובץ PDF/XPS עם חתימת התקן, בדוק האם אישור ההתקן הושחת. אם אישור ההתקן הושחת, צור אותו שוב.
יצירת אישור חתימה עבור התקן

#762

לא ניתן היה לשלוח אל תחום שאינו רשום כתחום מורשה משום שההגדרה <הגבלת דומיין של יעד> מוגדרת לאפשרות <מופעל>.
הגדר את <הגבלת דומיין של יעד> לאפשרות <כבוי> או רשום את התחום כתחום מורשה, ונסה לשלוח שוב.
הגבלת התחום של יעד השליחה

#766

האישור שיש להשתמש בו בעת שליחת קובץ PDF/XPS עם חתימה דיגיטלית פג תוקף.
עדכן את האישור או השתמש באישור שתוקפו לא פג.
אם תוקף האישור לא פג, הגדר את זמן המכשיר כהלכה.
הגדרת תאריך/שעה

#769

מספר הניסיונות המותרים עבור פונקציית השליחה הגיע לסף המגבלה העליון.
אם ברצונך להמשיך להשתמש בפונקציה זאת, רכוש את המוצר האופציונלי הרשמי.

#770

בעת שליחה עם WebDAV, לא ניתן היה לבצע את השליחה משום שתקשורת TLS לא נתמכה על ידי שרת ה-WebDAV או שרת הפרוקסי.
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.
בדוק את שרת הפרוקסי אם השליחה מתבצעת באמצעות פרוקסי.
לא ניתן היה לבצע את השליחה משום שאירעה שגיאת תוקף חוקי בעת מתן תוקף לאישור שרת ה-TLS במהלך שליחה עם WebDAV משום שההגדרה <אשר אישור TLS לשידור WebDAV> מוגדרת לאפשרות <מופעל>.
בדוק האם אישור רשות האישורים שבו נעשה שימוש לחתימה על אישור שרת ה-TLS בצד שרת ה-WebDAV רשום במכשיר.
בדוק האם אישור שרת ה-TLS בצד שרת ה-WebDAV תקין.
בדוק האם אישור שרת ה-TLS הנו אישור בחתימה עצמית.
לא ניתן היה להשלים את הפעולה משום שאירעה שגיאת תוקף חוקי בעת מתן תוקף לאישור שרת ה-TLS במהלך גישה אל שרת אחר משום שההגדרה <אשר אישור TLS לגישה לרשת> מוגדרת לאפשרות <מופעל>.
בדוק האם נעשה שימוש באישור רשות האישורים כדי לחתום על אישור שרת ה-TLS של ה-Advanced Space של המכשיר האחר מסדרת imageRUNNER ADVANCE שהיה גלוי כאשר שרת WebDAV רשום במכשיר.
בדוק האם אישור שרת ה-TLS של ה-Advanced Space של המכשיר האחר מסדרת imageRUNNER ADVANCE שהיה גלוי כשרת WebDAV תקין.
בדוק האם אישור שרת ה-TLS הנו אישור בחתימה עצמית.

#771

הגדרת כתובת שרת הפקס המרוחק שגויה.
בדוק את <הגדרות שידור פקס מרוחק>.
<כתובת שרת פקס מרוחק>
שרת הפקס המרוחק אינו פועל.
בדוק אם שרת הפקס המרוחק פועל כהלכה.
הרשת מנותקת.
בדוק את מצב הרשת.
לא ניתן היה להתחבר אל שרת הפקס המרוחק משום שלא ניתן היה להתחבר אל שרת ה-DNS.
בדוק את הגדרת שם שרת ה-DNS.
קביעת הגדרות ה-DNS
בדוק אם שרת ה-DNS פועל כהלכה.

#772

הרשת מנותקת.
בדוק את מצב הרשת.

#773

פונקציות ה-PDF שאינן זמינות כאשר <Format PDF to PDF/A> מוגדר לאפשרות <מופעל > נבחרו.
בטל את הגדרות החתימות Encrypt ו-Visible. לחלופין, הגדר את <Format PDF to PDF/A> לאפשרות <כבוי>.
<פירמוט PDF ל-PDF/A>

#801

אירעה שגיאת תם הזמן הקצוב עקב בעיה בצד שרת הדואר במהלך תקשורת עם שרת ה-SMTP לצורך שליחת דוא"ל או שליחה או קבלה של I-fax.
בדוק אם שרת SMTP פועל כהלכה.
בדוק את מצב הרשת.
הוחזרה שגיאה משרת ה-SMTP במהלך התחברות באמצעות SMTP. הגדרת הכתובת שגויה. אירעה שגיאה עקב בעיה שצד השרת במהלל שליחה אל שרת הקבצים.
בדוק האם SMTP פועל כהלכה, את מצב הרשת, את הגדרות היעד ואת מצב והגדרות שרת הקבצים.
שם המשתמש והסיסמה הדרושים במהלך שליחת דוא"ל לא הוגדרו.
בדוק את <אימות SMTP (אימות SMTP)> תחת <אימות/הצפנה>.
קביעת תצורה של אימות SMTP
שלחת אל יעד שאין לו הרשאות כתיבה.
בדוק את הגדרות היעד.
קובץ בעל שם זהה היה קיים בעת שליחה אל שרת הקבצים שאין בו הרשאה לכתוב על קבצים.
שנה את ההגדרות של שרת הקבצים כדי לאפשר כתיבה על קבצים. לחלופין, צור קשר עם מנהל המערכת של השרת.
שנה את שם הקובץ.
שם התיקייה או הסיסמה שצוינו בעת שליחה אל שרת הקבצים שגויים.
בדוק את שם התיקייה או את הסיסמה.

#802

שם שרת ה-SMTP שצוין תחת <הגדרות תקשורת> שגוי.
בדוק את שם שרת ה-SMTP שהוגדר תחת <הגדרות תקשורת>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
כתובת שרת ה-DNS שצוין תחת <הגדרות DNS> שגויה.
בדוק את כתובת שרת ה-DNS שצוינה בהגדרות ה-DNS.
קביעת הגדרות ה-DNS
החיבור אל שרת ה-DNS נכשל.
בדוק אם שרת ה-DNS מתפקד באופן תקין.
ההגדרות עבור שרת ה-FTP שצוין כיעד שגויות.
בדוק את שרת ה-FTP שצוין כיעד.
החיבור אל שרת ה-FTP נכשל.
בדוק אם שרת ה-FTP מתפקד באופן תקין.

#803

החיבור נקטע עקב סיבות שהתקיימו בצד הנמען לפני השלמת השליחה של כל העמודים.
הזן מחדש את יעד הקבוצה, ונסה לשלוח שוב.

#804

בעת שליחה אל שרת הקבצים, לא היו תיקיות שתואמות לנתיב שצוין.
בדוק את היעד.
אין לך הרשאות גישה עבור התיקייה או הקובץ. לחלופין, ייתכן שהתיקייה או הקובץ נמחקו על ידי פעולה אחרת.
אפשר גישה אל התיקייה בצד השרת. לחלופין, צור קשר עם מנהל המערכת של השרת.

#805

לא ניתן היה לשלוח אל שרת ה-SMB משום שלא היה מספיק שטח פנוי בצד השרת.
מחק מסמכים ומסמכי שגיאות שאינך זקוק להם עוד מהשרת כדי לפנות מקום. לחלופין, צור קשר עם מנהל המערכת של השרת.

#806

שם המשתמש או הסיסמה שצוינו בעת שליחה אל שרת הקבצים שגויים.
בדוק את שם המשתמש או את הסיסמה.
היעד שצוין בעת שליחת דוא"ל/I-fax היה שגוי.
בדוק את יעד הדוא"ל/I-fax.

#807

אין לך הרשאות גישה עבור הספרייה שצוינה.
הגדר הרשאות גישה עבור ספריית השרת ספריית השרת או שלח אל ספריה שיש לך הרשאות גישה עבורה. לחלופין, צור קשר עם מנהל המערכת.

#809

בעת שליחה אל שרת SMB, קובץ בעל שם זהה כבר קיים והכתיבה על קבצים אסורה.
שנה את שם הקובץ ונסה לשלוח שוב.
שנה את ההגדרות של שרת ה-SMB כדי לאפשר כתיבה על קבצים. לחלופין, צור קשר עם מנהל המערכת של השרת.
בעת שליחה אל שרת SMB, התגובה בצד השרת הייתה איטית וגרמה לסיום הזמן שהוקצב לזמן ההמתנה בצד המכשיר לפני שניתן היה להשלים את השליחה או ההעברה של הנתונים.
הגדר זמן ארוך יותר עבור הזמן הקצוב תחת <זמן קצוב> בלקוח ה-SMB.
קביעת הגדרות ה-SMB

#810

אירעה שגיאת חיבור שרת POP בעת קבלת I-fax.
בדוק את הגדרות שרת ה-POP תחת <הגדרות תקשורת>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
בדוק אם שרת ה-POP פועל כהלכה. בדוק את מצב הרשת.
הוחזרה שגיאה משרת ה-POP במהלך החיבור אל שרת ה-POP. לחלופין, אירעה שגיאת תם הזמן הקצוב בצד השרת.
בדוק את הגדרות שרת ה-POP תחת <הגדרות תקשורת>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
בדוק אם שרת ה-POP פועל כהלכה. בדוק את מצב הרשת.

#813

אירעה שגיאת אימות שרת POP (שגיאת חשבון משתמש או שגיאת סיסמה) בעת קבלת I-fax.
בדוק את הגדרות שרת ה-POP תחת <הגדרות תקשורת>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax

#815

אין באפשרותך להתחבר אל שרת הקבצים משום שהמכשיר מדפיס מסמך שנשלח אל שרת זה. מספר חיבורים בו-זמנית אינם אפשריים.
המתן מספר רגעים לפני שתנסה שוב לשלוח את הנתונים. לחלופין, הפסק את ה-PServer.

#816

לא ניתן היה לבצע את ההדפסה משום שהמספר המרבי של ההדפסות שהוגדר בניהול מזהה המחלקה נוצל.
צור קשר עם מנהל המערכת שלך.

#818

הנתונים התקבלו היו בתבנית קובץ שאינה ניתנת להדפסה.
אמור לצד השני לשנות את תבנית הקובץ ולשלוח שוב.

#819

התקבלו נתונים שלא ניתן לטפל בהם. פרטי MIME לא חוקיים.
אמור לצד השני לבדוק את ההגדרות ולשלוח שוב.

#820

התקבלו נתונים שלא ניתן לטפל בהם. ה-BASE64 או ה-uuencode לא חוקיים.
אמור לצד השני לבדוק את ההגדרות ולשלוח שוב.

#821

התקבלו נתונים שלא ניתן לטפל בהם. אירעה שגיאת ניתוח TIFF.
אמור לצד השני לבדוק את ההגדרות ולשלוח שוב.

#822

התקבלו נתונים שלא ניתן לטפל בהם. לא ניתן לפענח את התמונה.
אמור לצד השני לבדוק את ההגדרות ולשלוח שוב.

#825

מזהה המחלקה וקוד ה-PIN עבור משימה שבוצעה או משימה שנשמרה נמחקו, או שקוד ה-PIN השתנה.
בצע שוב את המשימה באמצעות מזהה המחלקה וקוד ה-PIN החדשים.

#827

התקבלו נתונים שלא ניתן לטפל בהם. נכללו פרטי MIME שאינם נתמכים.
אמור לצד השני לבדוק את ההגדרות ולשלוח שוב.

#828

התקבלו נתוני HTML.
אמור לצד השני לשנות לתבנית שאינה HTML ולשלוח שוב.

#829

התקבלו נתונים המכילים יותר מ-1,000 עמודים.
המכשיר מוחק כל עמוד אחרי עמוד מספר 999, ומדפיס או מאחסן את 999 העמודים הראשונים. אמור לצד השני לשלוח את העמוד ה-1,000 ואת אלה שאחריו שוב.

#830

התראה על שגיאת DSN התקבלה משום שכתובת ה-I-fax או תנאי היעד היו שגויים.
בדוק את כתובת ה-I-fax ואת תנאי היעד שצוינו.
התראה על שגיאת DSN התקבלה משום שהגודל של הקובץ שנשלח חרג מהגודל המותר על ידי שרת הדואר.
שנה את ההגדרה תחת <גודל נתונים מרבי לשליחה> כך שגודל הקובץ המיועד לשליחה לא יחרוג מהגודל המותר על ידי שרת הדואר.
<גודל נתונים מרבי לשליחה>
בדוק את מצב שרת הדואר, שרת ה-DNS והרשת.

#831

לא ניתן היה לקבל מסמך I-fax באמצעות SMTP עקב הגדרת סינון הקבלה בהגדרות חומת האש.
אפס את הגדרת סינון הקבלה בהגדרות חומת האש.
ציון כתובות IP בהגדרות של חומת אש

#832

לא ניתן היה לשלוח דואר DSN משום שהגדרות הדוא"ל והגדרות הרשת לא צוינו תחת <הגדרות תקשורת>.
בדוק את <הגדרות תקשורת>, <הגדרות DNS>, ואת <הגדרות כתובות IP>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
קביעת הגדרות ה-DNS
הגדרת כתובות IP
לא ניתן היה לשלוח דואר DSN עקב בעיה עם שרת הדואר או שרת ה-DNS.
בדוק את מצב שרת הדואר ושרת ה-DNS.

#833

לא ניתן היה לשלוח דואר MDN (התראת סידור ההודעה) משום שהגדרות ה-TCP/IP לא צוינו.
בדוק את <הגדרות תקשורת>, <הגדרות DNS>, ואת <הגדרות כתובות IP>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
קביעת הגדרות ה-DNS
הגדרת כתובות IP
לא ניתן היה לשלוח דואר MDN (התראת סידור ההודעה) עקב בעיה עם שרת הדואר או שרת ה-DNS.
בדוק את מצב שרת הדואר ושרת ה-DNS.

#834

התראה על שגיאת MDN התקבלה משום שכתובת ה-I-fax או תנאי היעד היו שגויים.
בדוק את כתובת ה-I-fax ואת תנאי היעד שצוינו.
התראה על שגיאת MDN התקבלה עקב בעיה שאירעה בשרת הדואר או הרשת.
בדוק את מצב שרת הדואר והרשת.
התראה על שגיאת MDN התקבלה עקב בעיה כמו למשל זיכרון מלא שאירעה אצל הצד השני.
בדוק את התנאים ואת מצב הצד השני.

#835

המספר המרבי של שורות טקסט שניתן לקבל באמצעות I-fax נוצל.
אמור לצד השני להקטין את מספר שורות הטקסט בגוף ההודעה ולשלוח שוב.

#837

בקשת חיבור התקבלה ממארח שהחיבור שלו מוגבל על ידי הגדרות סינון הקבלה בהגדרות חומת האש.
בדוק את הגדרות סינון הקבלה בהגדרות חומת האש. הדבר עלול לייצג ניסיון פריצה באמצעות גישה בלתי מורשית.
ציון כתובות IP בהגדרות של חומת אש

#838

תוקף הרישיון הנדרש לצורך שימוש בפונקציית השליחה פג.
רכוש רישיון עבור פונקציית השליחה.

#839

שם המשתמש או הסיסמה שהוגדרו תחת <הגדרות תקשורת> שגויים.
בדוק את הגדרות שם המשתמש והסיסמה עבור אימות SMTP (SMTP AUTH) תחת <הגדרות תקשורת>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax

#841

אלגוריתם הצפנה ששותף עם שרת הדואר לא קיים עבור שידור הדוא"ל וה-I-fax.
הגדר את <אפשר TLS (POP)> או את <אפשר TLS (שידור SMTP)> תחת <הגדרות תקשורת> לאפשרות <כבוי>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
הוסף אלגוריתם הצפנה משותף להגדרות שרת הדואר.

#842

שרת הדואר ביקש אימות באמצעות אישור לקוח עבור שידור הדוא"ל וה-I-fax.
הגדר את <אפשר TLS (POP)> או את <אפשר TLS (שידור SMTP)> תחת <הגדרות תקשורת> לאפשרות <כבוי>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
שנה את הגדרות שרת הדואר כך שלא תוגש בקשה לאישור לקוח.
לא ניתן היה לבצע את השליחה משום שאירעה שגיאת תוקף חוקי בעת מתן תוקף לאישור שרת ה-TLS במהלך שליחה עם SMTP משום שההגדרה <אשר אישור TLS לשידור SMTP> מוגדרת לאפשרות <מופעל>.
השתמש בממשק המשתמש המרוחק כדי לבדוק האם אישור רשות האישורים שבו נעשה שימוש לחתימה על אישור שרת ה-TLS בצד שרת ה-SMTP רשום במכשיר.
בדוק שאישור שרת ה-TLS בצד שרת ה-SMTP בתוקף.
בדוק האם אישור שרת ה-TLS הנו אישור בחתימה עצמית.

#843

יש הבדל גדול בין הזמן של שרת KDC (מרכז הפצת מפתחות) לבין הזמן שהוגדר במכשיר.
כוונן את התאריך והשעה הנוכחיים תחת <Date/Time Settings>.
הגדרת תאריך/שעה
כוונן את הזמן שהוגדר בשרת ה-KDC (מרכז הפצת מפתחות).

#844

ביצוע תקשורת בהצפנת TLS עם שרת POP נכשל במהלך שליחה עם POP לפני SMTP.
בדוק את הגדרות התקשורת בהצפנת TLS של שרת POP.
הגדר את <אפשר TLS (POP)> לאפשרות <כבוי> תחת <הגדרות תקשורת>. אם הבעיה לא נפתרה, הגדר את <אימות POP לפני שליחה> לאפשרות <כבוי> תחת <הגדרות תקשורת>, והחלף להגדרה שאינה POP לפני SMTP.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
לא ניתן היה לבצע את השליחה משום שאירעה שגיאת תוקף חוקי בעת מתן תוקף לאישור שרת ה-TLS במהלך תקשורת עם שרת POP משום שההגדרה <אשר אישור TLS לקליטת POP> מוגדרת לאפשרות <מופעל>.
השתמש בממשק המשתמש המרוחק כדי לבדוק האם אישור רשות האישורים שבו נעשה שימוש לחתימה על אישור שרת ה-TLS בצד שרת ה-POP רשום במכשיר.
בדוק שאישור שרת ה-TLS בצד שרת ה-POP בתוקף.
בדוק האם אישור שרת ה-TLS הנו אישור בחתימה עצמית.

#845

ביצוע אימות POP (POP AUTH) נכשל במהלך שליחה עם POP לפני SMTP.
בדוק את ההגדרות של <שרת POP>, <שם כניסה POP>, ושל <סיסמת POP> תחת <הגדרות תקשורת>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
בדוק את הגדרות אימות POP של שרת POP.
בחר באפשרות <סטנדרטי> או <APOP> תחת <שיטת אימות ‎POP‎‏> תחת <הגדרות תקשורת>. אם הבעיה לא נפתרה, הגדר את <אימות POP לפני שליחה> לאפשרות <כבוי> תחת <הגדרות תקשורת>, והחלף את הגדרות התקשורת לאפשרות אחרת שאינה POP לפני SMTP.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax

#846

ביצוע אימות POP (APOP) נכשל במהלך שליחה עם POP לפני SMTP.
בדוק את ההגדרות של <שרת POP>, <שם כניסה POP>, ושל <סיסמת POP> תחת <הגדרות תקשורת>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
בדוק את הגדרות ה-APOP של שרת POP.
בחר באפשרות <סטנדרטי> או <אימות POP> תחת <שיטת אימות ‎POP‎‏> תחת <הגדרות תקשורת>. אם הבעיה לא נפתרה, הגדר את <אימות POP לפני שליחה> לאפשרות <כבוי> תחת <הגדרות תקשורת>, והחלף את הגדרות התקשורת לאפשרות אחרת שאינה POP לפני SMTP.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax

#847

לא ניתן היה לשמור את הקובץ שהתקבל בתיבת הפקס החסוי משום שהזיכרון של תיבת הדואר או של תיבת הפקס/I-Fax מלא.
מחק קבצים שאין לך עוד צורך בהם בתיבת הפקס החסוי או בתיבת זיכרון ה-RX.
הדפסת מסמכים הנמצאים בתיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון
שמירה על הסודיות של מסמכים שהתקבלו

#848

אירעה שגיאה במהלך שילוב דוא"ל שחולק ונשלח.
ייתכן שהנתונים שחולקו נמחקו. אם תמחק נתונים שחולקו, לא ניתן יהיה לשלב אותם ליצירת מסמך שלם, גם אם הנתונים שנותרו יתקבלו בהמשך. בקש מהשולח לשלוח שוב את הנתונים.

#851

לא ניתן היה לאחסן את משימת המדפסת מפני שהזיכרון מלא.
בדוק את שטח הזיכרון הפנוי, ובצע שוב את המשימה.

#852

המכשיר כבה במהלך ביצוע המשימה.
בדוק שכבל ותקע החשמל מחוברים באופן מאובטח, ובצע שוב את המשימה.

#853

הזיכרון מלא.
הקטן את מספר העמודים או בדוק שמספר המשימות הנמצאות בהמתנה לעיבוד נהיה קטן יותר, ובצע שוב את המשימה.

#856

הפעולה שבוצעה בוטלה משום שאזור הזיכרון עבור נתונים הנשמרים באופן זמני התמלא.
צור קשר עם מנהל המערכת.

#857

ההדפסה בוטלה משום שהמשימה בוטלה במהלך קבלתה, או משום שתם הזמן שהוקצב לה.
אם תם הזמן שהוקצב למשימה, בדוק את מצב הרשת.

#858

הנתונים אינם חוקיים.
בדוק שפרוטוקול ההדפסה נתמך על ידי המכשיר, וגם את הגדרות ההדפסה.

#859

אירעה שגיאת דחיסה עם נתוני התמונה.
בדוק את מסמכי המקור ואת ההגדרות, ונסה לסרוק שוב.

#860

השחזור נכשל לאחר שאירעה חסימת נייר, או ששפת תיאור עמוד לא תואמת או הגדרות שלא ניתנות לשילוב נכללו.
בדוק את הנייר או את הגדרות המשימה.

#861

אירעה שגיאה במהלך עיבוד נתוני ההדפסה או נתוני התמונה.
בדוק את גודל התמונה וגודל הנייר, וכן את הגדרות מפרט הצבע.

#862

כלולות הגדרות שאינן נתמכות, שלא ניתנות לשילוב או שלחלופין, חורגות ממגבלות המכשיר.
בדוק את הגדרות העבודה.

#863

המשימה בוטלה משום שבוצעו פעולות אתחול במהלך עיבוד נתוני ההדפסה.
בצע שוב את הפעולה.

#864

לא ניתן היה לזהות כהלכה את הבקר החיצוני, או שאירעה שגיאה במהלך העברת נתוני ההדפסה.
בדוק את הבקר ואת נתוני ההדפסה.

#865

הפונקציות הדרושות להדפסה מוגבלות כעת.
בדוק את המכשיר ואת הגדרות המשימה.

#866

המשימה בוטלה על ידי הגדרות הקשורות לאבטחה.
אם אתה מבצע משימה ממנהל המדפסת, השתמש בפרטי המשתמש של ההרשאות המתאימות.
אם אתה מבצע משימה מלוח הבקרה, התחבר כמשתמש עם ההרשאות המתאימות.
ההגדרות הקשורות לאבטחה הן כדלקמן.
ההגדרה <הגבלת משימה מהתקן מרוחק ללא אימות משתמש> מוגדרת לאפשרות <מופעל>
ההגדרה <אסור על אימות באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN> מוגדרת לאפשרות <מופעל>
ההגדרה <שימוש ב-ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> מוגדרת לאפשרות <מופעל>
ההגדרה <הדפסה ממנהלי התקן ללא תוסף מנהל מדפסת AMS> מוגדרת לאפשרות <הגבלה>
פונקציות ההדפסה מוגבלות על ידי הגדרות תפקיד המשתמש*
*למידע אודות הגדרות תפקיד המשתמש, יש לקרוא את ACCESS MANAGEMENT SYSTEM מדריך למנהלי מערכת.

#868

בעת שליחה עם WebDAV, התקשורת עם היעד נכשלה, והגישה באמצעות פרוקסי התבקשה (התקבלה HTTP Error 305: השתמש בפרוקסי).
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.
בדוק את הגדרות הפרוקסי.
הגדרת Proxy

#869

בעת שליחה עם WebDAV, תגובה המציינת שהאימות נכשל התקבלה מהיעד (התקבלה HTTP Error 401: בלתי מורשה).
בדוק את שם המשתמש או את הסיסמה.
בדוק את הגדרות אבטחת ה-WebDAV.

#870

בעת שליחה עם WebDAV, תגובה המציינת שהבקשה נדחתה התקבלה מהיעד (התקבלה HTTP Error 403: הפעולה אסורה).
נסה לשלוח שוב לאחר זמן מה.
בדוק את הגדרות היעד.
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.

#871

בעת שליחה עם WebDAV, תגובה המציינת שהתיקייה המצוינת לא נמצאה התקבלה מהיעד (התקבלה HTTP Error 404: לא נמצאה/409: סתירה/410: לא נמצא).
בדוק את הגדרות היעד.

#872

בעת שליחה עם WebDAV, תגובה המציינת שהגישה אסורה התקבלה מהיעד (התקבלה HTTP Error 405: השיטה אסורה).
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.

#873

בעת שליחה עם WebDAV, תגובה המציינת שאימות פרוקסי נכשל התקבלה מהיעד (התקבלה HTTP Error 407: דרוש אימות פרוקסי).
בדוק את הגדרות הפרוקסי.
הגדרת Proxy

#874

בעת שליחה עם WebDAV, תגובה המציינת שתם הזמן הקצוב התקבלה מהיעד (התקבלה HTTP Error 408: בקשת פסק זמן).
נסה לשלוח שוב לאחר זמן מה.
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.

#875

בעת שליחה עם WebDAV, תגובה המציינת ששידור הפלח סורב התקבלה מהיעד (התקבלה HTTP Error 411: דרוש אורך).
הגדר את <שימוש בשליחת גוש מחולק בשידור WebDAV> כ-<כבוי>.
<שימוש בשליחת גוש מחולק בשידור WebDAV>
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.

#876

בעת שליחה עם WebDAV, תגובה המציינת שגודל הנתונים היה גדול מדי התקבלה מהיעד (התקבלה HTTP Error 413: בקשת ישות גדולה מדי).
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.

#877

בעת שליחה עם WebDAV, תגובה המציינת שכתובת ה-URL (שם המארח והנתיב לתיקייה) הייתה ארוכה מדי התקבלה מהיעד (התקבלה HTTP Error 414: בקשת URL ארוכה מדי).
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.

#878

בעת שליחה עם WebDAV, תגובה המציינת שמצב בלתי צפוי המונע את ביצוע הבקשה אירע בצד השרת התקבלה מהיעד (התקבלה HTTP Error 500: שגיאת שרת פנימית).
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.

#879

בעת שליחה באמצעות WebDAV, התקבלה תשובה מהיעד המציינת כי השרת אינו תומך בפונקציות הדרושות כדי לבצע את הבקשה (received HTTP Error 501: לא הוטמע).
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.
בעת שליחה באמצעות proxy ללא תקשורת TLS, הגדר <שימוש בשליחת גוש מחולק בשידור WebDAV> כ- <כבוי>.
<שימוש בשליחת גוש מחולק בשידור WebDAV>

#880

בעת שליחה באמצעות WebDAV, התקבלה תשובה המציינת כי התקשורת עם השרת המעלה נכשלה משרת ה-proxy (received HTTP Error 502: Bad Gateway).
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.
בדוק את הגדרות שרת ה-proxy.

#881

בעת שליחה באמצעות WebDAV, התקבלה תשובה מהיעד המציינת כי כעת לא ניתן לטפל בבקשות (received HTTP Error 503: Service Unavailable).
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.

#882

בעת שליחה באמצעות WebDAV, התקבלה תשובה המציינת כי התקשורת עם השרת המעלה נכשלה משרת ה-proxy (received HTTP Error 504: Gateway Timeout).
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.
בדוק את הגדרות שרת ה-proxy.

#883

בעת שליחה באמצעות WebDAV, התקבלה תשובה מהיעד המציינת כי השרת אינו תומך בפונקציות הדרושות כדי לבצע את הבקשה (received HTTP Error 505: HTTP Version Not Supported).
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.

#884

בעת שליחה באמצעות WebDAV, התקבלה תשובה מהיעד המציינת כי שטח הדיסק הנדרש עבור הבקשה לא ניתן בצד השרת (received HTTP Error 507: Insufficient Storage).
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.

#885

בעת שליחה באמצעות WebDAV, התקבלה תשובה על שגיאה לא צפויה מהשרת.
בדוק את הגדרות שרת ה- WebDAV.
בדוק את הגדרות שרת ה-proxy.

#886

בעת שליחה באמצעות WebDAV, התקבלה תשובה מהיעד המציינת כי הבקשה לא היתה חוקית (received HTTP Error 400: Bad Request).
בעת שליחה באמצעות proxy ללא תקשורת TLS, הגדר <שימוש בשליחת גוש מחולק בשידור WebDAV> כ- <כבוי>.
<שימוש בשליחת גוש מחולק בשידור WebDAV>

#889

לא ניתן היה לסרוק או להדפיס את מסמכך המקור מכיוון שהוא היה מוטבע במידע אודות הגבלת המשימה.
בדוק את המידע אודות הגבלת המשימה או צור קשר עם המנהל.

#899

שידור הדוא"ל או ה-I-fax הושלמו כרגיל. עם זאת, יתכן כי הצד השני לא קיבלת את השידור מכיוון שהוא נמסר על ידי שרתים מרובים.
בדוק אם הצד השני קיבל את השידור, לפי הנדרש.
הפקס נשלח כרגיל מלקוח הפקס המרוחק. עם זאת, יתכן כי הקבלה לא הושלמה מכיוון שהשידור נמסר על ידי שרת פקס מרוחק.
בדוק האם הפקס נשלח בתוצאות השידור של שרת הפקס המרוחק.
בדוק את הסטטוס של השרת והרשת.
בקש מהנמען לבדוק כי המסמך התקבל כהלכה.

#904

יעדים הרשומים ב- <הגדרות מועדפות> אינן מתעדכנות כאשר פנקס הכתובות מאוחזר באמצעות העברת מידע מההתקן ממכשיר מסדרת iR/imagePRESS המחוברת לרשת.
רשום <הגדרות מועדפות> מחדש מלוח מסך המגע של המכשיר.

#905

לא ניתן היה לבצע את המשימה כתוצאה משגיאת רשת.
בדוק את אורך הנתיב ואת הרשאות הגישה של השרת, והאם הקובץ או התיקיה נמצאים בשימוש.

#919

זוהתה שגיאת תחביר או שגיאת PostScript שחורגת ממגבלות ההתקן, וכו'.
הגדר <Print PS Errors> (הגדרות/רישום) כ- <מופעל>, שלח שוב את המשימה, אשר את התוכן של שגיאת ה-PostScript ולאחר מכן בצע את המשימה לאחר פתרון הבעיה. לפרטים נוספים, ראה "Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer)" באתר האינטרנט של המדריך המקוון.

#923

לא ניתן היה להדפיס בצד הכריכה שצוין, או בגוף המסמך.
שנה את סוג הנייר לנייר התואם להדפסה דו-צדדית, ובצע שוב את המשימה.

#925

אירעה שגיאת העברה משרת הפקס.
צוין גודל תמונה שלא ניתן לשליחה. בדוק את גודל התמונה.

#927

אירעה שגיאת העברה משרת הפקס.
גופן שלא ניתן לעיבוד כלול בנתונים שהתקבלו על ידי המכשיר ונשלחו ממחשב. בדוק את הנתונים שהתקבלו.

#928

אירעה שגיאת העברה משרת הפקס.
הזיכרון מלא, או גודל הנתונים חרג מהנתונים שניתנים לעיבוד בבת אחת. מחק נתונים מיותרים או בדוק את גודל הנתונים.

#929

אירעה שגיאת העברה משרת הפקס.
אירעה שגיאת שרת כאשר המכשיר היה בתהליך קבלת נתונים ממחשב. בדוק את חיבורי הרשת ואת ההגדרות.

#934

אירעה שגיאה במשימת הדפסה, והמשימה נמחקה מכיוון שפרק הזמן שהוגדר חלף.
פתור את הבעיה ובצע שוב את המשימה.
ניתן גם לשנות את פרק הזמן לפני המחיקה או להפוך את המחיקה האוטומטית ללא זמינה באמצעות <מחק אוטומטית משימות בהשעיה> (הגדרות/רישום).
<מחק אוטומטית משימות בהשעיה>

#939

ההדפסה בוטלה כתוצאה משגיאה שאירעה בעת עיבוד נתוני התמונה.
בצע שוב את הפעולה.

#995

נוקו משימות תקשורת שנשמרו.
בצע שוב את הפעולה, לפי הצורך.
6W21-0J6